Μετάβαση στο περιεχόμενο


- - - - -

Windows XP & Tweaks (Part 3 , Windows XP Professional Error Messages)


MS Windows XP Professional Error Messages
Code	Error Message
0 	Η λειτουργία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 
1 	Εσφαλμένη λειτουργία. 
2 	Δεν είναι δυνατή η εύρεση του καθορισμένου αρχείου από το σύστημα. 
3 	Το σύστημα δεν είναι σε θέση να εντοπίσει την καθορισμένη διαδρομή δίσκου. 
4 	Το σύστημα δεν είναι σε θέση να ανοίξει το αρχείο. 
5 	Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. 
6 	Ο δείκτης χειρισμού δεν είναι έγκυρος. 
7 	Τα μπλοκ ελέγχου αποθήκευσης καταστράφηκαν. 
8 	Ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος δεν επαρκεί για να εκτελεστεί αυτή η εντολή. 
9 	Η διεύθυνση των μπλοκ ελέγχου αποθήκευσης είναι εσφαλμένη. 
10 	Το περιβάλλον είναι εσφαλμένο. 
11 	Έγινε προσπάθεια να φορτωθεί ένα πρόγραμμα με εσφαλμένη μορφή. 
12 	Ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι έγκυρος. 
13 	Τα δεδομένα δεν είναι έγκυρα. 
14 	Δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος για να ολοκληρωθεί αυτή η λειτουργία. 
15 	Το σύστημα δεν είναι σε θέση να εντοπίσει την καθορισμένη μονάδα δίσκου. 
16 	Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του καταλόγου. 
17 	Το σύστημα δεν είναι σε θέση να μετακινήσει το αρχείο σε άλλη μονάδα δίσκου. 
18 	Δεν υπάρχουν άλλα αρχεία. 
19 	Το αποθηκευτικό μέσο έχει προστασία εγγραφής. 
20 	Το σύστημα δεν είναι σε θέση να εντοπίσει την καθορισμένη συσκευή. 
21 	Η συσκευή δεν είναι έτοιμη. 
22 	Η συσκευή δεν αναγνωρίζει αυτήν την εντολή. 
23 	Παρουσιάστηκε σφάλμα δεδομένων (κυκλικός έλεγχος πλεονασμού). 
24 	Το πρόγραμμα έδωσε μια εντολή αλλά το μήκος της εντολής είναι εσφαλμένο. 
25 	Δεν είναι δυνατό η μονάδα δίσκου να εντοπίσει μία συγκεκριμένη περιοχή ή ένα κομμάτι του δίσκου.
26 	Δεν είναι δυνατή η προσπέλαση στον καθορισμένο δίσκο ή δισκέτα. 
27 	Δεν είναι δυνατό η μονάδα δίσκου να εντοπίσει τον επιλεγμένο τομέα δίσκου. 
28 	Το χαρτί του εκτυπωτή έχει τελειώσει. 
29 	Το σύστημα δεν είναι σε θέση να κάνει εγγραφή στην καθορισμένη συσκευή. 
30 	Το σύστημα δεν είναι σε θέση να αναγνώσει από την καθορισμένη συσκευή. 
31 	Μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα δεν λειτουργεί. 
32 	Δεν ήταν δυνατή η προσπέλαση του αρχείου από τη διαδικασία, επειδή χρησιμοποιείται ήδη από κάποια άλλη διαδικασία. 
33 	Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση του αρχείου από τη διαδικασία, επειδή κάποιο τμήμα του έχει κλειδωθεί από κάποια άλλη διαδικασία. 
36 	Έχει ανοιχτεί υπερβολικός αριθμός αρχείων για κοινή χρήση. 
38 	Συναντήθηκε το τέλος του αρχείου. 
39 	Ο δίσκος είναι γεμάτος. 
50 	Η αίτηση δεν υποστηρίζεται. 
51 	Δεν είναι δυνατό να βρεθεί η διαδρομή δικτύου από τα Windows. Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή δικτύου είναι σωστή και ότι ο υπολογιστής προορισμού δεν είναι απασχολημένος ή κλειστός. Εάν παρόλα αυτά δεν είναι δυνατό να βρεθεί η διαδρομή δικτύου, επικοινωνήστε 
52 	Η σύνδεση δεν πραγματοποιήθηκε, επειδή υπάρχει ένα διπλό όνομα στο δίκτυο. Μεταβείτε στο εικονίδιο "Σύστημα" του Πίνακα Ελέγχου, για να αλλάξετε το όνομα του υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά. 
53 	Η διαδρομή του δικτύου δεν εντοπίστηκε. 
54 	Το δίκτυο είναι απασχολημένο. 
55 	Ο καθορισμένος πόρος ή συσκευή του δικτύου δεν είναι πια διαθέσιμος. 
56 	Δόθηκε το ανώτατο όριο εντολών BIOS του δικτύου. 
57 	Παρουσιάστηκε σφάλμα υλικού στην κάρτα δικτύου. 
58 	Ο καθορισμένος διακομιστής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει την απαιτούμενη λειτουργία. 
59 	Παρουσιάστηκε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα στο δίκτυο. 
60 	Η απομακρυσμένη κάρτα δικτύου δεν είναι συμβατή. 
61 	Η ουρά εκτύπωσης είναι γεμάτη. 
62 	Δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο διακομιστή προς φύλαξη του αρχείου που αναμένει να εκτυπωθεί. 
63 	Το αρχείο σας που ανέμενε να εκτυπωθεί διαγράφηκε. 
64 	Το καθορισμένο όνομα δικτύου δεν είναι πια διαθέσιμο. 
65 	Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο. 
66 	Ο τύπος πόρου του δικτύου δεν είναι σωστός. 
67 	Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί το όνομα του δικτύου. 
68 	Ξεπεράστηκε το όριο του ονόματος κάρτας προσαρμογέα δικτύου για τον τοπικό υπολογιστή. 
69 	Ξεπεράστηκε το ανώτατο όριο περιόδων λειτουργίας BIOS του δικτύου. 
70 	Η λειτουργία του απομακρυσμένου διακομιστή έχει διακοπεί ή ξεκινά αυτήν τη στιγμή.
71 	Δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν άλλες συνδέσεις με αυτόν τον απομακρυσμένο υπολογιστή αυτήν τη στιγμή, επειδή έχει ήδη πραγματοποιηθεί ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων που μπορεί να δεχτεί ο υπολογιστής. 
72 	Η λειτουργία του καθορισμένου εκτυπωτή ή συσκευής δίσκου έχει διακοπεί. 
80 	Το αρχείο υπάρχει. 
82 	Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί ο κατάλογος ή το αρχείο. 
83 	Αστοχία στο INT 24. 
84 	Δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος φύλαξης για να ικανοποιηθεί αυτή η αίτηση. 
85 	Το όνομα τοπικής συσκευής χρησιμοποιείται ήδη. 
86 	Ο καθορισμένος κωδικός πρόσβασης στο δίκτυο δεν είναι σωστός. 
87 	Η παράμετρος είναι εσφαλμένη. 
88 	Παρουσιάστηκε σφάλμα εγγραφής στο δίκτυο. 
89 	Το σύστημα δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία αυτήν τη στιγμή. 
100 	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός νέου σηματοφορέα (semaphore) του συστήματος. 
101 	Κάποια άλλη διαδικασία κατέχει τον αποκλειστικό σηματοφορέα (semaphore). 
102 	Ο σηματοφορέας (semaphore) έχει οριστεί και δεν είναι δυνατό να κλείσει. 
103 	Ο σηματοφορέας (semaphore) δεν είναι δυνατό να οριστεί πάλι. 
104 	Δεν είναι δυνατή η απαίτηση για αποκλειστικούς σηματοφορείς (semaphores) κατά τη διακοπή του συστήματος. 
105 	Η προηγούμενη κατάσταση κατοχής αυτού του σηματοφορέα (semaphore) τελείωσε. 
107 	Το πρόγραμμα διακόπηκε γιατί δεν τοποθετήθηκε στη μονάδα η άλλη δισκέτα. 
108 	Ο δίσκος χρησιμοποιείται ή είναι κλειδωμένος από κάποια άλλη διαδικασία. 
109 	Η διοχέτευση έχει τερματιστεί. 
110 	Το σύστημα δεν είναι σε θέση να ανοίξει τη συσκευή ή το αρχείο που καθορίστηκε. 
111 	Αυτό το όνομα αρχείου είναι υπερβολικά μεγάλο. 
112 	Δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο δίσκο. 
113 	Δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα εσωτερικά αναγνωριστικά αρχείων. 
114 	Το εσωτερικό αναγνωριστικό αρχείου του προορισμού είναι εσφαλμένο. 
117 	Η κλήση IOCTL που πραγματοποιήθηκε από το πρόγραμμα εφαρμογής δεν είναι έγκυρη. 
118 	Η παράμετρος του διακόπτη verify-on-write δεν είναι έγκυρη. 
119 	Το σύστημα δεν υποστηρίζει την εντολή που ζητήθηκε. 
120 	Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε αυτό το σύστημα. 
121 	Το χρονικό όριο του σηματοφορέα (semaphore) εξαντλήθηκε. 
122 	Η περιοχή δεδομένων που περνά σε μια κλήση του συστήματος είναι υπερβολικά μικρή. 
123 	Η σύνταξη του ονόματος αρχείου, του ονόματος καταλόγου ή της ετικέτας του τόμου είναι εσφαλμένη. 
124 	Το επίπεδο της κλήσης συστήματος δεν είναι σωστό. 
125 	Ο δίσκος δεν έχει ετικέτα τόμου. 
126 	Δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί η καθορισμένη μονάδα. 
127 	Δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί η καθορισμένη διαδικασία. 
128 	Δεν υπάρχουν εξαρτημένες διαδικασίες σε αναμονή. 
130 	Έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί ένας δείκτης χειρισμού αρχείων σε ένα ανοικτό διαμέρισμα δίσκου για διαφορετική λειτουργία από καθαρό I/O δίσκου. 
131 	Έγινε προσπάθεια να μετακινηθεί ο δείκτης του αρχείου σε σημείο πριν από την αρχή του αρχείου. 
132 	Ο δείκτης του αρχείου δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί στη συσκευή ή το αρχείο που καθορίστηκε. 
133 	Μια εντολή JOIN ή SUBST δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε μονάδα δίσκου που περιέχει προηγούμενα συνδεδεμένες μονάδες δίσκου. 
134 	Έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί μια εντολή JOIN ή SUBST σε μονάδα δίσκου στην οποία έχει ήδη γίνει JOIN. 
135 	Έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί μια εντολή JOIN ή SUBST σε μονάδα δίσκου στην οποία έχει ήδη γίνει SUBST. 
136 	Το σύστημα επιχείρησε τη διαγραφή της εντολής JOIN μιας μονάδας δίσκου η οποία δεν έχει συνδεθεί. 
137 	Το σύστημα επιχείρησε τη διαγραφή της εντολής SUBST μιας μονάδας δίσκου η οποία δεν έχει αντικατασταθεί. 
138 	Το σύστημα προσπάθησε να κάνει JOIN μιας μονάδας δίσκου σε έναν κατάλογο μιας μονάδας δίσκου στην οποία έχει γίνει JOIN. 
139 	Το σύστημα επιχείρησε την αντικατάσταση ενός καταλόγου μιας μονάδας δίσκου η οποία έχει αντικατασταθεί. 
140 	Το σύστημα προσπάθησε να κάνει JOIN μιας μονάδας δίσκου σε έναν κατάλογο μιας μονάδας δίσκου στην οποία έχει γίνει SUBST. 
141 	Το σύστημα προσπάθησε να κάνει SUBST μια μονάδα δίσκου σε έναν κατάλογο μιας μονάδας δίσκου στην οποία έχει γίνει JOIN. 
142 	Το σύστημα δεν είναι σε θέση να κάνει JOIN ή SUBST αυτήν τη στιγμή. 
143 	Το σύστημα δεν είναι δυνατό να συνδέσει ή αντικαταστήσει μια μονάδα δίσκου σε έναν κατάλογο της ίδιας μονάδας. 
144 	Ο κατάλογος δεν είναι υποκατάλογος του καταλόγου root. 
145 	Ο κατάλογος δεν είναι κενός. 
146 	Η καθορισμένη διαδρομή χρησιμοποιείται σε μια αντικατάσταση. 
147 	Οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την εκτέλεση αυτής της εντολής. 
148 	Η καθορισμένη διαδρομή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί αυτήν τη στιγμή. 
149 	Επιχειρήθηκε η σύνδεση ή αντικατάσταση μιας μονάδας δίσκου, για την οποία ένας κατάλογος στη μονάδα είναι ο προορισμός μιας προηγούμενης αντικατάστασης. 
150 	Δεν έχουν καθοριστεί πληροφορίες για ανίχνευση του συστήματος στο αρχείο CONFIG.SYS ή δεν επιτρέπεται η ανίχνευση. 
151 	Ο αριθμός των καθορισμένων γεγονότων σηματοφορέων για DosMuxSemWait δεν είναι έγκυρος. 
152 	Το DosMuxSemWait δεν εκτελέστηκε. Έχουν οριστεί ήδη υπερβολικοί σηματοφορείς 
153 	Η λίστα DosMuxSemWait δεν είναι σωστή. 
154 	Η ετικέτα του τόμου που πληκτρολογήσατε υπερβαίνει το όριο χαρακτήρων για ετικέτες στο σύστημα αρχείων προορισμού. 
155 	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία νέου νήματος. 
156 	Η διαδικασία παραλαβής απέρριψε το σήμα. 
157 	Το τμήμα έχει ήδη απορριφθεί και δεν μπορεί να κλειδωθεί. 
158 	Το τμήμα έχει ήδη ξεκλειδωθεί. 
159 	Η διεύθυνση του αναγνωριστικού του νήματος δεν είναι σωστή. 
160 	Ένα ή περισσότερα ορίσματα δεν είναι έγκυρα. 
161 	Η καθορισμένη διαδρομή δίσκου δεν είναι έγκυρη. 
162 	Υπάρχει ήδη ένα εκκρεμές σήμα. 
164 	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία άλλων νημάτων στο σύστημα. 
167 	Δεν είναι δυνατό να κλειδωθεί μια περιοχή ενός αρχείου. 
170 	Ο πόρος που ζητήθηκε χρησιμοποιείται. 
173 	Δεν ήταν δυνατό να δοθεί έγκυρη αίτηση για τη συγκεκριμένη περιοχή ακύρωσης. 
174 	Το σύστημα αρχείων δεν υποστηρίζει μεμονωμένες αλλαγές του τύπου κλειδώματος. 
180 	Το σύστημα εντόπισε έναν αριθμό τμήματος που δεν ήταν σωστός. 
183 	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός αρχείου όταν αυτό το αρχείο υπάρχει ήδη. 
186 	Η σημαία που δόθηκε δεν είναι σωστή. 
187 	Το καθορισμένο όνομα σηματοφορέα του συστήματος δεν βρέθηκε. 
196 	Το λειτουργικό σύστημα δεν είναι δυνατό να εκτελέσει αυτήν την εφαρμογή του προγράμματος. 
197 	Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμέτρων του λειτουργικού συστήματος δεν είναι οι κατάλληλες για την εκτέλεση αυτής της εφαρμογής. 
199 	Το λειτουργικό σύστημα δεν είναι δυνατό να εκτελέσει αυτήν την εφαρμογή του προγράμματος. 
200 	Το τμήμα κώδικα δεν είναι δυνατό να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 64K. 
203 	Το σύστημα δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει την επιλογή του περιβάλλοντος που δόθηκε. 
205 	Δεν υπάρχει διαδικασία στη δενδρική δομή των εντολών με πρόγραμμα χειρισμού σημάτων. 
206 	Το όνομα ή η επέκταση του αρχείου είναι υπερβολικά μεγάλο. 
207 	Η στοίβα του δακτυλίου 2 χρησιμοποιείται. 
208 	Οι χαρακτήρες ευρείας χρήσης για ονόματα αρχείων, * ή ?, που έχουν εισαχθεί δεν είναι έγκυροι ή έχουν οριστεί υπερβολικά πολλοί χαρακτήρες ευρείας χρήσης για ονόματα αρχείων. 
209 	Το σήμα που ανακοινώνεται δεν είναι σωστό. 
210 	Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί το πρόγραμμα χειρισμού του σήματος. 
212 	Το τμήμα έχει κλειδωθεί και δεν μπορεί να εκχωρηθεί πάλι. 
214 	Υπάρχει υπερβολικός αριθμός δυναμικών ενοτήτων σύνδεσης που έχουν συνδεθεί με αυτό το πρόγραμμα ή με αυτή τη δυναμική ενότητα σύνδεσης. 
215 	Δεν είναι δυνατή η ένθεση των κλήσεων στο LoadModule. 
230 	Η κατάσταση της διοχέτευσης είναι εσφαλμένη. 
231 	Όλες οι επαναλήψεις διοχετεύσεων είναι απασχολημένες. 
232 	Η διοχέτευση κλείνει. 
233 	Δεν υπάρχει διαδικασία στο άλλο άκρο της διοχέτευσης. 
234 	Και άλλα δεδομένα είναι διαθέσιμα. 
240 	Η περίοδος λειτουργίας ακυρώθηκε. 
254 	Το καθορισμένο όνομα πρόσθετου χαρακτηριστικού ήταν εσφαλμένο. 
255 	Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά δεν συμφωνούν μεταξύ τους. 
258 	Το χρονικό όριο αναμονής της λειτουργίας έληξε 
259 	Δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα δεδομένα. 
266 	Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες αντιγραφής. 
267 	Το όνομα του καταλόγου δεν είναι έγκυρο. 
275 	Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά δεν χώρεσαν στο buffer. 
276 	Το αρχείο πρόσθετων χαρακτηριστικών στο μονταρισμένο σύστημα αρχείων είναι κατεστραμμένο. 
277 	Το αρχείο με τον πίνακα πρόσθετων χαρακτηριστικών είναι γεμάτο. 
278 	Ο καθορισμένος δείκτης χειρισμού των πρόσθετων χαρακτηριστικών είναι άκυρος. 
282 	Το μονταρισμένο σύστημα αρχείων δεν υποστηρίζει τα πρόσθετα χαρακτηριστικά. 
288 	Έγινε προσπάθεια να απελευθερωθεί ένα mutex που δεν ανήκει στον καλούντα. 
298 	Έγινε υπερβολικός αριθμός ανακοινώσεων σε ένα σηματοφορέα. 
299 	Μία αίτηση ReadProcessMemory ή WriteProcessMemory ικανοποιήθηκε μόνο εν μέρει. 
300 	Απορρίφθηκε η αίτηση oplock. 
301 	Μια αναγνώριση oplock που δεν ήταν έγκυρη παραλείφθηκε από το σύστημα. 
302 	Ο τόμος είναι υπερβολικά κατακερματισμένος και δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας. 
303 	Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαγραφής του. 
487 	Έγινε προσπάθεια πρόσβασης σε διεύθυνση που δεν είναι έγκυρη. 
534 	Το αποτέλεσμα των πράξεων ξεπέρασε τα 32 bits. 
535 	Υπάρχει μια διαδικασία στο άλλο άκρο της διοχέτευσης εντολών. 
536 	Αναμονή για το άνοιγμα του άλλου άκρου της διοχέτευσης εντολών από μια διαδικασία. 
994 	Δεν επιτράπηκε η πρόσβαση στο πρόσθετο χαρακτηριστικό. 
995 	Η λειτουργία εισόδου/εξόδου ματαιώθηκε εξαιτίας μιας εξόδου από το νήμα ή μιας αίτησης από κάποια εφαρμογή. 
996 	Το επικαλυπτόμενο συμβάν I/O δεν βρίσκεται σε κατάσταση σηματοδότησης. 
997 	Η επικαλυπτόμενη λειτουργία I/O βρίσκεται σε εξέλιξη. 
998 	Η πρόσβαση στη θέση μνήμης δεν είναι έγκυρη. 
999 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη λειτουργία inpage. 
1001 	Υπερβολικός αριθμός αναδρομών, έγινε υπερχείλιση στοίβας. 
1002 	Το παράθυρο δεν μπορεί να ενεργήσει στο μήνυμα που στάλθηκε. 
1003 	Δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί αυτή η λειτουργία. 
1004 	Οι σημαίες δεν είναι έγκυρες. 
1005 	Ο τόμος δεν περιέχει κάποιο γνωστό σύστημα αρχείων. Βεβαιωθείτε ότι έχουν φορτωθεί όλα τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης του συστήματος αρχείων και ότι ο τόμος δεν έχει καταστραφεί. 
1006 	Ο τόμος ενός αρχείου έχει τροποποιηθεί εξωτερικά με τέτοιο τρόπο, ώστε το ανοιχτό αρχείο να μην είναι πλέον έγκυρο. 
1007 	Η λειτουργία που ζητήθηκε δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί σε κατάσταση λειτουργίας πλήρους οθόνης. 
1008 	Έγινε προσπάθεια αναφοράς σε ένα διακριτικό που δεν υπάρχει. 
1009 	Η βάση δεδομένων με τις παραμέτρους του μητρώου έχει καταστραφεί. 
1010 	Το κλειδί για τις παραμέτρους του μητρώου δεν είναι έγκυρο. 
1011 	Το κλειδί για τις παραμέτρους του μητρώου δεν ήταν δυνατό να ανοιχτεί. 
1012 	Το κλειδί για τις παραμέτρους του μητρώου δεν ήταν δυνατό να αναγνώσει. 
1013 	Το κλειδί για τις παραμέτρους του μητρώου δεν ήταν δυνατό να εγγραφεί. 
1014 	Ένα από τα αρχεία στη βάση δεδομένων του μητρώου χρειάστηκε να ανακτηθεί με τη χρήση ενός αρχείου καταγραφής ή ενός δεύτερου αντιγράφου. Η ανάκτηση έγινε με επιτυχία. 
1015 	Το μητρώο έχει καταστραφεί. Η δομή ενός αρχείου που περιέχει δεδομένα του μητρώου έχει καταστραφεί ή το αρχείο δεν ήταν δυνατό να ανακτηθεί ή έχει καταστραφεί η εικόνα του αρχείου στη μνήμη ή το αρχείο δεν ήταν δυνατό να ανακτηθεί επειδή το εναλλακτικό αν
1016 	Μια λειτουργία εισόδου/εξόδου, η οποία προετοιμάστηκε από το μητρώο, απέτυχε χωρίς δυνατότητα επαναφοράς. Το μητρώο δεν ήταν δυνατό να αναγνώσει, να εγγράψει ή να εκκενώσει ένα από τα αρχεία που περιέχει την εικόνα του συστήματος για το μητρώο. 
1017 	Έγινε προσπάθεια από το σύστημα να φορτωθεί ή να ανακτηθεί ένα αρχείο στο μητρώο, αλλά το καθορισμένο αρχείο δεν έχει μορφή αρχείου του μητρώου. 
1018 	Έγινε απόπειρα μιας άκυρης λειτουργίας σε ένα κλειδί του μητρώου που έχει μαρκαριστεί για διαγραφή. 
1019 	Το σύστημα δεν ήταν δυνατό να εκχωρήσει το χώρο που ζητήθηκε σε ένα αρχείο καταγραφής του μητρώου. 
1020 	Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένας συμβολικός δεσμός σε ένα κλειδί μητρώου το οποίο διαθέτει ήδη δευτερεύοντα κλειδιά ή τιμές. 
1021 	Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα σταθερό δευτερεύον κλειδί κάτω από ένα μεταβλητό γονικό κλειδί. 
1022 	Ολοκληρώθηκε μια αίτηση αλλαγής ειδοποίησης και οι πληροφορίες δεν επιστρέφουν στο buffer του καλούντα, ο οποίος πρέπει να απαριθμήσει τα αρχεία για να βρει τις αλλαγές. 
1051 	Μια εντολή διακοπής έχει σταλεί σε μια υπηρεσία από την οποία εξαρτώνται άλλες υπηρεσίες σε εκτέλεση. 
1052 	Η εντολή που ζητήθηκε δεν είναι έγκυρη γι' αυτήν την υπηρεσία. 
1053 	Η υπηρεσία δεν αποκρίθηκε στην αίτηση εκκίνησης ή ελέγχου μέσα σε εύλογο χρόνο.
1054 	Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία ενός νήματος για την υπηρεσία. 
1055 	Η βάση δεδομένων της υπηρεσίας είναι κλειδωμένη. 
1056 	μια παρουσία της υπηρεσίας εκτελείται ήδη. 
1057 	Το όνομα του λογαριασμού δεν είναι έγκυρο ή δεν υπάρχει. 
1058 	Η υπηρεσία δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει διότι είναι απενεργοποιημένη ή δεν υπάρχουν ενεργοποιημένες συσκευές για αυτήν. 
1059 	Καθορίστηκε η κυκλική εξάρτηση της υπηρεσίας. 
1060 	Η καθορισμένη υπηρεσία δεν υπάρχει ως εγκατεστημένη υπηρεσία. 
1061 	Η υπηρεσία δεν μπορεί να δεχτεί μηνύματα ελέγχου αυτήν τη στιγμή. 
1062 	Η υπηρεσία δεν ξεκίνησε. 
1063 	Η υπηρεσία δεν ήταν δυνατό να συνδεθεί με τον ελεγκτή υπηρεσίας. 
1064 	Παρουσιάστηκε μια εξαίρεση κατά το χειρισμό της αίτησης της εντολής. 
1065 	Η καθορισμένη βάση δεδομένων δεν υπάρχει. 
1066 	Η υπηρεσία επέστρεψε έναν κωδικό σφάλματος που αφορά συγκεκριμένη υπηρεσία. 
1067 	Η διαδικασία τερματίστηκε απροσδόκητα. 
1068 	Η υπηρεσία εξάρτησης ή η ομάδα απέτυχε να ξεκινήσει. 
1069 	Η υπηρεσία δεν ξεκίνησε εξαιτίας αποτυχίας στη σύνδεση. 
1070 	Μετά την εκκίνηση η υπηρεσία παρέμεινε σε κατάσταση εκκρεμούς εκκίνησης. 
1071 	Το καθορισμένο κλείδωμα της βάσης δεδομένων της υπηρεσίας δεν είναι σωστό. 
1072 	Η καθορισμένη υπηρεσία έχει μαρκαριστεί για διαγραφή. 
1073 	Η καθορισμένη υπηρεσία υπάρχει ήδη. 
1074 	Το σύστημα εκτελείται αυτήν τη στιγμή με τις πιο πρόσφατες έγκυρες παραμέτρους. 
1075 	Η υπηρεσία εξάρτησης δεν υπάρχει ή έχει επισημανθεί για διαγραφή. 
1076 	Η τρέχουσα εκκίνηση έχει ήδη γίνει αποδεκτή για χρήση ως το πιο πρόσφατο έγκυρο σύνολο ελέγχου. 
1077 	Δεν έχει γίνει προσπάθεια να ξεκινήσει η υπηρεσία μετά την τελευταία εκκίνηση. 
1078 	Το όνομα χρησιμοποιείται ήδη ως όνομα υπηρεσίας ή ως όνομα εμφάνισης υπηρεσίας. 
1079 	Ο λογαριασμός που καθορίστηκε για αυτήν την υπηρεσία είναι διαφορετικός από το λογαριασμό που καθορίστηκε για άλλες υπηρεσίες, οι οποίες εκτελούνται στην ίδια διαδικασία. 
1080 	Οι ενέργειες αποτυχίας είναι δυνατό να οριστούν μόνο για υπηρεσίες Win32, όχι για προγράμματα οδήγησης. 
1081 	Αυτή η υπηρεσία εκτελείται στην ίδια διαδικασία με τη διαχείριση ελέγχου υπηρεσίας. Επομένως, η διαχείριση ελέγχου υπηρεσίας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, εάν η διαδικασία αυτής της υπηρεσίας τερματιστεί απροσδόκητα. 
1082 	Δεν έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι κανενός προγράμματος αποκατάστασης για αυτήν την υπηρεσία. 
1083 	Το εκτελέσιμο αρχείο, για την εκτέλεση του οποίου είναι ρυθμισμένες οι παράμετροι αυτής της υπηρεσίας, δεν υλοποιεί την υπηρεσία. 
1084 	Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της υπηρεσίας σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας 
1100 	Τελείωσε η μαγνητοταινία. 
1101 	Η μαγνητοταινία έφτασε σε ένα σημάδι αρχείου. 
1102 	Η μαγνητοταινία έφτασε στην αρχή ή συναντήθηκε ένα διαμέρισμα. 
1103 	Η μαγνητοταινία έφτασε στο τέλος ενός συνόλου αρχείων. 
1104 	Δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα στην κασέτα. 
1105 	Η μαγνητοταινία δεν ήταν δυνατό να χωριστεί σε διαμερίσματα. 
1106 	Κατά την πρόσβαση σε μια νέα μαγνητοταινία ενός διαμερίσματος με πολλούς τόμους το τρέχον μέγεθος μπλοκ δεν είναι σωστό. 
1107 	Οι πληροφορίες για τα διαμερίσματα της μαγνητοταινίας δεν ήταν δυνατό να βρεθούν κατά τη φόρτωση της μαγνητοταινίας. 
1108 	Δεν είναι δυνατό το κλείδωμα του μηχανισμού αποβολής του αποθηκευτικού μέσου. 
1109 	Δεν είναι δυνατή η αποβολή του αποθηκευτικού μέσου. 
1110 	Το αποθηκευτικό μέσο στη μονάδα δίσκου ίσως έχει αλλάξει. 
1111 	Έγινε επαναφορά του διαύλου εισόδου/εξόδου. 
1112 	Δεν υπάρχει αποθηκευτικό μέσο στη μονάδα δίσκου. 
1113 	Δεν υπάρχει απεικόνιση του χαρακτήρα Unicode στην κωδικοσελίδα προορισμού πολλαπλών byte. 
1114 	Κάποια ρουτίνα προετοιμασίας μιας βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (DLL) απέτυχε. 
1115 	Γίνεται τερματισμός της λειτουργίας του συστήματος. 
1116 	Δεν είναι δυνατή η ματαίωση του τερματισμός λειτουργίας του συστήματος γιατί δεν γινόταν τερματισμός. 
1117 	Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της αίτησης εξαιτίας ενός σφάλματος σε συσκευή I/O. 
1118 	Δεν προετοιμάστηκε με επιτυχία κάποια σειριακή συσκευή. Το σειριακό πρόγραμμα οδήγησης θα βγει από τη μνήμη. 
1119 	Δεν είναι δυνατό να ανοιχτεί μια συσκευή που είχε κοινή χρήση μιας αίτησης για διακοπή συστήματος (IRQ) με άλλες συσκευές. Τουλάχιστον μία από τις άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν αυτό το IRQ είναι ήδη ανοικτή. 
1120 	Μια σειριακή λειτουργία I/O ολοκληρώθηκε από μια άλλη εγγραφή στη σειριακή θύρα. (Το IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER έφτασε στο μηδέν). 
1121 	Μία σειριακή λειτουργία I/O ολοκληρώθηκε επειδή έληξε το χρονικό όριο. (Το IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER δεν έφτασε στο μηδέν.) 
1122 	Δεν βρέθηκε κάποια ένδειξη διεύθυνσης αναγνωριστικού στη δισκέτα. 
1123 	Παρουσιάστηκε ασυμφωνία μεταξύ του πεδίου με το αναγνωριστικό του τομέα της δισκέτας και της διεύθυνσης για το δίαυλο του ελεγκτή δισκέτας. 
1124 	Ο ελεγκτής δισκέτας ανέφερε ένα σφάλμα που δεν αναγνωρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης της δισκέτας. 
1125 	Ο ελεγκτής δισκέτας επέστρεψε αντιφατικά αποτελέσματα στους καταχωρητές (registers) του. 
1126 	Κατά την πρόσβαση στο σκληρό δίσκο απέτυχε η επανάληψη της μικρορύθμισης παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες. 
1127 	Κατά την πρόσβαση στο σκληρό δίσκο απέτυχε μια λειτουργία του δίσκου παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες. 
1128 	Κατά την πρόσβαση στο σκληρό δίσκο απαιτήθηκε η επανεκκίνηση ενός ελεγκτή δίσκου, αλλά και αυτό ακόμα απέτυχε. 
1129 	Τελείωσε η μαγνητοταινία. 
1130 	Δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο διακομιστή για την εκτέλεση αυτής της εντολής. 
1131 	Εντοπίστηκε πιθανή αδιέξοδη κατάσταση. 
1132 	Η βασική διεύθυνση ή η θέση του αρχείου που καθορίστηκε δεν έχει κανονική στοίχιση. 
1140 	Η προσπάθεια αλλαγής της κατάστασης τροφοδοσίας του συστήματος απορρίφθηκε από μια άλλη εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. 
1141 	Το BIOS του συστήματος απέτυχε στην προσπάθεια αλλαγής της κατάστασης τροφοδοσίας του συστήματος. 
1142 	Έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν περισσότερες συνδέσεις σε ένα αρχείο από όσες υποστηρίζει το σύστημα αρχείων. 
1150 	Το καθορισμένο πρόγραμμα απαιτεί νεότερη έκδοση των Windows. 
1151 	Το καθορισμένο πρόγραμμα δεν είναι πρόγραμμα για Windows ή για MS-DOS. 
1152 	Δεν είναι δυνατό να ξεκινήσουν περισσότερες από μια εκτελέσεις του καθορισμένου προγράμματος. 
1153 	Το καθορισμένο πρόγραμμα έχει γραφτεί για προηγούμενη έκδοση των Windows. 
1154 	Κάποιο από τα αρχεία βιβλιοθήκης που χρειάζονται για την εκτέλεση αυτής της εφαρμογής έχει καταστραφεί. 
1155 	Δεν υπάρχει συσχέτιση κάποιας εφαρμογής με το καθορισμένο αρχείο για αυτήν τη λειτουργία. 
1156 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή της εντολής στην εφαρμογή. 
1157 	Κάποιο από τα αρχεία βιβλιοθήκης που χρειάζονται για την εκτέλεση αυτής της εφαρμογής δεν είναι δυνατό να βρεθεί. 
1158 	Η τρέχουσα διαδικασία έχει χρησιμοποιήσει όλους τους δείκτες χειρισμού που επιτρέπει το σύστημα για αντικείμενα της Διαχείρισης Παραθύρων. 
1159 	Το μήνυμα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μόνο με συγχρονισμένες λειτουργίες. 
1160 	Το στοιχείο προέλευσης που αναφέρεται δεν έχει κανένα μέσο. 
1161 	Το στοιχείο προορισμού που αναφέρεται διαθέτει ήδη μέσο. 
1162 	Το καθορισμένο στοιχείο δεν υπάρχει. 
1163 	Το καθορισμένο στοιχείο είναι τμήμα ενός περιοδικού, το οποίο δεν είναι παρόν. 
1164 	Η καθορισμένη συσκευή απαιτεί νέα προετοιμασία, λόγω σφαλμάτων υλικού. 
1165 	Η συσκευή έδειξε ότι απαιτείται καθαρισμός, πριν να γίνει προσπάθεια περαιτέρω λειτουργιών. 
1166 	Η συσκευή ανέφερε ότι η θύρα της είναι ανοιχτή. 
1167 	Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί. 
1168 	Το στοιχείο δεν βρέθηκε. 
1169 	Δεν υπήρξε ασυμφωνία για το συγκεκριμένο κλειδί στο ευρετήριο. 
1170 	Το σύνολο ιδιοτήτων που καθορίστηκε δεν υπάρχει στο αντικείμενο. 
1171 	Το σημείο που εκχωρήθηκε στη συνάρτηση GetMouseMovePoints δεν υπάρχει στο buffer. 
1172 	Η υπηρεσία καταγραφής (σταθμού εργασίας) δεν εκτελείται. 
1173 	Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αναγνωριστικού τόμου. 
1175 	Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του αρχείου προς αντικατάσταση. 
1176 	Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του αρχείου αντικατάστασης στο αρχείο προς αντικατάσταση. Το αρχείο προς αντικατάσταση έχει διατηρήσει το αρχικό του όνομα. 
1177 	Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του αρχείου αντικατάστασης στο αρχείο προς αντικατάσταση. Το αρχείο προς αντικατάσταση έχει μετονομαστεί, χρησιμοποιώντας το όνομα του αντιγράφου ασφαλείας. 
1178 	Η υπηρεσία χρονικού της αλλαγής τόμου διαγράφηκε. 
1179 	Το χρονικό της αλλαγής τόμου δεν είναι ενεργοποιημένο. 
1180 	Εντοπίστηκε ένα αρχείο, αλλά μπορεί να μην είναι το σωστό αρχείο. 
1181 	Η καταχώρηση χρονικού διαγράφηκε από το χρονικό. 
1200 	Το καθορισμένο όνομα συσκευής δεν είναι έγκυρο. 
1201 	Η συσκευή δεν είναι αυτήν τη στιγμή συνδεδεμένη αλλά είχε συνδεθεί παλαιότερα. 
1202 	Το όνομα της τοπικής συσκευής έχει σύνδεση, η οποία έχει απομνημονευτεί σε άλλον πόρο του δικτύου. 
1203 	Καμία υπηρεσία δικτύου δεν δέχτηκε τη συγκεκριμένη διαδρομή δικτύου. 
1204 	Το καθορισμένο όνομα υπηρεσίας δικτύου δεν είναι έγκυρο. 
1205 	Δεν είναι δυνατό να ανοιχτεί το προφίλ της σύνδεσης δικτύου. 
1206 	Το προφίλ της σύνδεσης δικτύου έχει καταστραφεί. 
1207 	Δεν είναι δυνατή η απαρίθμηση ενός στοιχείου που δεν είναι κοντέινερ. 
1208 	Παρουσιάστηκε ένα εκτεταμένο σφάλμα. 
1209 	Η μορφή του καθορισμένου ονόματος ομάδας δεν είναι έγκυρη. 
1210 	Η μορφή του καθορισμένου ονόματος υπολογιστή δεν είναι έγκυρη. 
1211 	Η μορφή του καθορισμένου ονόματος συμβάντος δεν είναι έγκυρη. 
1212 	Η μορφή του καθορισμένου ονόματος τομέα δεν είναι έγκυρη. 
1213 	Η μορφή του καθορισμένου ονόματος υπηρεσίας δεν είναι έγκυρη. 
1214 	Η μορφή του καθορισμένου ονόματος δικτύου δεν είναι έγκυρη. 
1215 	Η μορφή του καθορισμένου ονόματος κοινόχρηστου στοιχείου δεν είναι έγκυρη. 
1216 	Η μορφή του καθορισμένου κωδικού πρόσβασης δεν είναι έγκυρη. 
1217 	Η μορφή του καθορισμένου ονόματος μηνύματος δεν είναι έγκυρη. 
1218 	Η μορφή του καθορισμένου προορισμού μηνύματος δεν είναι έγκυρη. 
1219 	Δεν επιτρέπονται πολλαπλές συνδέσεις σε ένα διακομιστή ή σε κοινόχρηστο πόρο από τον ίδιο χρήστη, με χρήση περισσότερων του ενός ονομάτων χρήστη. Αποσυνδέστε όλες τις προηγούμενες συνδέσεις στο διακομιστή ή τον κοινόχρηστο πόρο και προσπαθήστε πάλι. 
1220 	Επιχειρήθηκε η εκκίνηση μιας περιόδου λειτουργίας σε ένα διακομιστή δικτύου, υπάρχει ήδη υπερβολικός αριθμός περιόδων λειτουργίας σε αυτόν το διακομιστή. 
1221 	Το όνομα της ομάδας εργασίας ή του τομέα χρησιμοποιείται ήδη από κάποιον άλλο υπολογιστή στο δίκτυο. 
1222 	Το δίκτυο δεν είναι παρόν ή δεν έχει ξεκινήσει. 
1223 	Η λειτουργία ακυρώθηκε από το χρήστη. 
1224 	Η λειτουργία που ζητήθηκε δεν μπορεί να εκτελεστεί σε ένα αρχείο με ανοικτό κάποιον τομέα με απεικόνιση από το χρήστη. 
1225 	Το απομακρυσμένο σύστημα απέρριψε τη σύνδεση του δικτύου. 
1226 	Η σύνδεση του δικτύου τερματίστηκε φυσιολογικά. 
1227 	Η απόληξη της υπηρεσίας μεταφοράς του δικτύου έχει μια διεύθυνση συσχετισμένη με αυτήν. 
1228 	Δεν έχει ακόμη συσχετιστεί μια διεύθυνση με την απόληξη του δικτύου. 
1229 	Έγινε απόπειρα μιας λειτουργίας σε μια ανύπαρκτη σύνδεση δικτύου. 
1230 	Επιχειρήθηκε μια λειτουργία που δεν είναι έγκυρη σε μια ενεργό σύνδεση δικτύου. 
1231 	Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη θέση δικτύου. Για πληροφορίες γύρω από την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Windows. 
1232 	Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη θέση δικτύου. Για πληροφορίες γύρω από την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Windows. 
1233 	Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη θέση δικτύου. Για πληροφορίες γύρω από την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Windows. 
1234 	Δεν υπάρχει υπηρεσία σε λειτουργία στην απόληξη του δικτύου προορισμού στο απομακρυσμένο σύστημα.
1235 	Η αίτηση ματαιώθηκε. 
1236 	Η σύνδεση του δικτύου ματαιώθηκε από το τοπικό σύστημα. 
1237 	Η λειτουργία δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να επαναληφθεί. 
1238 	Δεν ήταν δυνατό να γίνει σύνδεση με το διακομιστή επειδή ο αριθμός των ταυτόχρονων συνδέσεων για αυτόν το λογαριασμό έφτασε στο όριο του. 
1239 	Επιχειρήθηκε σύνδεση σε ώρα της ημέρας για την οποία αυτός ο λογαριασμός δεν έχει εξουσιοδότηση. 
1240 	Ο λογαριασμός δεν έχει εξουσιοδότηση για σύνδεση από αυτό το σταθμό. 
1241 	Η διεύθυνση του δικτύου δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία που ζητήθηκε. 
1242 	Η υπηρεσία έχει ήδη καταχωρηθεί. 
1243 	Η καθορισμένη υπηρεσία δεν υπάρχει. 
1244 	Η λειτουργία που ζητήθηκε δεν εκτελέστηκε, επειδή δεν έχει ελεγχθεί η ταυτότητα του χρήστη. 
1245 	Η λειτουργία που ζητήθηκε δεν εκτελέστηκε, επειδή ο χρήστης δεν έχει συνδεθεί στο δίκτυο. Η καθορισμένη υπηρεσία δεν υπάρχει. 
1246 	Συνέχεια με την εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
1247 	Έγινε προσπάθεια να εκτελεστεί μια λειτουργία προετοιμασίας ενώ η προετοιμασία έχει ήδη ολοκληρωθεί. 
1248 	Δεν υπάρχουν άλλες τοπικές συσκευές. 
1249 	Η καθορισμένη τοποθεσία δεν υπάρχει. 
1250 	Υπάρχει ήδη ελεγκτής τομέα με το καθορισμένο όνομα. 
1251 	Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή. 
1252 	Το πλαίσιο πολιτικής ομάδας θα πρέπει να καλέσει την επέκταση, ακόμα και αν δεν υπάρχουν αλλαγές. 
1253 	Ο χρήστης που καθορίστηκε δεν έχει ένα έγκυρο προφίλ. 
1254 	Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε ένα Microsoft Small Business Server 
1255 	Γίνεται τερματισμός του μηχανήματος του διακομιστή. 
1256 	Το απομακρυσμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο. Για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου, δείτε τη Βοήθεια των Windows. 
1257 	Το αναγνωριστικό ασφαλείας που έχει δοθεί δεν προέρχεται από τομέα λογαριασμού. 
1258 	Το αναγνωριστικό ασφαλείας που έχει δοθεί δεν διαθέτει στοιχείο τομέα. 
1259 	Το παράθυρο διαλόγου AppHelp ακυρώθηκε και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η εκκίνηση της εφαρμογής. 
1260 	Τα Windows δεν είναι δυνατό να ανοίξουν αυτό το πρόγραμμα επειδή τα εμποδίζει μια πολιτική περιορισμού του λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανοίξτε την Προβολή Συμβάντων ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας. 
1261 	Ένα πρόγραμμα προσπάθησε να χρησιμοποιήσει μια τιμή εγγραφής που δεν είναι έγκυρη. Αυτό προκαλείται συνήθως από εγγραφή που δεν έχει προετοιμαστεί. Το σφάλμα αυτό αφορά το Itanium. 
1262 	Το κοινόχρηστο στοιχείο είναι εκτός σύνδεσης ή δεν υπάρχει. 
1263 	Το πρωτόκολλο kerberos αντιμετώπισε ένα σφάλμα κατά την επιβεβαίωση του πιστοποιητικού KDC κατά τη διάρκεια της σύνδεσης έξυπνης κάρτας. 
1264 	Το πρωτόκολλο kerberos αντιμετώπισε ένα σφάλμα κατά την προσπάθεια χρήσης του υποσυστήματος της έξυπνης κάρτας. 
1265 	Το σύστημα ανίχνευσε μια πιθανή προσπάθεια παραβίασης ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διακομιστή που πραγματοποίησε τον έλεγχο της ταυτότητάς σας. 
1266 	Το πιστοποιητικό έξυπνης κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο ταυτότητας έχει ανακληθεί. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας. Ίσως υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες στο αρχείο καταγραφής συμβάντων. 
1267 	Εντοπίστηκε μη αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών κατά την επεξεργασία του πιστοποιητικού έξυπνης κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της ταυτότητας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας. 
1268 	Δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί η κατάσταση ανάκλησης του πιστοποιητικού έξυπνης κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο ταυτότητας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας. 
1269 	Το πιστοποιητικό έξυπνης κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο ταυτότητας δεν ήταν αξιόπιστο. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας. 
1270 	Το πιστοποιητικό έξυπνης κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο ταυτότητας έχει λήξει. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας. 
1271 	Ο υπολογιστής είναι κλειδωμένος και δεν είναι δυνατός ο τερματισμός της λειτουργίας του χωρίς την επιλογή επιβολής. 
1273 	Μια επιστροφή κλήσης καθορισμένη από εφαρμογή έδωσε μη έγκυρα δεδομένα κατά την κλήση. 
1274 	Το πλαίσιο εργασίας της πολιτικής ομάδας θα πρέπει να πραγματοποιήσει κλήση της επέκτασης στη σύγχρονη ανανέωση πολιτικής στο προσκήνιο. 
1275 	Έχει αποκλειστεί η φόρτωση αυτού του προγράμματος οδήγησης 
1276 	Μια βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης (DLL) ανέφερε μια λειτουργική μονάδα που δεν ήταν DLL ούτε η εκτελέσιμη εικόνα της διαδικασίας. 
1300 	Δεν έχουν δοθεί στον καλούντα όλα τα δικαιώματα που αναφέρθηκαν. 
1301 	Δεν υλοποιήθηκε κάποια αντιστοίχιση μεταξύ των ονομάτων και των αναγνωριστικών ασφαλείας λογαριασμών. 
1302 	Δεν έχουν οριστεί όρια των στοιχείων του συστήματος ειδικά για αυτόν το λογαριασμό. 
1303 	Δεν υπάρχει διαθέσιμο κλειδί κρυπτογράφησης. Επιστράφηκε ένα γνωστό κλειδί κρυπτογράφησης. 
1304 	Ο κωδικός πρόσβασης των NT είναι πολύ περίπλοκος για να μετατραπεί σε κωδικό πρόσβασης του LAN Manager. Ο κωδικός πρόσβασης του LAN Manager που επιστράφηκε είναι μια συμβολοσειρά NULL. 
1305 	Το επίπεδο αναθεώρησης είναι άγνωστο. 
1306 	Υποδεικνύει ότι δύο επίπεδα αναθεώρησης δεν είναι συμβατά. 
1307 	Αυτό το αναγνωριστικό ασφαλείας μπορεί να μην καταχωρηθεί ως κάτοχος αυτού του αντικειμένου. 
1308 	Αυτό το αναγνωριστικό ασφαλείας μπορεί να μην καταχωρηθεί ως η κύρια ομάδα ενός αντικειμένου. 
1309 	Επιχειρήθηκε η εκτέλεση μιας λειτουργίας με ένα διακριτικό μίμησης από ένα νήμα που αυτήν τη στιγμή δεν μιμείται κάποιο πρόγραμμα-πελάτη. 
1310 	Η ομάδα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. 
1311 	Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή διαθέσιμοι διακομιστές συνδέσεων για να εξυπηρετήσουν την αίτηση σύνδεσης. 
1312 	Μια καθορισμένη περίοδος λειτουργίας δεν υπάρχει. Ίσως να έχει ήδη τερματιστεί. 
1313 	Ένα καθορισμένο δικαίωμα δεν υπάρχει. 
1314 	Το πρόγραμμα-πελάτης δεν διαθέτει κάποιο απαραίτητο δικαίωμα. 
1315 	Το όνομα που δόθηκε δεν είναι όνομα λογαριασμού με σωστή μορφή. 
1316 	Ο καθορισμένος χρήστης υπάρχει ήδη. 
1317 	Ο καθορισμένος χρήστης δεν υπάρχει. 
1318 	Η καθορισμένη ομάδα υπάρχει ήδη. 
1319 	Η καθορισμένη ομάδα δεν υπάρχει. 
1320 	Ο καθορισμένος λογαριασμός χρήστη είναι ήδη μέλος της καθορισμένης ομάδας ή η καθορισμένη ομάδα δεν είναι δυνατό να διαγραφεί επειδή περιέχει ένα μέλος. 
1321 	Ο καθορισμένος λογαριασμός χρήστη δεν είναι μέλος του καθορισμένου λογαριασμού ομάδας. 
1322 	Ο τελευταίος λογαριασμός administrator που έχει απομείνει δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί ή να διαγραφεί. 
1323 	Δεν είναι δυνατό να ενημερωθεί ο κωδικός πρόσβασης. Η τιμή που δόθηκε ως τρέχων κωδικός πρόσβασης δεν είναι σωστή. 
1324 	Δεν είναι δυνατό να ενημερωθεί ο κωδικός πρόσβασης. Η τιμή που δόθηκε για το νέο κωδικό πρόσβασης περιέχει τιμές που δεν επιτρέπονται σε κωδικούς πρόσβασης. 
1325 	Δεν είναι δυνατό να ενημερωθεί ο κωδικός πρόσβασης επειδή παραβιάστηκε ένας κανόνας για την ενημέρωση των κωδικών πρόσβασης. 
1326 	Αποτυχία σύνδεσης: Άγνωστο όνομα χρήστη ή εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης. 
1327 	Αποτυχία σύνδεσης: περιορισμός λογαριασμού χρήστη. Πιθανές αιτίες είναι μη επιτρεπόμενοι κενοί κωδικοί πρόσβασης, χρονικοί περιορισμοί σύνδεσης ή η επιβολή ενός περιορισμού πολιτικής. 
1328 	Αποτυχία σύνδεσης: Παραβίαση χρονικού περιορισμού σύνδεσης στο λογαριασμό . 
1329 	Αποτυχία σύνδεσης: Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να συνδεθεί σε αυτόν τον υπολογιστή. 
1330 	Αποτυχία σύνδεσης: Ο καθορισμός κωδικός πρόσβασης έχει λήξει. 
1331 	Αποτυχία σύνδεσης: Απενεργοποιημένος λογαριασμός. 
1332 	Δεν έγινε αντιστοίχιση μεταξύ των ονομάτων και των αναγνωριστικών ασφαλείας λογαριασμών. 
1333 	Ζητήθηκε υπερβολικός αριθμός αναγνωριστικών για τοπικούς χρήστες (LUID). 
1334 	Δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα αναγνωριστικά για τοπικούς χρήστες (LUID). 
1335 	Το τμήμα δευτερεύουσας εξουσιοδότησης ενός αναγνωριστικού ασφαλείας δεν είναι έγκυρο για τη συγκεκριμένη χρήση. 
1336 	Η δομή της λίστας ελέγχου πρόσβασης (access control list, ACL) δεν είναι έγκυρη. 
1337 	Η δομή του αναγνωριστικού ασφάλειας δεν είναι έγκυρη. 
1338 	Η δομή της περιγραφής ασφαλείας δεν είναι έγκυρη. 
1340 	Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία της λίστας ελέγχου πρόσβασης (ACL) η οποία μεταβιβάστηκε ή η καταχώρηση ελέγχου πρόσβασης (ACE). 
1341 	Ο διακομιστής είναι ανενεργός. 
1342 	Ο διακομιστής είναι ενεργός. 
1343 	Η τιμή που δόθηκε δεν είναι έγκυρη για δικαιώματα αναγνωριστικού. 
1344 	Η διαθέσιμη μνήμη δεν επαρκεί για ενημερώσεις των πληροφοριών ασφαλείας. 
1345 	Τα καθορισμένα χαρακτηριστικά δεν είναι έγκυρα ή δεν είναι συμβατά με τα χαρακτηριστικά της ομάδας ως σύνολο. 
1346 	Δεν έχει δοθεί το απαιτούμενο επίπεδο αντιπροσώπευσης ή το επίπεδο αντιπροσώπευσης που δόθηκε δεν είναι έγκυρο. 
1347 	Δεν είναι δυνατό να ανοιχτεί ένα διακριτικό σε επίπεδο ασφαλείας ανωνύμου. 
1348 	Η κλάση των πληροφοριών επαλήθευσης που ζητήθηκαν δεν ήταν έγκυρη. 
1349 	Ο τύπος του διακριτικού είναι ακατάλληλος για τη χρήση που επιχειρήθηκε. 
1350 	Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση μιας λειτουργίας ασφαλείας σε ένα αντικείμενο για το οποίο δεν υπάρχει συσχετισμένη ασφάλεια. 
1351 	Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση των πληροφοριών παραμέτρων από τον ελεγκτή τομέα, είτε επειδή το μηχάνημα δεν είναι διαθέσιμο ή επειδή δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. 
1352 	Ο διακομιστής διαχείρισης λογαριασμών ασφαλείας (SAM) ή τοπικών δικαιωμάτων ασφαλείας (LSA), βρισκόταν σε εσφαλμένη κατάσταση για την εκτέλεση της λειτουργίας ασφαλείας. 
1353 	Ο τομέας δεν βρισκόταν στη σωστή κατάσταση για να εκτελέσει τη λειτουργία ασφαλείας. 
1354 	Αυτή η λειτουργία επιτρέπεται μόνο στον πρωτεύοντα ελεγκτή τομέων για αυτόν τον τομέα. 
1355 	Ο καθορισμένος τομέας ή δεν υπάρχει ή δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί του. 
1356 	Ο καθορισμένος τομέας υπάρχει ήδη. 
1357 	Επιχειρήθηκε υπέρβαση του ορίου του αριθμού των τομέων ανά διακομιστή. 
1358 	Δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη λειτουργία,εξαιτίας ολοκληρωτικής αποτυχίας του αποθηκευτικού μέσου ή καταστροφής της δομής δεδομένων στο δίσκο. 
1359 	Παρουσιάστηκε ένα εσωτερικό σφάλμα. 
1360 	Οι τύποι πρόσβασης γενικής χρήσης περιέχονταν σε μια μάσκα πρόσβασης, η οποία θα έπρεπε να έχει αντιστοιχιστεί ήδη με τύπους που δεν είναι για γενική χρήση. 
1361 	Μια περιγραφή ασφαλείας δεν έχει τη σωστή μορφή (απόλυτη ή αυτούσια). 
1362 	Η ενέργεια που ζητήθηκε είναι περιορισμένης για χρήση μόνο από διαδικασίες σύνδεσης. Η διαδικασία που καλεί δεν έχει καταχωρηθεί ως διαδικασία σύνδεσης. 
1363 	Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση νέας περιόδου λειτουργίας σύνδεσης με αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται ήδη. 
1364 	Ένα καθορισμένο πακέτο ελέγχου ταυτότητας είναι άγνωστο. 
1365 	Η περίοδος λειτουργίας της σύνδεσης δεν βρίσκεται σε κατάσταση συνέπειας ως προς την απαιτούμενη λειτουργία. 
1366 	Το αναγνωριστικό της περιόδου λειτουργίας για τη σύνδεση χρησιμοποιείται ήδη. 
1367 	Μια αίτηση σύνδεσης περιείχε μια τιμή τύπου σύνδεσης που δεν είναι έγκυρη. 
1368 	Δεν είναι δυνατή η μίμηση μέσω μιας διοχέτευσης με όνομα, αν δεν γίνει πρώτα ανάγνωση των δεδομένων από αυτήν τη διοχέτευση. 
1369 	Η κατάσταση συναλλαγών ενός δευτερεύοντος δένδρου μητρώου δεν είναι συμβατή με την απαιτούμενη λειτουργία. 
1370 	Παρουσιάστηκε ένα εσωτερικό σφάλμα καταστροφής της βάσης δεδομένων ασφαλείας. 
1371 	Δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί αυτή η λειτουργία στους ενσωματωμένους λογαριασμούς. 
1372 	Δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί αυτή η λειτουργία σε αυτήν την ενσωματωμένη ειδική ομάδα. 
1373 	Δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί αυτή η λειτουργία σε αυτόν τον ενσωματωμένο ειδικό χρήστη. 
1374 	Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του χρήστη από μια ομάδα, επειδή η ομάδα είναι η πρωτεύουσα ομάδα του χρήστη αυτήν τη στιγμή. 
1375 	Το διακριτικό χρησιμοποιείται ήδη ως πρωτεύον διακριτικό. 
1376 	Η καθορισμένη τοπική ομάδα δεν υπάρχει. 
1377 	Το καθορισμένο όνομα λογαριασμού δεν είναι μέλος της τοπικής ομάδας. 
1378 	Το καθορισμένο όνομα λογαριασμού είναι ήδη μέλος της τοπικής ομάδας. 
1379 	Η καθορισμένη τοπική ομάδα υπάρχει ήδη. 
1380 	Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer. 
1381 	Έγινε υπέρβαση του μέγιστου αριθμού μυστικών που είναι δυνατό να αποθηκευτούν σε ένα μόνο σύστημα. 
1382 	Το μήκος κάποιου μυστικού υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος. 
1383 	Η βάση δεδομένων των τοπικών δικαιωμάτων ασφαλείας περιέχει μια εσωτερική ασυνέπεια. 
1384 	Κατά την προσπάθεια σύνδεσης το περιβάλλον ασφαλείας του χρήστη συσσώρευσε υπερβολικό αριθμό αναγνωριστικών ασφαλείας. 
1385 	Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer. 
1386 	Χρειάζεται κωδικός πρόσβασης με διασταυρούμενη κρυπτογράφηση για να γίνει αλλαγή ενός κωδικού χρήστη. 
1387 	Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη ή η κατάργηση ενός νέου μέλους σε μια τοπική ομάδα επειδή το μέλος δεν υπάρχει. 
1388 	Δεν ήταν δυνατό να προστεθεί ένα νέο μέλος σε μια τοπική ομάδα, επειδή ο τύπος λογαριασμού του μέλους δεν είναι έγκυρος. 
1389 	Καθορίστηκε υπερβολικός αριθμός αναγνωριστικών ασφαλείας. 
1390 	Χρειάζεται κωδικός πρόσβασης με διασταυρούμενη κρυπτογράφηση για να γίνει αλλαγή του κωδικού πρόσβασης αυτού του χρήστη. 
1391 	Ένδειξη ότι ένα ACL περιέχει στοιχεία που δεν είναι δυνατό να αντληθούν. 
1392 	Το αρχείο ή ο κατάλογος έχει καταστραφεί και δεν είναι δυνατό να αναγνώσει. 
1393 	Η δομή του δίσκου έχει καταστραφεί και δεν είναι δυνατό να αναγνώσει. 
1394 	Δεν υπάρχει κλειδί της περιόδου λειτουργίας του χρήστη για την καθορισμένη περίοδο λειτουργίας της σύνδεσης. 
1395 	Η υπηρεσία που χρησιμοποιείται δίνει δικαίωμα για συγκεκριμένο αριθμό συνδέσεων. Δεν είναι δυνατό να γίνουν κι άλλες συνδέσεις στην υπηρεσία αυτήν τη στιγμή γιατί έχουν γίνει όσες συνδέσεις επιτρέπονται για τη υπηρεσία. 
1396 	Logon Failure: The target account name is incorrect. 
1397 	Η αμοιβαία αναγνώριση απέτυχε. Ο κωδικός πρόσβασης του διακομιστή έχει λήξει στον ελεγκτή τομέα. 
1398 	Υπάρχει διαφορά ώρας ή/και ημερομηνίας μεταξύ του πελάτη και του διακομιστή. 
1399 	Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί στον τρέχοντα τομέα. 
1400 	Εσφαλμένος δείκτης χειρισμού του παραθύρου. 
1401 	Εσφαλμένος δείκτης χειρισμού του μενού. 
1402 	Εσφαλμένος δείκτης χειρισμού του δρομέα. 
1403 	Εσφαλμένος δείκτης χειρισμού του πίνακα συντόμευσης. 
1404 	Εσφαλμένος δείκτης χειρισμού του αγκίστρου. 
1405 	Εσφαλμένος δείκτης χειρισμού της δομής θέσης ενός πολλαπλού παραθύρου. 
1406 	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός εξαρτημένου παραθύρου υψηλού επιπέδου. 
1407 	Δεν είναι δυνατό να βρεθεί η κλάση του παραθύρου. 
1408 	Εσφαλμένο παράθυρο, ανήκει σε άλλο νήμα. 
1409 	Το πλήκτρο πρόσβασης έχει ήδη καταχωρηθεί. 
1410 	Η κλάση υπάρχει ήδη. 
1411 	Η κλάση δεν υπάρχει. 
1412 	Υπάρχουν ακόμη ανοικτά παράθυρα στην κλάση. 
1413 	Εσφαλμένο ευρετήριο. 
1414 	Εσφαλμένος δείκτης χειρισμού του εικονιδίου. 
1415 	Χρήση λέξεων του ιδιωτικού παραθύρου DIALOG. 
1416 	Το αναγνωριστικό του πλαισίου λίστας δεν βρέθηκε. 
1417 	Δεν βρέθηκαν χαρακτήρες μπαλαντέρ. 
1418 	Το νήμα δεν έχει κάποιο πρόχειρο ανοιχτό. 
1419 	Το πλήκτρο πρόσβασης δεν έχει καταχωρηθεί. 
1420 	Το παράθυρο δεν είναι έγκυρο παράθυρο διαλόγου. 
1421 	Το αναγνωριστικό ελέγχου δεν βρέθηκε. 
1422 	Το μήνυμα δεν είναι έγκυρο για σύνθετο πλαίσιο γιατί δεν περιέχει στοιχείο ελέγχου επεξεργασίας. 
1423 	Το παράθυρο δεν είναι σύνθετο πλαίσιο. 
1424 	Το ύψος πρέπει να είναι μικρότερο από 256. 
1425 	Εσφαλμένος δείκτης χειρισμού του περιβάλλοντος συσκευής (DC). 
1426 	Εσφαλμένος τύπος διαδικασίας αγκίστρου. 
1427 	Εσφαλμένη διαδικασία αγκίστρου. 
1428 	Δεν είναι δυνατό να οριστεί ένα μη τοπικό άγκιστρο χωρίς μονάδα δείκτη χειρισμού. 
1429 	Αυτή η διαδικασία αγκίστρου είναι δυνατό να οριστεί μόνο συνολικά. 
1430 	Η διαδικασία ημερολογίου του αγκίστρου έχει ήδη εγκατασταθεί. 
1431 	Η διαδικασία του αγκίστρου δεν έχει εγκατασταθεί. 
1432 	Μη έγκυρο μήνυμα για το πλαίσιο λίστας μονής επιλογής. 
1433 	Έγινε αποστολή του LB_SETCOUNT στο εναργές πλαίσιο λίστας. 
1434 	Αυτό το πλαίσιο λίστας δεν υποστηρίζει στηλοθέτες. 
1435 	Δεν είναι δυνατή η καταστροφή ενός αντικειμένου που δημιουργήθηκε από άλλο νήμα. 
1436 	Τα εξαρτημένα παράθυρα δεν είναι δυνατό να έχουν μενού. 
1437 	Το παράθυρο δεν έχει μενού συστήματος. 
1438 	Εσφαλμένο στυλ του πλαισίου μηνυμάτων. 
1439 	Εσφαλμένη παράμετρος συστήματος (SPI_*). 
1440 	Η οθόνη είναι ήδη κλειδωμένη. 
1441 	Όλοι οι δείκτες χειρισμού των παραθύρων που βρίσκονται σε μια δομή θέσης πολλαπλών παραθύρων πρέπει να έχουν τον ίδιο γονέα. 
1442 	Το παράθυρο δεν είναι εξαρτημένο παράθυρο. 
1443 	Εσφαλμένη εντολή GW_*. 
1444 	Εσφαλμένο αναγνωριστικό νήματος. 
1445 	Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ενός μηνύματος από ένα παράθυρο που δεν είναι παράθυρο διασύνδεσης πολλαπλών εγγράφων (multiple document interface-MDI). 
1446 	Το αναδυόμενο μενού είναι ήδη ενεργό. 
1447 	Το παράθυρο δεν έχει γραμμές κύλισης. 
1448 	Η περιοχή της γραμμής κύλισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την τιμή MAXLONG. 
1449 	Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση ή η απομάκρυνση του παραθύρου με τον καθορισμένο τρόπο. 
1450 	Δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι στο σύστημα για να ολοκληρωθεί η υπηρεσία που ζητήθηκε. 
1451 	Δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι στο σύστημα για να ολοκληρωθεί η υπηρεσία που ζητήθηκε. 
1452 	Δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι στο σύστημα για να ολοκληρωθεί η υπηρεσία που ζητήθηκε. 
1453 	Τα επιτρεπόμενα χρονικά όρια δεν επαρκούν για να ολοκληρωθεί η υπηρεσία που ζητήθηκε. 
1454 	Τα επιτρεπόμενα χρονικά όρια δεν επαρκούν για να ολοκληρωθεί η υπηρεσία που ζητήθηκε. 
1455 	Το αρχείο σελιδοποίησης μνήμης είναι υπερβολικά μικρό και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η υπηρεσία που ζητήθηκε. 
1456 	Ένα στοιχείο μενού δεν βρέθηκε. 
1457 	Ο δείκτης χειρισμού της διάταξης πληκτρολογίου δεν είναι έγκυρος. 
1458 	Ο τύπος άγκιστρου δεν επιτρέπεται. 
1459 	Η λειτουργία αυτή απαιτεί σταθμό παραθύρου αλληλεπίδρασης. 
1460 	Αυτή η λειτουργία επιστράφηκε επειδή έληξε η περίοδος του χρονικού ορίου. 
1461 	Ο δείκτης χειρισμού της οθόνης δεν είναι έγκυρος. 
1500 	Το αρχείο καταγραφής συμβάντων είναι κατεστραμμένο. 
1501 	Δεν ήταν δυνατό να ανοιχτεί ένα αρχείο καταγραφής συμβάντων με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει η υπηρεσία καταγραφής συμβάντων. 
1502 	Το αρχείο καταγραφής συμβάντων είναι γεμάτο. 
1503 	Το αρχείο καταγραφής συμβάντων έχει αλλάξει μεταξύ των αναγνώσεων. 
1601 	Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer. Αυτό μπορεί να συμβεί, εάν εκτελείτε τα Windows σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ή εάν ο Windows Installer δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Επικοινωνήστε με το προσωπικό της υπηρεσίας υποστήριξη
1602 	Η εγκατάσταση ακυρώθηκε από το χρήστη. 
1603 	Ανεπανόρθωτο σφάλμα κατά την εγκατάσταση. 
1604 	Η εγκατάσταση αναβλήθηκε, δεν ολοκληρώθηκε. 
1605 	Αυτή η ενέργεια είναι έγκυρη μόνο για προϊόντα που είναι εγκατεστημένα αυτήν τη στιγμή. 
1606 	Το αναγνωριστικό δυνατότητας δεν έχει καταχωρηθεί. 
1607 	Το αναγνωριστικό στοιχείου δεν έχει καταχωρηθεί. 
1608 	Άγνωστη ιδιότητα. 
1609 	Η κατάσταση του δείκτη χειρισμού δεν είναι έγκυρη. 
1610 	Τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων για αυτό το προϊόν είναι κατεστραμμένα. Επικοινωνήστε με το προσωπικό της υπηρεσίας υποστήριξης. 
1611 	Το προσδιοριστικό στοιχείου δεν υπάρχει . 
1612 	Το μέσο εγκατάστασης για το προϊόν αυτό δεν είναι διαθέσιμο. Βεβαιωθείτε ότι το μέσο υπάρχει και ότι έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό. 
1613 	Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση αυτού του πακέτου εγκατάστασης από την υπηρεσία Windows Installer. Πρέπει να εγκαταστήσετε ένα Service Pack των Windows, το οποίο να περιέχει μια νεότερη έκδοση της υπηρεσίας Windows Installer. 
1614 	Έχει καταργηθεί η εγκατάσταση του προϊόντος 
1615 	Η σύνταξη του ερωτήματος SQL δεν είναι έγκυρη ή δεν υποστηρίζεται. 
1616 	Το πεδίο καταχώρησης δεν υπάρχει. 
1617 	Η συσκευή καταργήθηκε. 
1618 	Κάποια άλλη εγκατάσταση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ολοκληρώστε την άλλη εγκατάσταση, πριν να συνεχίσετε με αυτήν την εγκατάσταση. 
1619 	Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα αυτού του πακέτου εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο υπάρχει και ότι έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής, για να επιβεβαιώσετε ότι αυτό το πακέτο του Windows Installer είναι έ
1620 	Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα αυτού του πακέτου εγκατάστασης. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής, για να επιβεβαιώσετε ότι αυτό το πακέτο του Windows Installer είναι έγκυρο. 
1621 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εκκίνηση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη της υπηρεσίας Windows Installer. Επικοινωνήστε με το προσωπικό της υπηρεσίας υποστήριξης. 
1622 	Σφάλμα κατά το άνοιγμα του αρχείου καταγραφής εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι η θέση του καθορισμένου αρχείου καταγραφής υπάρχει και ότι έχετε δυνατότητα εγγραφής σε αυτό. 
1623 	Η γλώσσα αυτού του πακέτου εγκατάστασης δεν υποστηρίζεται από το σύστημά σας. 
1624 	Σφάλμα κατά την εφαρμογή μετασχηματισμών. Βεβαιωθείτε ότι οι καθορισμένες διαδρομές μετασχηματισμών είναι έγκυρες. 
1625 	Αυτή η εγκατάσταση απαγορεύεται από την πολιτική συστήματος. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας. 
1626 	Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας. 
1627 	Σφάλμα στην εκτέλεση της λειτουργίας. 
1628 	Ο καθορισμένος πίνακας δεν είναι έγκυρος ή είναι άγνωστος. 
1629 	Τα παρεχόμενα δεδομένα είναι εσφαλμένου τύπου. 
1630 	Ο τύπος δεδομένων δεν υποστηρίζεται. 
1631 	Απέτυχε η εκκίνηση της υπηρεσίας Windows Installer. Επικοινωνήστε με το προσωπικό της υπηρεσίας υποστήριξης. 
1632 	Ο προσωρινός φάκελος βρίσκεται σε μονάδα δίσκου που είναι γεμάτη ή στην οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση. Αποδεσμεύστε χώρο στη μονάδα δίσκου ή βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώματα εγγραφής στον προσωρινό φάκελο. 
1633 	Αυτό το πακέτο εγκατάστασης δεν υποστηρίζεται από αυτόν τον τύπο επεξεργαστή. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του προϊόντος σας. 
1634 	Το στοιχείο δεν χρησιμοποιείται σε αυτόν τον υπολογιστή. 
1635 	Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα αυτού του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης κώδικα. Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης κώδικα υπάρχει και ότι έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής, για να επιβεβαιώσετε ότι α
1636 	Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα αυτού του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης κώδικα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής, για να επιβεβαιώσετε ότι αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης κώδικα του Windows Installer είναι έγκυρο. 
1637 	Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αυτού του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης κώδικα από την υπηρεσία Windows Installer. Πρέπει να εγκαταστήσετε ένα Service Pack των Windows που να περιέχει μια νεότερη έκδοση της υπηρεσίας Windows Installer. 
1638 	Μια άλλη έκδοση αυτού του προϊόντος έχει ήδη εγκατασταθεί. Η εγκατάσταση αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να συνεχιστεί. Για να ρυθμίσετε ή να καταργήσετε την υπάρχουσα έκδοση αυτού του προϊόντος, επιλέξτε "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου. 
1639 	Το όρισμα της γραμμής εντολών δεν είναι έγκυρο. Ανατρέξετε στο Windows Installer SDK για λεπτομερή βοήθεια σχετικά με τη γραμμή εντολών. 
1640 	Μόνο οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να προσθέτουν, να καταργούν ή να ρυθμίζουν λογισμικό διακομιστή στη διάρκεια μιας απομακρυσμένης περιόδου λειτουργίας υπηρεσιών τερματικού. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε ή να ρυθμίσετε λογισμικό στο διακομιστή, επικοινωνή
1641 	Η λειτουργία που ζητήθηκε ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Θα γίνει επανεκκίνηση του συστήματος, για να ισχύσουν οι αλλαγές. 
1642 	Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα αναβάθμισης από την υπηρεσία Windows Installer, επειδή το πρόγραμμα προς αναβάθμιση ίσως να λείπει ή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα αναβάθμισης ίσως να ενημερώνει διαφορετική έκδοση του προγράμμα
1643 	Το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης κώδικα δεν επιτρέπεται από την πολιτική περιορισμού του λογισμικού. 
1644 	Μία ή περισσότερες προσαρμογές δεν επιτρέπονται από την πολιτική περιορισμού του λογισμικού. 
1700 	Εσφαλμένη σύνδεση της ακολουθίας χαρακτήρων. 
1701 	Ο δείκτης χειρισμού της σύνδεσης δεν είναι σωστού τύπου. 
1702 	Ο δείκτης χειρισμού της σύνδεσης δεν είναι σωστός. 
1703 	Η ακολουθία πρωτοκόλλου RPC δεν υποστηρίζεται. 
1704 	Η ακολουθία πρωτοκόλλου RPC δεν είναι έγκυρη. 
1705 	Εσφαλμένο αναγνωριστικό UUID (string universal unique identifier). 
1706 	Η μορφή της απόληξης δεν είναι έγκυρη. 
1707 	Η διεύθυνση δικτύου δεν είναι έγκυρη. 
1708 	Δεν βρέθηκε απόληξη. 
1709 	Η τιμή του χρονικού ορίου δεν είναι σωστή. 
1710 	Το μοναδικό αναγνωριστικό γενικής χρήσης του αντικειμένου (universal unique identifier - UUID) δεν βρέθηκε. 
1711 	Το μοναδικό αναγνωριστικό γενικής χρήσης του αντικειμένου (UUID) έχει ήδη καταχωρηθεί. 
1712 	Το μοναδικό αναγνωριστικό γενικής χρήσης του τύπου (UUID) έχει ήδη καταχωρηθεί. 
1713 	Ο διακομιστής RPC λαμβάνει ήδη. 
1714 	Δεν έχουν καταχωρηθεί ακολουθίες πρωτοκόλλου. 
1715 	Ο διακομιστής RPC δεν λαμβάνει. 
1716 	Ο τύπος διαχείρισης είναι άγνωστος. 
1717 	Το περιβάλλον εργασίας είναι άγνωστο. 
1718 	Δεν υπάρχουν συνδέσεις. 
1719 	Δεν υπάρχουν ακολουθίες πρωτοκόλλου. 
1720 	Η απόληξη δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί.
1772 	Η λίστα των διακομιστών RPC που είναι διαθέσιμοι για τη σύνδεση των αυτόματων δεικτών χειρισμού εξαντλήθηκε. 
1773 	Δεν είναι δυνατό να ανοιχτεί το αρχείο με τον πίνακα μετάφρασης χαρακτήρων. 
1774 	Το αρχείο που περιέχει τον πίνακα μετάφρασης χαρακτήρων έχει λιγότερα από 512 bytes. 
1775 	Το πρόγραμμα-πελάτης πέρασε ένα δείκτη χειρισμού με μηδενικό περιβάλλον στον κεντρικό υπολογιστή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας. 
1777 	Ο δείκτης χειρισμού του περιβάλλοντος άλλαξε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας. 
1778 	Οι δείκτες χειρισμού σύνδεσης που περάστηκαν σε μια κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας δεν συμφωνούν. 
1779 	Το απόκομμα δεν είναι σε θέση να πάρει το δείκτη χειρισμού της κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας. 
1780 	Ένας δείκτης μηδενικής αναφοράς περάστηκε στο απόκομμα. 
1781 	Η τιμή απαρίθμησης είναι εκτός επιτρεπτών τιμών. 
1782 	Το σύνολο σε bytes είναι υπερβολικά μικρό. 
1783 	Το απόκομμα έλαβε εσφαλμένα δεδομένα. 
1784 	Το buffer χρήστη που δόθηκε δεν είναι έγκυρο για τη λειτουργία που ζητήθηκε. 
1785 	Ο δίσκος δεν αναγνωρίζεται. Ίσως να μην έχει διαμορφωθεί. 
1786 	Ο σταθμός εργασίας δεν έχει κάποιο έμπιστο μυστικό. 
1787 	Η βάση δεδομένων στο διακομιστή δεν διαθέτει λογαριασμό υπολογιστή για τη σχέση αξιοπιστίας αυτού του σταθμού εργασίας. 
1788 	Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του πρωτεύοντα τομέα και του αξιόπιστου τομέα απέτυχε. 
1789 	Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αυτού του σταθμού εργασίας και του κυρίου τομέα απέτυχε. 
1790 	Η σύνδεση στο δίκτυο απέτυχε. 
1791 	Μια κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για αυτό το νήμα. 
1792 	Έγινε προσπάθεια σύνδεσης αλλά η υπηρεσία σύνδεσης του δικτύου δεν ξεκίνησε. 
1793 	Ο λογαριασμός του χρήστη έχει λήξει. 
1794 	Το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης χρησιμοποιείται ήδη και δεν είναι δυνατό να βγει από τη μνήμη. 
1795 	Το καθορισμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχει ήδη εγκατασταθεί. 
1796 	Η καθορισμένη θύρα είναι άγνωστη. 
1797 	Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι άγνωστο. 
1798 	Η επεξεργασία εκτυπώσεων είναι άγνωστη. 
1799 	Το καθορισμένο αρχείο διαχωριστικών δεν είναι έγκυρο. 
1800 	Η καθορισμένη προτεραιότητα δεν είναι έγκυρη. 
1801 	Το όνομα του εκτυπωτή δεν είναι έγκυρο. 
1802 	Ο εκτυπωτής υπάρχει ήδη. 
1803 	Η εντολή του εκτυπωτή δεν είναι έγκυρη. 
1804 	Ο καθορισμένος τύπος δεδομένων δεν είναι έγκυρος. 
1805 	Το περιβάλλον που καθορίστηκε δεν είναι έγκυρο. 
1806 	Δεν υπάρχουν άλλες συνδέσεις. 
1807 	Ο λογαριασμός που χρησιμοποιείται είναι ένας αξιόπιστος λογαριασμός ενδιάμεσου τομέα. Χρησιμοποιήστε το λογαριασμό καθολικού χρήστη ή το λογαριασμό τοπικού χρήστη, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν το διακομιστή. 
1808 	Ο λογαριασμός που χρησιμοποιείται είναι λογαριασμός υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε το γενικό λογαριασμό χρήστη ή τον τοπικό λογαριασμό χρήστη για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν το διακομιστή. 
1809 	Ο λογαριασμός που χρησιμοποιείται είναι έμπιστος λογαριασμός διακομιστή. Χρησιμοποιήστε το συνολικό λογαριασμό χρήστη ή τον τοπικό λογαριασμό χρήστη για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν το διακομιστή. 
1810 	Το όνομα του αναγνωριστικού ασφαλείας (security ID - SID) του καθορισμένου τομέα δεν συμφωνεί με τις εμπιστευτικές πληροφορίες για αυτόν τον τομέα. 
1811 	Ο διακομιστής χρησιμοποιείται και δεν είναι δυνατό να βγει από τη μνήμη. 
1812 	Το καθορισμένο αρχείο εικόνας δεν περιέχει ενότητα πόρων. 
1813 	Ο καθορισμένος τύπος πόρου δεν είναι δυνατό να βρεθεί στο αρχείο εικόνας. 
1814 	Το καθορισμένο όνομα πόρου δεν είναι δυνατό να βρεθεί στο αρχείο εικόνας. 
1815 	Το καθορισμένο αναγνωριστικό γλώσσας πόρου δεν είναι δυνατό να βρεθεί στο αρχείο εικόνας. 
1816 	Δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία για την εκτέλεση αυτής της εντολής. 
1817 	Δεν έχουν καταχωρηθεί διασυνδέσεις. 
1818 	Η κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας ακυρώθηκε. 
1819 	Ο δείκτης χειρισμού της σύνδεσης δεν περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. 
1820 	Παρουσιάστηκε μια αποτυχία επικοινωνίας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας. 
1821 	Το επίπεδο ελέγχου ταυτότητας που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται. 
1822 	Δεν έχει καταχωρηθεί κύριο όνομα. 
1823 	Το καθορισμένο σφάλμα δεν είναι έγκυρος κωδικός σφάλματος RPC των Windows. 
1824 	Εκχωρήθηκε ένα UUID που είναι έγκυρο μόνο για αυτόν τον υπολογιστή. 
1825 	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα που αφορά το πακέτο ασφαλείας. 
1826 	Το νήμα δεν έχει ακυρωθεί. 
1827 	Η λειτουργία του δείκτη χειρισμού κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης δεν είναι έγκυρη. 
1828 	Η έκδοση του πακέτου κατηγοριοποίησης δεν είναι συμβατή. 
1829 	Η έκδοση του αποκόμματος RPC δεν είναι συμβατή. 
1830 	Το αντικείμενο διασύνδεσης RPC δεν είναι έγκυρο ή είναι κατεστραμμένο. 
1831 	Επιχειρήθηκε μια μη έγκυρη λειτουργία σε ένα αντικείμενο διοχέτευσης RPC. 
1832 	Μη υποστηριζόμενη έκδοση διοχέτευσης RPC. 
1898 	Το μέλος της ομάδας δεν βρέθηκε. 
1899 	Δεν ήταν δυνατό να δημιουργηθεί καταχώρηση στον πίνακα απολήξεων της βάσης δεδομένων. 
1900 	Το μοναδικό αναγνωριστικό γενικής χρήσης του αντικειμένου (UUID) είναι το μηδενικό UUID. 
1901 	Η καθορισμένη ώρα δεν είναι έγκυρη. 
1902 	Το καθορισμένο όνομα φόρμας δεν είναι έγκυρο. 
1903 	Το καθορισμένο μέγεθος φόρμας δεν είναι έγκυρο 
1904 	Εξυπηρετείται ήδη ο καθορισμένος δείκτης χειρισμού του εκτυπωτή 
1905 	Ο καθορισμένος εκτυπωτής έχει διαγραφεί 
1906 	Η κατάσταση του εκτυπωτή δεν είναι έγκυρη 
1907 	Ο χρήστης πρέπει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης πριν να συνδεθεί για πρώτη φορά. 
1908 	Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί ο ελεγκτής τομέων για αυτόν τον τομέα. 
1909 	Ο λογαριασμός που αναφέρθηκε είναι αυτήν τη στιγμή κλειδωμένος και ίσως να μην συνδεθεί. 
1910 	Δεν εντοπίστηκε το καθορισμένο πρόγραμμα εξαγωγής. 
1911 	Το αντικείμενο που καθορίστηκε δεν βρέθηκε. 
1912 	Δεν εντοπίστηκε το σύνολο επιλύσεων αντικειμένων που ορίστηκε. 
1913 	Ορισμένα δεδομένα παραμένουν για αποστολή στο buffer αίτησης. 
1914 	Μη έγκυρος δείκτης χειρισμού ασύγχρονης κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας. 
1915 	Μη έγκυρος ασύγχρονος δείκτης χειρισμού κλήσης RPC για αυτή τη λειτουργία. 
1916 	Το αντικείμενο διασύνδεσης RPC έχει ήδη κλείσει. 
1917 	Η κλήση RPC ολοκληρώθηκε πριν να γίνει επεξεργασία όλων των διοχετεύσεων. 
1918 	Δεν υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα από τη διοχέτευση RPC. 
1919 	Κανένα όνομα τοποθεσίας δεν είναι διαθέσιμο για αυτόν τον υπολογιστή. 
1920 	Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο αρχείο από το σύστημα. 
1921 	Δεν είναι δυνατή η επίλυση του ονόματος του αρχείου από το σύστημα. 
1922 	Μη αναμενόμενος τύπος καταχώρησης. 
1923 	Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή όλων των UUID (μοναδικών αναγνωριστικών γενικής χρήσης) αντικειμένων στην καθορισμένη καταχώρηση. 
1924 	Δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή της διασύνδεσης στην καθορισμένη καταχώρηση. 
1925 	Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη της καθορισμένης καταχώρησης προφίλ. 
1926 	Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του καθορισμένου στοιχείου προφίλ. 
1927 	Δεν ήταν δυνατή η κατάργηση του καθορισμένου στοιχείου προφίλ. 
1928 	Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του στοιχείου ομάδας. 
1929 	Δεν ήταν δυνατή η κατάργηση του στοιχείου ομάδας. 
1930 	Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν είναι συμβατό με μια πολιτική που είναι ενεργοποιημένη στον υπολογιστή σας που μπλοκάρει τα προγράμματα οδήγησης των ΝΤ 4.0. 
1931 	Το περιβάλλον έχει λήξει και δεν είναι πλέον δυνατή η χρήση του. 
2000 	Η μορφή των pixel δεν είναι έγκυρη. 
2001 	Το καθορισμένο πρόγραμμα οδήγησης δεν είναι έγκυρο. 
2002 	Το στυλ του παραθύρου ή το χαρακτηριστικό κλάσης δεν είναι έγκυρο για αυτήν τη λειτουργία. 
2003 	Η λειτουργία του αρχείου ενδιάμεσης μορφής που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται. 
2004 	Η λειτουργία μετασχηματισμού που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται. 
2005 	Η λειτουργία αποκοπής που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται. 
2010 	Η καθορισμένη λειτουργική μονάδα διαχείρισης χρωμάτων δεν είναι έγκυρη. 
2011 	Το καθορισμένο προφίλ χρωμάτων δεν είναι έγκυρο. 
2012 	Η ετικέτα που καθορίστηκε δεν βρέθηκε. 
2013 	ΔεΔεν βρέθηκε μια απαραίτητη ετικέτα. 
2014 	Η καθορισμένη ετικέτα υπάρχει ήδη. 
2015 	Το καθορισμένο προφίλ χρώματος δεν συσχετίζεται με καμία συσκευή. 
2016 	Το καθορισμένο προφίλ χρωμάτων δεν εντοπίστηκε. 
2017 	Η καθορισμένη μετατροπή χρωμάτων δεν είναι έγκυρη. 
2018 	Δεν έχει ενεργοποιηθεί ή Διαχείριση χρωμάτων εικόνας. 
2019 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη διαγραφή της μετατροπής χρωμάτων. 
2020 	Η καθορισμένη μετατροπή χρωμάτων δεν είναι έγκυρη. 
2021 	Ο καθορισμένος μετασχηματισμός δεν συμφωνεί με τις τιμές χρωμάτων του bitmap. 
2022 	Το καθορισμένο ευρετήριο χρωμάτων δεν είναι παρόν στο προφίλ. 
2102 	Δεν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης του σταθμού εργασίας. 
2103 	Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του διακομιστή 
2104 	Παρουσιάστηκε ένα εσωτερικό σφάλμα. Δεν είναι δυνατό το δίκτυο να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο τμήμα μνήμης. 
2105 	Παρουσιάστηκε μια έλλειψη πόρων δικτύου . 
2106 	Αυτή η διεργασία δεν υποστηρίζεται σε σταθμούς εργασίας. 
2107 	Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί. 
2108 	Η σύνδεση δικτύου έγινε με επιτυχία, αλλά έπρεπε να ζητηθεί από το χρήστη κωδικός πρόσβασης, διαφορετικός από τον κωδικό που είχε καθοριστεί αρχικά. 
2109 	Η σύνδεση δικτύου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία με τη χρήση προεπιλεγμένων πιστοποιήσεων. 
2114 	Η υπηρεσία διακομιστή δεν έχει ξεκινήσει. 
2115 	Η ουρά είναι κενή. 
2116 	Δεν υπάρχει η συσκευή ή ο κατάλογος. 
2117 	Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη σε ένα πόρο ανακατεύθυνσης. 
2118 	Αυτό το όνομα έχει ήδη οριστεί για κοινή χρήση. 
2119 	Ο διακομιστής είναι αυτήν τη στιγμή εκτός του πόρου που ζητήθηκε. 
2121 	Η προσθήκη στοιχείων που ζητήθηκε υπερβαίνει το ανώτατο όριο. 
2122 	Η ομότιμη υπηρεσία υποστηρίζει μόνο δύο χρήστες ταυτόχρονα. 
2123 	Το buffer επιστροφής API είναι υπερβολικά μικρό. 
2127 	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα απομακρυσμένου API. 
2131 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά το άνοιγμα ή ανάγνωση του αρχείου ρύθμισης παραμέτρων. 
2136 	Παρουσιάστηκε ένα γενικό σφάλμα δικτύου. 
2137 	Η κατάσταση της υπηρεσίας του σταθμού εργασίας δεν είναι συνεπής. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή πριν να ξεκινήσετε ξανά την υπηρεσία του σταθμού εργασίας. 
2138 	Η υπηρεσία σταθμού εργασίας δεν έχει ξεκινήσει. 
2139 	Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν δεν είναι διαθέσιμες. 
2140 	Παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλμα των Windows 2000. 
2141 	Οι παράμετροι του διακομιστή δεν έχουν ρυθμιστεί για συναλλαγές. 
2142 	Το API που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται στον απομακρυσμένο διακομιστή. 
2143 	Το όνομα συμβάντος δεν είναι έγκυρο. 
2144 	Το όνομα υπολογιστή υπάρχει ήδη στο δίκτυο. Αλλάξτε το και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. 
2146 	Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί στις πληροφορίες παραμέτρων το καθορισμένο στοιχείο. 
2147 	Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί στις πληροφορίες παραμέτρων η καθορισμένη παράμετρος. 
2149 	Η γραμμή στο αρχείο παραμέτρων είναι πολύ μεγάλη. 
2150 	Ο εκτυπωτής δεν υπάρχει. 
2151 	Η εργασία εκτύπωσης δεν υπάρχει. 
2152 	Ο εκτυπωτής προορισμού δεν είναι δυνατό να βρεθεί. 
2153 	Ο προορισμός εκτυπωτή υπάρχει ήδη. 
2154 	Η ουρά εκτυπωτή υπάρχει ήδη. 
2155 	Δεν είναι δυνατό να προστεθούν άλλοι εκτυπωτές. 
2156 	Δεν είναι δυνατό να προστεθούν άλλες εργασίες εκτύπωσης. 
2157 	Δεν είναι δυνατή η προσθήκη και άλλων προορισμών εκτυπωτή. 
2158 	Ο εκτυπωτής προορισμού είναι ανενεργός και δεν είναι δυνατό να δεχτεί λειτουργίες ελέγχου. 
2159 	Αυτή η αίτηση εκτυπωτή προορισμού περιέχει μια λειτουργία ελέγχου που δεν είναι έγκυρη. 
2160 	Ο επεξεργαστής του εκτυπωτή δεν ανταποκρίνεται. 
2161 	Η ουρά εκτύπωσης δεν εκτελείται. 
2162 	Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί με την τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή προορισμού. 
2163 	Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί με την τρέχουσα κατάσταση της ουράς εκτυπωτή. 
2164 	Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί με την τρέχουσα κατάσταση της εργασίας εκτύπωσης. 
2165 	Παρουσιάστηκε αποτυχία κατά την εκχώρηση μνήμης για την ουρά. 
2166 	Το πρόγραμμα οδήγησης δεν υπάρχει. 
2167 	Ο τύπος δεδομένων δεν υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή εκτυπώσεων. 
2168 	Ο επεξεργαστής εκτύπωσης δεν έχει εγκατασταθεί. 
2180 	Η βάση δεδομένων της υπηρεσίας είναι κλειδωμένη. 
2181 	Ο πίνακας υπηρεσίας είναι γεμάτος. 
2182 	Έχει ήδη γίνει εκκίνηση της ζητούμενης υπηρεσίας. 
2183 	Η υπηρεσία δεν αποκρίνεται σε ενέργειες ελέγχου. 
2184 	Η υπηρεσία δεν ξεκίνησε. 
2185 	Το όνομα υπηρεσίας δεν είναι έγκυρο. 
2186 	Η υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στη λειτουργία ελέγχου. 
2187 	Το στοιχείο ελέγχου συσκευής είναι απασχολημένο. 
2188 	Το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων περιέχει ένα όνομα προγράμματος υπηρεσίας που δεν είναι έγκυρο. 
2189 	Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της συσκευής στην παρούσα κατάστασή της. 
2190 	Η υπηρεσία τελείωσε μη κανονικά. 
2191 	Η ζητούμενη προσωρινή ή οριστική διακοπή δεν είναι έγκυρη για αυτήν την υπηρεσία. 
2192 	To στοιχείο απόσπασης ελέγχου υπηρεσίας δεν ήταν δυνατό να βρει το όνομα υπηρεσίας στον πίνακα διεκπεραίωσης. 
2193 	Απέτυχε η ανάγνωση διοχέτευσης του στοιχείου απόσπασης ελέγχου υπηρεσίας. 
2194 	Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία νήματος για τη νέα υπηρεσία. 
2200 	Ο σταθμός εργασίας είναι ήδη συνδεδεμένος με το τοπικό δίκτυο. 
2201 	Ο σταθμός εργασίας δεν είναι συνδεδεμένος με το τοπικό δίκτυο. 
2202 	Το καθορισμένο όνομα χρήστη δεν είναι έγκυρο. 
2203 	Η παράμετρος του κωδικού πρόσβασης δεν είναι έγκυρη. 
2204 	Ο επεξεργαστής σύνδεσης δεν πρόσθεσε το ψευδώνυμο μηνύματος. 
2205 	Ο επεξεργαστής σύνδεσης δεν πρόσθεσε το ψευδώνυμο μηνύματος. 
2206 	Ο επεξεργαστής αποσύνδεσης δεν κατάργησε το ψευδώνυμο μηνύματος. 
2207 	Ο επεξεργαστής αποσύνδεσης δεν κατάργησε το ψευδώνυμο μηνύματος. 
2209 	Έχουν διακοπεί προσωρινά οι συνδέσεις δικτύου. 
2210 	Παρουσιάστηκε μια διένεξη στον κεντρικό διακομιστή σύνδεσης. 
2211 	Έχουν καθοριστεί οι παράμετροι του διακομιστή χωρίς κάποια έγκυρη διαδρομή χρήστη. 
2212 	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη φόρτωση ή την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών για τη σύνδεση. 
2214 	Ο διακομιστής σύνδεσης δεν έχει καθοριστεί. Ο υπολογιστής θα συνδεθεί ως STANDALONE. 
2215 	Δεν είναι δυνατή η εύρεση του διακομιστή σύνδεσης. 
2216 	Υπάρχει ήδη ένας τομέας σύνδεσης γι' αυτόν τον υπολογιστή. 
2217 	Ο διακομιστής σύνδεσης δεν ήταν δυνατό να επικυρώσει τη σύνδεση. 
2219 	Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί η βάση δεδομένων ασφαλείας. 
2220 	Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του ονόματος ομάδας. 
2221 	Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του ονόματος χρήστη. 
2222 	Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του ονόματος πόρου. 
2223 	Η ομάδα υπάρχει ήδη. 
2224 	Ο λογαριασμός υπάρχει ήδη. 
2225 	Η λίστα δικαιωμάτων πόρου υπάρχει ήδη. 
2226 	Αυτή η λειτουργία επιτρέπεται μόνο στον πρωτεύοντα ελεγκτή τομέων του τομέα. 
2227 	Δεν έχει γίνει εκκίνηση της βάσης δεδομένων ασφαλείας. 
2228 	Υπάρχουν πολλά ονόματα στη βάση δεδομένων των λογαριασμών. 
2229 	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα εισόδου/εξόδου στο δίσκο. 
2230 	Έχει γίνει υπέρβαση του ορίου των 64 καταχωρήσεων ανά πόρο. 
2231 	Δεν επιτρέπεται η διαγραφή χρήστη με περίοδο λειτουργίας. 
2232 	Δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί ο γονικός κατάλογος. 
2233 	Δεν είναι δυνατή η προσθήκη στο τμήμα χώρου προσωρινής αποθήκευσης για την περίοδο λειτουργίας της βάσης δεδομένων ασφαλείας. 
2234 	Δεν επιτρέπεται αυτή η λειτουργία σε αυτήν την ειδική ομάδα. 
2235 	Δεν γίνεται προσωρινή αποθήκευση αυτού του χρήστη στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης για την περίοδο λειτουργίας της βάσης δεδομένων των λογαριασμών χρήστη. 
2236 	Ο χρήστης ανήκει ήδη σε αυτήν την ομάδα. 
2237 	Ο χρήστης δεν ανήκει σε αυτήν την ομάδα. 
2238 	Αυτός ο λογαριασμός χρήστη δεν έχει οριστεί. 
2239 	Αυτός ο λογαριασμός χρήστη έχει λήξει. 
2240 	Δεν επιτρέπεται η σύνδεση του χρήστη από αυτόν το σταθμό εργασίας. 
2241 	Δεν επιτρέπεται η σύνδεση του χρήστη αυτήν τη στιγμή. 
2242 	Ο κωδικός πρόσβασης αυτού του χρήστη έχει λήξει. 
2243 	Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης αυτού του χρήστη. 
2244 	Αυτός ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί τώρα. 
2245 	Ο κωδικός πρόσβασης δεν πληροί τις απαιτήσεις της πολιτικής κωδικών πρόσβασης. Ελέγξτε τις απαιτήσεις για το ελάχιστο μήκος, την πολυπλοκότητα και το ιστορικό κωδικών πρόσβασης. 
2246 	Ο κωδικός πρόσβασης αυτού του χρήστη είναι πολύ πρόσφατος για να αλλαχτεί. 
2247 	Η βάση δεδομένων ασφαλείας έχει καταστραφεί. 
2248 	Δεν απαιτούνται ενημερώσεις σε αυτήν την τοπική βάση δεδομένων ασφαλείας ή δικτύου από αναπαραγωγή. 
2249 	Αυτή η βάση δεδομένων από αναπαραγωγή είναι παλιά. Απαιτείται συγχρονισμός. 
2250 	Αυτή η σύνδεση δικτύου δεν υπάρχει. 
2251 	Το asg_type δεν είναι έγκυρο. 
2252 	Αυτή η συσκευή είναι αυτήν τη στιγμή κοινόχρηστη. 
2270 	Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη ονόματος υπολογιστή ως ψευδώνυμο μηνύματος. Το όνομα ενδέχεται να υπάρχει ήδη στο δίκτυο. 
2271 	Έχει ήδη γίνει εκκίνηση της υπηρεσίας MSN Messenger. 
2272 	Απέτυχε η εκκίνηση της υπηρεσίας Messenger. 
2273 	Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί το ψευδώνυμο μηνύματος στο δίκτυο. 
2274 	Έχει ήδη γίνει προώθηση αυτού του ψευδωνύμου μηνύματος. 
2275 	Έχει γίνει προσθήκη αυτού του ψευδώνυμου μηνύματος, αλλά αυτό προωθείται ακόμα. 
2276 	Αυτό το ψευδώνυμο μηνύματος υπάρχει ήδη τοπικά. 
2277 	Σημειώθηκε υπέρβαση του μέγιστου αριθμού ψευδωνύμων μηνυμάτων που προστέθηκαν. 
2278 	Δεν ήταν δυνατή η διαγραφή του ονόματος του υπολογιστή. 
2279 	Δεν είναι δυνατή η προώθηση μηνυμάτων στον ίδιο σταθμό εργασίας. 
2280 	Παρουσιάστηκε σφάλμα στον επεξεργαστή μηνύματος τομέα. 
2281 	Έγινε αποστολή του μηνύματος, αλλά ο παραλήπτης διέκοψε προσωρινά την υπηρεσία Messenger. 
2282 	Έγινε αποστολή του μηνύματος, αλλά όχι και λήψη του. 
2283 	Το ψευδώνυμο μηνύματος χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα. 
2284 	Η υπηρεσία Messenger δεν έχει ξεκινήσει. 
2285 	Το όνομα δεν υπάρχει στον τοπικό υπολογιστή. 
2286 	Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του ψευδώνυμου μηνύματος που προωθήθηκε στο δίκτυο. 
2287 	Ο πίνακας του ψευδωνύμου μηνύματος στον απομακρυσμένο σταθμό είναι πλήρης . 
2288 	Δεν γίνεται προώθηση των μηνυμάτων αυτήν τη στιγμή για αυτό το ψευδώνυμο. 
2289 	Το μήνυμα broadcast περικόπηκε. 
2294 	Το όνομα της συσκευής δεν είναι έγκυρο. 
2295 	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα εγγραφής. 
2297 	Υπάρχει διπλό ψευδώνυμο μηνύματος στο δίκτυο. 
2298 	Αυτό το ψευδώνυμο μηνύματος θα διαγραφεί αργότερα. 
2299 	Η διαγραφή του ψευδώνυμου μηνύματος από όλα τα δίκτυα δεν ήταν επιτυχημένη. 
2300 	Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε υπολογιστές με πολλά δίκτυα. 
2310 	Αυτός ο κοινόχρηστος πόρος δεν υπάρχει. 
2311 	Αυτή η συσκευή δεν είναι κοινόχρηστη. 
2312 	Δεν υπάρχει περίοδος λειτουργίας με αυτό το όνομα υπολογιστή. 
2314 	Δεν υπάρχει ανοιχτό αρχείο με αυτόν τον αναγνωριστικό αριθμό. 
2315 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εκτέλεση εντολής απομακρυσμένης διαχείρισης. 
2316 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά το άνοιγμα απομακρυσμένου προσωρινού φακέλου. 
2317 	Έγινε περικοπή σε 64K των δεδομένων που επέστρεψαν μια εντολή απομακρυσμένου διαχειριστή. 
2318 	Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση αυτής της συσκευής ως πόρου εργασιών σε ουρά ή και όχι. 
2319 	Οι πληροφορίες στη λίστα των διακομιστών ίσως να μην είναι σωστές. 
2320 	Αυτός ο υπολογιστής δεν είναι ενεργός σε αυτόν τον τομέα. 
2321 	Το κοινόχρηστο στοιχείο πρέπει να καταργηθεί από το σύστημα κατανεμημένων αρχείων, πριν να είναι δυνατή η διαγραφή. 
2331 	Η λειτουργία για αυτήν τη συσκευή δεν είναι έγκυρη. 
2332 	Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση αυτής της συσκευής. 
2333 	Δεν έχει ανοίξει η συσκευή. 
2334 	Η λίστα των ονομάτων συσκευής δεν είναι έγκυρη. 
2335 	Η προτεραιότητα της ουράς δεν είναι έγκυρη. 
2337 	Δεν υπάρχουν κοινόχρηστες συσκευές επικοινωνίας. 
2338 	Η ουρά που καθορίσατε δεν υπάρχει. 
2340 	Αυτή η λίστα συσκευών δεν είναι έγκυρη. 
2341 	Η απαιτούμενη συσκευή δεν είναι έγκυρη. 
2342 	Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται ήδη από την ουρά. 
2343 	Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται ήδη ως συσκευή επικοινωνίας. 
2351 	Το όνομα υπολογιστή δεν είναι έγκυρο. 
2354 	Η συμβολοσειρά και το πρόθεμα που καθορίστηκαν είναι πολύ μεγάλα. 
2356 	Το στοιχείο της διαδρομής δεν είναι έγκυρο. 
2357 	Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός της εισαγωγής. 
2362 	Το buffer των τύπων δεν είναι αρκετά μεγάλο. 
2370 	Τα αρχεία προφίλ δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα 64K. 
2371 	Το αρχικό όφσετ είναι εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής. 
2372 	Το σύστημα δεν είναι δυνατό να διαγράψει τρέχουσες συνδέσεις με πόρους δικτύου. 
2373 	Το σύστημα δεν ήταν δυνατό να αναλύσει τη γραμμή εντολής σε αυτό το αρχείο. 
2374 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη φόρτωση του αρχείου του προφίλ. 
2375 	Παρουσιάστηκαν σφάλματα κατά την αποθήκευση του αρχείου προφίλ. Έγινε μερική αποθήκευση του προφίλ. 
2378 	Αυτό το αρχείο καταγραφής κατάστασης έχει αλλάξει από την τελευταία ανάγνωση. 
2380 	Η διαδρομή προέλευσης δεν είναι δυνατό να είναι ένας κατάλογος. 
2381 	Η διαδρομή προέλευσης δεν είναι έγκυρη. 
2382 	Η διαδρομή προορισμού δεν είναι έγκυρη. 
2383 	Οι διαδρομές προέλευσης και προορισμού είναι σε διαφορετικούς διακομιστές. 
2385 	Έχει γίνει προσωρινή διακοπή του διακομιστή εκτέλεσης που ζητήσατε. 
2389 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επικοινωνία με το διακομιστή εκτέλεσης. 
2391 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εκκίνηση διαδικασίας παρασκηνίου. 
2392 	Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί ο κοινόχρηστος πόρος με τον οποίο έχετε συνδεθεί. 
2400 	Ο αριθμός της κάρτας δικτύου δεν είναι έγκυρος. 
2401 	Αυτή η σύνδεση δικτύου έχει ανοιχτά αρχεία ή απαιτεί να παραμείνει εκκρεμής. 
2402 	Yπάρχουν ακόμη ενεργές συνδέσεις. 
2403 	Αυτό το όνομα κοινόχρηστου στοιχείου ή ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι έγκυρα. 
2404 	Η συσκευή χρησιμοποιείται από μια ενεργό διαδικασία και δεν είναι δυνατό να αποσυνδεθεί. 
2405 	Το γράμμα της μονάδας που χρησιμοποιείται τοπικά. 
2430 	Το καθορισμένο πρόγραμμα-πελάτη είναι ήδη καταχωρημένο για το προκαθορισμένο συμβάν. 
2431 	Ο πίνακας προειδοποιήσεων είναι γεμάτος. 
2432 	Προκλήθηκε όνομα προειδοποίησης που δεν είναι έγκυρο ή είναι ανύπαρκτο. 
2433 	Ο παραλήπτης της προειδοποίησης δεν είναι έγκυρος. 
2434 	Έγινε διαγραφή της περιόδου λειτουργίας του χρήστη με αυτόν το διακομιστή επειδή οι ώρες σύνδεσης του χρήστη δεν είναι πλέον έγκυρες. 
2440 	Το αρχείο καταγραφής δεν περιέχει τον απαιτούμενο αριθμό εγγραφής. 
2450 	Η βάση δεδομένων λογαριασμών user δεν έχει κατάλληλα ρυθμισμένες παραμέτρους. 
2451 	Δεν επιτρέπεται αυτή η λειτουργία όταν εκτελείται η υπηρεσία Netlogon. 
2452 	Δεν επιτρέπεται αυτή η λειτουργία στον τελευταίο λογαριασμό διαχείρισης. 
2453 	Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί ο ελεγκτής τομέων για αυτόν τον τομέα. 
2454 	Δεν ήταν δυνατό να οριστούν πληροφορίες σύνδεσης για αυτόν το χρήστη. 
2455 	Η υπηρεσία Netlogon δεν έχει ξεκινήσει. 
2456 	Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη στη βάση δεδομένων των λογαριασμών χρήστη. 
2457 	Αυτό το ρολόι διακομιστή δεν είναι συγχρονισμένο με το ρολόι του πρωτεύοντα ελεγκτή τομέα. 
2458 	Εντοπίστηκε ότι ο κωδικός πρόσβασης δεν συμφωνεί. 
2460 	Η αναγνώριση διακομιστή δεν καθορίζει έναν έγκυρο διακομιστή. 
2461 	Η αναγνώριση περιόδου λειτουργίας δεν καθορίζει μια έγκυρη περίοδο λειτουργίας. 
2462 	Η αναγνώριση σύνδεσης δεν καθορίζει μια έγκυρη σύνδεση. 
2463 	Δεν υπάρχει χώρος για άλλη καταχώρηση στον πίνακα με τους διαθέσιμους διακομιστές. 
2464 	Ο διακομιστής έφτασε στο μέγιστο αριθμό περιόδων λειτουργίας που υποστηρίζει. 
2465 	Ο διακομιστής έφτασε στο μέγιστο αριθμό συνδέσεων που υποστηρίζει. 
2466 	Ο διακομιστής δεν είναι δυνατό να ανοίξει περισσότερα αρχεία επειδή έφτασε στο μέγιστο αριθμό τους. 
2467 	Δεν έχουν καταχωρηθεί εναλλακτικοί διακομιστές σε αυτόν το διακομιστή. 
2470 	Αντιθέτως, δοκιμάστε μια προηγούμενη έκδοση του API (πρωτόκολλο απομακρυσμένου διαχειριστή). 
2480 	Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης UPS από την υπηρεσία UPS. 
2481 	Οι παράμετροι της υπηρεσίας UPS δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά. 
2482 	Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση της καθορισμένης θύρας επικοινωνίας από την υπηρεσία UPS. 
2483 	Το UPS έδειξε ότι υπάρχει πρόβλημα με γραμμή του ρεύματος ή ότι η μπαταρία είναι χαμηλή. Δεν έγινε εκκίνηση της υπηρεσίας. 
2484 	Η υπηρεσία UPS απέτυχε να πραγματοποιήσει τερματισμό λειτουργίας του συστήματος. 
2500 	Το παρακάτω πρόγραμμα επέστρεψε έναν κωδικό σφάλματος MS-DOS: 
2501 	Το παρακάτω πρόγραμμα χρειάζεται περισσότερη μνήμη: 
2502 	Το παρακάτω πρόγραμμα κάλεσε μια συνάρτηση MS-DOS που δεν υποστηρίζεται: 
2503 	Απέτυχε η εκκίνηση του σταθμού εργασίας. 
2504 	Κατεστραμμένο αρχείο. 
2505 	Καμία φόρτωση δεν καθορίζεται στο αρχείο καθορισμού μπλοκ εκκίνησης. 
2506 	Το NetBIOS επέστρεψε σφάλμα: Τα NCB και SMB απορρίφθηκαν παραπάνω. 
2507 	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα εισόδου/εξόδου δίσκου. 
2508 	Απέτυχε η αντικατάσταση της παραμέτρου εικόνας. 
2509 	Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι image μεταξύ των ορίων του τομέα δίσκου. 
2510 	Δεν έγινε δημιουργία της εικόνας από μια δισκέτα MS-DOS που διαμορφώθηκε με /S. 
2511 	Η απομακρυσμένη εκκίνηση θα εκτελεστεί πάλι αργότερα. 
2512 	Απέτυχε η κλήση προς το διακομιστή απομακρυσμένης εκκίνησης. 
2513 	Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το διακομιστή απομακρυσμένης εκκίνησης. 
2514 	Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα αρχείου εικόνας στο διακομιστή απομακρυσμένης εκκίνησης. 
2515 	Σύνδεση στο διακομιστή απομακρυσμένης εκκίνησης. 
2516 	Σύνδεση στο διακομιστή απομακρυσμένης εκκίνησης. 
2517 	Η απομακρυσμένη υπηρεσία εκκίνησης διακόπηκε. Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων για την αιτία του προβλήματος. 
2518 	Η εκκίνηση της απομακρυσμένης εκκίνησης απέτυχε. Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων για την αιτία του προβλήματος. 
2519 	Δεν επιτρέπεται μια δεύτερη σύνδεση σε έναν πόρο απομακρυσμένης εκκίνησης. 
2550 	Έγινε ρύθμιση των παραμέτρων του προγράμματος περιήγησης με το MaintainServerList=No. 
2610 	Η εκκίνηση της υπηρεσίας απέτυχε γιατί κανένας προσαρμογέας δικτύου δεν ξεκίνησε με αυτήν την υπηρεσία. 
2611 	Η εκκίνηση της υπηρεσίας απέτυχε λόγω ακατάλληλων πληροφοριών εκκίνησης στο μητρώο. 
2612 	Η εκκίνηση της υπηρεσία απέτυχε, επειδή η βάση δεδομένων της δεν βρίσκεται ή επειδή είναι κατεστραμμένη. 
2613 	Η εκκίνηση της υπηρεσίας απέτυχε επειδή λείπει ο κοινόχρηστος πόρος RPLFILES. 
2614 	Η εκκίνηση της υπηρεσίας απέτυχε επειδή λείπει η ομάδα RPLUSER. 
2615 	Δεν είναι δυνατή η απαρίθμηση των εγγραφών της υπηρεσίας. 
2616 	Οι πληροφορίες εγγραφής του σταθμού εργασίας έχουν καταστραφεί. 
2617 	Δεν είναι δυνατή η εύρεση των εγγραφών του σταθμού εργασίας. 
2618 	Το όνομα του σταθμού εργασίας χρησιμοποιείται από άλλο σταθμό εργασίας. 
2619 	Οι πληροφορίες εγγραφής προφίλ έχουν καταστραφεί. 
2620 	Δεν είναι δυνατή η εύρεση των εγγραφών του προφίλ. 
2621 	Το όνομα προφίλ χρησιμοποιείται από άλλο προφίλ. 
2622 	Αυτό το προφίλ χρησιμοποιείται από σταθμούς εργασίας. 
2623 	Οι πληροφορίες εγγραφής παραμέτρων έχουν καταστραφεί. 
2624 	Δεν είναι δυνατή η εύρεση των εγγραφών της ρύθμισης παραμέτρων. 
2625 	Οι πληροφορίες εγγραφής του αναγνωριστικού αριθμού προσαρμογέα έχουν καταστραφεί. 
2626 	Παρουσιάστηκε ένα εσωτερικό σφάλμα υπηρεσίας. 
2627 	Οι πληροφορίες εγγραφής του αναγνωριστικού αριθμού προμηθευτή έχουν καταστραφεί. 
2628 	Οι πληροφορίες εγγραφής του μπλοκ εκκίνησης έχουν καταστραφεί. 
2629 	Λείπει ο λογαριασμός χρήστη για αυτήν την εγγραφή σταθμού εργασίας. 
2630 	Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί η τοπική ομάδα RPLUSER. 
2631 	Δεν βρέθηκε η εγγραφή του μπλοκ εκκίνησης. 
2632 	Το επιλεγμένο προφίλ δεν είναι συμβατό με αυτόν το σταθμό εργασίας. 
2633 	Το αναγνωριστικό του επιλεγμένου προσαρμογέα δικτύου χρησιμοποιείται από κάποιον άλλο σταθμό εργασίας. 
2634 	Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται από προφίλ. 
2635 	Υπάρχουν σταθμοί εργασίας, προφίλ ή παράμετροι που χρησιμοποιούν αυτό το μπλοκ εκκίνησης. 
2636 	Η υπηρεσία απέτυχε να δημιουργήσει εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων της απομακρυσμένης εκκίνησης. 
2637 	Δεν βρέθηκε η εγγραφή της κάρτας. 
2638 	Δεν βρέθηκε η εγγραφή του κατασκευαστή. 
2639 	Το όνομα προμηθευτή χρησιμοποιείται από άλλη εγγραφή προμηθευτή. 
2640 	(όνομα εκκίνησης, αναγνωριστικό πωλητή) χρησιμοποιείται από κάποια άλλη εγγραφή μπλοκ εκκίνησης. 
2641 	Το όνομα παραμέτρων χρησιμοποιείται από άλλες παραμέτρους. 
2660 	Η εσωτερική βάση δεδομένων που τηρείται από την υπηρεσία συστήματος κατανεμημένων αρχείων είναι κατεστραμμένη 
2661 	Μία από τις εγγραφές στην εσωτερική βάση δεδομένων του συστήματος κατανεμημένων αρχείων είναι κατεστραμμένη 
2662 	Δεν υπάρχει όνομα DFS του οποίου η διαδρομή καταχώρησης να συμφωνεί με τη διαδρομή καταχώρησης εισόδου 
2663 	Μια ρίζα ή σύνδεση με το δεδομένο όνομα υπάρχει ήδη 
2664 	Το κοινόχρηστο στοιχείο διακομιστή που καθορίζεται χρησιμοποιείται ήδη κοινόχρηστα στο σύστημα κατανεμημένων αρχείων 
2665 	Το υποδεικνυόμενο κοινόχρηστο στοιχείο διακομιστή δεν υποστηρίζει το υποδεικνυόμενο πεδίο ονόματος του κατανεμημένου συστήματος αρχείων 
2666 	Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη σε αυτό το τμήμα του πεδίου ονόματος 
2667 	Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη σε αυτό το τμήμα του πεδίου ονόματος 
2668 	Η λειτουργία είναι ασαφής επειδή η σύνδεση έχει πολλαπλούς διακομιστές 
2669 	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης 
2670 	Ο διακομιστής δεν αναγνωρίζει Dfs 
2671 	Η καθορισμένη διαδρομή προορισμού μετονομασίας δεν είναι έγκυρη 
2672 	Η καθορισμένη σύνδεση DFS δεν έχει πραγματοποιηθεί 
2673 	Ο καθορισμένος διακομιστής δεν είναι διακομιστής για αυτόν τη σύνδεση 
2674 	Εντοπίστηκε ένας κύκλος στο όνομα Dfs 
2675 	Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε σύστημα κατανεμημένων αρχείων διακομιστή 
2676 	Αυτή η σύνδεση υποστηρίζεται ήδη από το καθορισμένο κοινόχρηστο στοιχείο διακομιστή 
2677 	Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του τελευταίου κοινόχρηστου στοιχείου διακομιστή που υποστηρίζει αυτή τη ρίζα ή σύνδεση 
2678 	Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται για σύνδεση μεταξύ συστημάτων κατανεμημένων αρχείων 
2679 	Η εσωτερική κατάσταση της υπηρεσίας του συστήματος κατανεμημένων αρχείων έγινε ασυνεπής 
2680 	Η υπηρεσία του συστήματος κατανεμημένων αρχείων έχει εγκατασταθεί στον καθορισμένο διακομιστή 
2681 	Τα δεδομένα του συστήματος κατανεμημένων αρχείων των οποίων επιλύεται η διένεξη είναι ταυτόσημα 
2682 	Η ρίζα του συστήματος κατανεμημένων αρχείων (DFS) δεν είναι δυνατό να διαγραφεί - Καταργήστε την εγκατάσταση του DFS, αν είναι απαραίτητο 
2683 	Ο εξαρτημένος ή ο γονικός κατάλογος του κοινόχρηστου στοιχείου είναι ήδη σε ένα σύστημα κατανεμημένων αρχείων 
2690 	Εσωτερικό σφάλμα του Dfs 
2691 	Αυτός ο υπολογιστής είναι ήδη συνδεδεμένος σε έναν τομέα. 
2692 	Αυτός ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε έναν τομέα αυτήν τη στιγμή. 
2693 	Αυτός ο υπολογιστής είναι ένας ελεγκτής τομέα και δεν είναι δυνατή η αναίρεση συμμετοχής σε αυτόν από έναν τομέα. 
2694 	Ο ελεγκτής τομέα προορισμού δεν υποστηρίζει τη δημιουργία λογαριασμών υπολογιστών σε OU. 
2695 	Το καθορισμένο όνομα ομάδας εργασίας δεν είναι έγκυρο 
2696 	Το καθορισμένο όνομα υπολογιστή δεν είναι συμβατό με την προεπιλεγμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται στον ελεγκτή τομέα.
2697 	Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του λογαριασμού υπολογιστή που καθορίσατε. 
2698 	Αυτή η έκδοση των Windows δεν μπορεί να συνδεθεί σε τομέα. 
2999 	Αυτό είναι το τελευταίο σφάλμα στην περιοχή NERR. 
3000 	Το καθορισμένο πρόγραμμα εποπτείας εκτύπωσης είναι άγνωστο. 
3001 	Το καθορισμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή. 
3002 	Το αρχείο εκτύπωσης σε ουρά δεν βρέθηκε. 
3003 	Δεν έγινε κλήση StartDocPrinter. 
3004 	Δεν έγινε κλήση AddJob. 
3005 	Η καθορισμένη επεξεργασία εκτυπώσεων έχει ήδη εγκατασταθεί. 
3006 	Το καθορισμένο πρόγραμμα εποπτείας εκτυπώσεων έχει ήδη εγκατασταθεί. 
3007 	Το καθορισμένο πρόγραμμα εποπτείας εκτυπώσεων δεν διαθέτει τις απαιτούμενες συναρτήσεις. 
3008 	Η καθορισμένη εποπτεία εκτύπωσης χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή. 
3009 	Η λειτουργία που ζητήθηκε δεν επιτρέπεται, όταν υπάρχουν εργασίες σε αναμονή στον εκτυπωτή. 
3010 	Η λειτουργία που ζητήθηκε πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν, μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος. 
3011 	Η λειτουργία που ζητήθηκε πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν, μέχρι να γίνει επανεκκίνηση της υπηρεσίας. 
3012 	Δεν βρέθηκαν εκτυπωτές. 
3013 	Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή είναι γνωστό ότι δεν είναι αξιόπιστο. 
3014 	Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή είναι γνωστό ότι προκαλεί βλάβη στο σύστημα. 
3023 	Υπάρχει πρόβλημα με τη ρύθμιση παραμέτρων του αρχείου εντολών για τον τερματισμό λειτουργίας χρήστη. Η υπηρεσία UPS ξεκίνησε. 
3029 	Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση της τοπικής ασφάλειας, επειδή η βάση δεδομένων λογαριασμών χρήστη (NET.ACC) έλειπε ή ήταν κατεστραμμένη και δεν υπήρχε καμία εφεδρική βάση δεδομένων με δυνατότητα χρήσης. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ. 
3037 	@I *LOGON HOURS 
3039 	Ξεπεράστηκε το όριο του προγράμματος αναπαραγωγής για αρχεία σε ένα κατάλογο. 
3040 	Ξεπεράστηκε το όριο του προγράμματος αναπαραγωγής για το βάθος δέντρου. 
3046 	Δεν είναι δυνατή η σύνδεση. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος και στο όρισμα TRYUSER έχει οριστεί ΟΧΙ. 
3052 	Η απαιτούμενη παράμετρος δεν έχει δοθεί στη γραμμή εντολών ή στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων. 
3054 	Δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθεί η αίτηση για πόρο. 
3055 	Υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις συστήματος. 
3056 	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα συστήματος. 
3057 	Παρουσιάστηκε ένα εσωτερικό σφάλμα συνέπειας. 
3058 	Το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ή η γραμμή εντολών έχει μια ασαφή επιλογή. 
3059 	Το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ή η γραμμή εντολών έχει μια διπλή παράμετρο. 
3060 	Η υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε στον έλεγχο και διακόπηκε με τη λειτουργία DosKillProc. 
3061 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την απόπειρα εκτέλεσης του προγράμματος υπηρεσίας. 
3062 	Απέτυχε η εκκίνηση της δευτερεύουσας υπηρεσίας. 
3064 	Πρόβλημα με το αρχείο. 
3070 	μνήμη 
3071 	χώρος στο δίσκο 
3072 	νήμα 
3073 	Διαδικασία 
3074 	Αποτυχία ασφάλειας. 
3075 	Ο κατάλογος ρίζας του LAN Manager είναι εσφαλμένος ή λείπει. 
3076 	Το λογισμικό δικτύου δεν έχει εγκατασταθεί. 
3077 	Ο διακομιστής δεν έχει ξεκινήσει. 
3078 	Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση του διακομιστή στη βάση δεδομένων των λογαριασμών χρηστών (NET.ACC). 
3079 	Αρχεία που δεν είναι συμβατά είναι εγκατεστημένα στο δέντρο LANMAN. 
3080 	Ο κατάλογος LANMAN\LOGS δεν είναι έγκυρος. 
3081 	Δεν είναι δυνατή η χρήση του τομέα που έχει καθοριστεί. 
3082 	Το όνομα υπολογιστή χρησιμοποιείται ως ψευδώνυμο μηνύματος σε άλλον υπολογιστή. 
3083 	Απέτυχε η ανακοίνωση του ονόματος διακομιστή. 
3084 	Η βάση δεδομένων λογαριασμών user δεν έχει κατάλληλα ρυθμισμένες παραμέτρους. 
3085 	Ο διακομιστής δεν εκτελείται με ασφάλεια επιπέδου χρήστη. 
3087 	Δεν έχει γίνει σωστή ρύθμιση των παραμέτρων του σταθμού εργασίας. 
3088 	Προβολή του αρχείου σας καταγραφής σφαλμάτων για λεπτομέρειες. 
3089 	Δεν ήταν δυνατή η εγγραφή στο αρχείο καταγραφής. 
3090 	Το αρχείο ADDPAK είναι κατεστραμμένο. Διαγράψετε τη διαδρομή LANMAN\NETPROG\ADDPAK.SER και εφαρμόστε ξανά όλα τα αρχεία ADDPAK. 
3091 	Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση του διακομιστή LM386, επειδή το πρόγραμμα CACHE.EXE δεν εκτελείται. 
3092 	Δεν υπάρχει λογαριασμός για αυτόν τον υπολογιστή στη βάση δεδομένων ασφαλείας. 
3093 	Αυτός ο υπολογιστής δεν είναι μέλος της ομάδας SERVERS. 
3094 	Η ομάδα SERVERS δεν υπάρχει στην τοπική βάση δεδομένων ασφαλείας. 
3095 	Αυτός ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί σαν μέλος μιας ομάδας εργασίας και όχι σαν μέλος ενός τομέα. Η υπηρεσία "Σύνδεση στο Δίκτυο" δεν χρειάζεται να εκτελεστεί σε αυτήν την ομάδα παραμέτρων. 
3096 	Δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί ο κύριος ελεγκτής τομέα για αυτόν τον τομέα. 
3098 	Η υπηρεσία απέτυχε να κάνει έλεγχο ταυτότητας με τον πρωτεύοντα ελεγκτή τομέα. 
3099 	Υπάρχει ένα πρόβλημα με την ημερομηνία δημιουργίας ή τον αύξοντα αριθμό της βάσης δεδομένων ασφαλείας. 
3100 	Η λειτουργία απέτυχε επειδή εμφανίστηκε σφάλμα στο λογισμικό του δικτύου. 
3102 	Η υπηρεσία δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει μακροπρόθεσμο κλείδωμα στο τμήμα των μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB). Ο κωδικός σφάλματος είναι τα δεδομένα. 
3103 	Η υπηρεσία δεν είχε τη δυνατότητα να απελευθερώσει το μακροπρόθεσμο κλείδωμα στο τμήμα των μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB). Ο κωδικός σφάλματος είναι τα δεδομένα. 
3106 	Παραλήφθηκε μη αναμενόμενο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB). Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
3107 	Το δίκτυο δεν έχει ξεκινήσει. 
3108 	Απέτυχε Api DosDevIoctl ή DosFsCtl στο αρχείο NETWKSTA.SYS. Τα δεδομένα που εμφανίζονται είναι σε αυτήν τη μορφή: DWORD σχεδόν η τιμή του καταχωρητή CS:IP της κλήσης στην εντολή ioctl ή στο fsctl WORD κωδικός σφάλματος WORD αριθμός ioctl ή fsctl 
3111 	Εμφανίστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα NetBIOS. Ο κωδικός σφάλματος είναι τα δεδομένα. 
3112 	Παραλήφθηκε μη έγκυρο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (SMB). Το μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (SMB) είναι τα δεδομένα. 
3114 	Μερικές καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής σφαλμάτων χάθηκαν εξαιτίας υπερχείλισης buffer. 
3120 	Οι παράμετροι προετοιμασίας οι οποίες ελέγχουν τη χρήση πόρων εκτός από τα τα buffer δικτύου έχουν τέτοιο μέγεθος ώστε να απαιτείται πάρα πολλή μνήμη. 
3121 	Ο διακομιστής δεν μπορεί να αυξήσει το μέγεθος του τομέα μνήμης. 
3124 	Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση του διακομιστή. Και οι τρεις παράμετροι chdev θα πρέπει να είναι είτε μηδενικές, είτε μη μηδενικές. 
3129 	Ο διακομιστής δεν είναι δυνατό να ενημερώσει το αρχείο χρονοδιαγράμματος AT. Το αρχείο είναι κατεστραμμένο. 
3130 	Ο διακομιστής συνάντησε σφάλμα κατά την κλήση του NetIMakeLMFileName. Ο κωδικός σφάλματος είναι τα δεδομένα. 
3132 	Απέτυχε το μακροπρόθεσμο κλείδωμα των buffer διακομιστή. Ελέγξτε τον ελεύθερο χώρο στο δίσκο μετάθεσης και κάντε επανεκκίνηση του συστήματος για να ξεκινήσει ο διακομιστής. 
3140 	Η υπηρεσία διακόπηκε εξαιτίας επαναλαμβανόμενων εμφανίσεων σφάλματος ενός μπλοκ ελέγχου του δικτύου (NCB). Το τελευταίο εσφαλμένο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) ακολουθεί σε ατροποποίητα δεδομένα. 
3141 	Ο διακομιστής μηνυμάτων διακόπηκε εξαιτίας κλειδώματος στο τμήμα κοινόχρηστων δεδομένων διακομιστή μηνυμάτων. 
3151 	Δεν είναι δυνατή η προβολή αναδυόμενου μηνύματος εξαιτίας σφάλματος κλήσης VIO του συστήματος. Ο κωδικός σφάλματος είναι τα δεδομένα. 
3152 	Παραλήφθηκε μη έγκυρο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (SMB). Το μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (SMB) είναι τα δεδομένα. 
3160 	Το τμήμα πληροφοριών σταθμού εργασίας είναι μεγαλύτερο από 64K. Το μέγεθος ακολουθεί σε μορφή DWORD: 
3161 	Δεν ήταν δυνατή η λήψη του ονόματος-αριθμού του υπολογιστή από το σταθμό εργασίας. 
3162 	Δεν ήταν δυνατή η προετοιμασία του ασύγχρονου νήματος NetBIOS από το σταθμό εργασίας. Ο κωδικός σφάλματος είναι τα δεδομένα. 
3163 	Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του αρχικού κοινόχρηστου τμήματος από το σταθμό εργασίας. Ο κωδικός σφάλματος είναι τα δεδομένα. 
3164 	Ο πίνακας του σταθμού εργασίας κεντρικού υπολογιστή είναι γεμάτη. 
3165 	Παραλήφθηκε μπλοκ μηνύματος διακομιστή (SMB) εσφαλμένης υποδοχής αλληλογραφίας. Το μπλοκ μηνύματος διακομιστή (SMB) είναι τα δεδομένα. 
3166 	Ο σταθμός εργασίας συνάντησε σφάλμα κατά την προσπάθεια εκκίνησης της βάσης δεδομένων λογαριασμών χρήστη. Ο κωδικός σφάλματος είναι τα δεδομένα. 
3167 	Ο σταθμός εργασίας συνάντησε σφάλμα κατά την ανταπόκριση σε αίτηση για επανάληψη της επαλήθευσης SSI. Ο κωδικός λειτουργίας και οι κωδικοί σφάλματος είναι τα δεδομένα. 
3174 	Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αρχείου προγραμματισμού AT από το διακομιστή. 
3175 	Βρέθηκε από το διακομιστή μια εγγραφή προγραμματισμού AT που δεν είναι έγκυρη. 
3176 	Ο διακομιστής δεν μπόρεσε να εντοπίσει αρχείο χρονοδιαγράμματος AT κι επομένως δημιούργησε ένα. 
3185 	Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση της τοπικής ασφάλειας, επειδή η βάση δεδομένων λογαριασμών χρήστη (NET.ACC) έλειπε ή ήταν κατεστραμμένη και δεν υπήρχε καμία εφεδρική βάση δεδομένων με δυνατότητα χρήσης. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ. 
3204 	Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία νήματος από το διακομιστή. Θα πρέπει να αυξηθεί η παράμετρος THREADS στο αρχείο CONFIG.SYS. 
3213 	Ξεπεράστηκε το όριο του προγράμματος αναπαραγωγής για αρχεία σε ένα κατάλογο. 
3214 	Ξεπεράστηκε το όριο του προγράμματος αναπαραγωγής για το βάθος δέντρου. 
3215 	Παραλήφθηκε μη αναγνωρίσιμο μήνυμα στην υποδοχή αλληλογραφίας. 
3217 	Δεν είναι δυνατή η σύνδεση. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος και στο όρισμα TRYUSER έχει οριστεί ΟΧΙ. 
3230 	Εντοπίστηκε διακοπή ρεύματος στο διακομιστή. 
3231 	Η υπηρεσία UPS τερμάτισε τη λειτουργία του διακομιστή. 
3232 	Η υπηρεσία UPS δεν ολοκλήρωσε την εκτέλεση του αρχείου εντολής τερματισμού που ορίστηκε από το χρήστη. 
3233 	Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του προγράμματος οδήγησης UPS. Ο κωδικός σφάλματος είναι τα δεδομένα. 
3234 	Αποκαταστάθηκε η παροχή ενέργειας. 
3235 	Υπάρχει πρόβλημα με παράμετρο του αρχείου εντολής τερματισμού το οποίο ορίστηκε από το χρήστη. 
3256 	Παρουσιάστηκε ανεπανόρθωτο σφάλμα στη βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης της υπηρεσίας. 
3257 	Το σύστημα επέστρεψε μη αναμενόμενο κωδικό σφάλματος. Ο κωδικός σφάλματος είναι τα δεδομένα. 
3258 	Το αρχείο καταγραφής για τη λειτουργία ανοχής σφαλμάτων, LANROOT\LOGS\FT.LOG, είναι μεγαλύτερο των 64K. 
3259 	Το αρχείο καταγραφής για τη λειτουργία ανοχής σφαλμάτων, LANROOT\LOGS\FT.LOG, πραγματοποίησε κατά το άνοιγμα ρύθμιση του bit της ενημέρωσης η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη, που σημαίνει ότι το σύστημα καταστράφηκε κατά την εργασία στο αρχείο καταγραφής σφαλμ
3301 	Απομακρυσμένο IPC 
3302 	Απομακρυσμένη διαχείριση 
3303 	Κοινή χρήση του διακομιστή σύνδεσης 
3304 	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα δικτύου 
3400 	Η μνήμη δεν επαρκεί για την εκκίνηση της υπηρεσίας "Σταθμός εργασίας". 
3401 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ανάγνωση της καταχώρησης NETWORKS στο αρχείο LANMAN.INI. 
3404 	Υπάρχουν πάρα πολλές καταχωρήσεις NETWORKS στο αρχείο LANMAN.INI. 
3408 	Δεν είναι δυνατή η χρήση του προγράμματος με αυτό το λειτουργικό σύστημα. 
3409 	Η Ανακατεύθυνση έχει εγκατασταθεί ήδη. 
3411 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγκατάσταση του αρχείου NETWKSTA.SYS. Πατήστε ENTER για να συνεχίσετε. 
3412 	Πρόβλημα σύνδεσης της Επίλυσης. 
3419 	Έχετε ανοιχτά αρχεία ή συσκευές και μια αναγκαστική διακοπή της σύνδεσης μπορεί να προκαλέσει την απώλεια δεδομένων. 
3420 	Προεπιλεγμένη κοινόχρηστο στοιχείο για εσωτερική χρήση 
3421 	Υπηρεσία MSN Messenger
3500 	Η εντολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 
3501 	Η επιλογή δεν είναι έγκυρη. 
3503 	Η εντολή περιέχει έναν αριθμό ορισμάτων που δεν είναι έγκυρος. 
3504 	Η εντολή ολοκληρώθηκε με ένα ή περισσότερα σφάλματα. 
3505 	Χρησιμοποιήσατε μια επιλογή με τιμή που δεν είναι έγκυρη. 
3510 	Χρησιμοποιήθηκε μια εντολή με διακόπτες που βρίσκονται σε διένεξη. 
3512 	Το λογισμικό απαιτεί νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος. 
3513 	Είναι διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα από όσα είναι δυνατό να επιστραφούν από τα Windows. 
3515 	Η εντολή αυτή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ελεγκτή τομέα των Windows.
3516 	Η εντολή αυτή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε ελεγκτή τομέα των Windows. 
3520 	Έγινε εκκίνηση αυτών των υπηρεσιών των Windows: 
3525 	Η διακοπή της υπηρεσίας "Σταθμός εργασίας" διακόπτει επίσης την υπηρεσία "Διακομιστής". 
3526 	Ο σταθμός εργασίας έχει ανοιχτά αρχεία. 
3533 	Γίνεται εκκίνηση ή διακοπή της υπηρεσίας. Δοκιμάστε ξανά αργότερα. 
3534 	Η υπηρεσία δεν ανέφερε κανένα σφάλμα. 
3535 	Παρουσιάστηκε σφάλμα ελέγχου της συσκευής. 
3660 	Αυτοί οι σταθμοί εργασίας έχουν περιόδους λειτουργίας σε αυτόν το διακομιστή: 
3661 	Αυτοί οι σταθμοί εργασίας έχουν περιόδους λειτουργίας με ανοιχτά αρχεία σε αυτόν το διακομιστή: 
3666 	Έγινε προώθηση στο ψευδώνυμο του μηνύματος. 
3670 	Υπάρχουν οι εξής απομακρυσμένες συνδέσεις: 
3671 	Εάν συνεχίσετε θα ακυρωθούν οι συνδέσεις. 
3676 	Οι νέες συνδέσεις θα αποθηκευτούν. 
3677 	Οι νέες συνδέσεις δεν θα αποθηκευτούν. 
3678 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποθήκευση του προφίλ σας. Η κατάσταση των συνδέσεών σας που διατηρούνται στη μνήμη δεν έχει αλλάξει. 
3679 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ανάγνωση του προφίλ σας. 
3682 	Δεν έχει ξεκινήσει καμία υπηρεσία δικτύου. 
3683 	Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις στη λίστα. 
3689 	Η υπηρεσία σταθμού εργασίας εκτελείται ήδη. Τα Windows θα αγνοήσουν τις επιλογές εντολών για το σταθμό εργασίας. 
3694 	Δεν είναι δυνατή η διαγραφή της κοινόχρηστης ουράς ενώ μεταφέρεται στην ουρά μια εργασία εκτύπωσης. 
3710 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά το άνοιγμα του αρχείου της Βοήθειας. 
3711 	Το αρχείο της Βοήθειας είναι κενό. 
3712 	Το αρχείο της Βοήθειας είναι κατεστραμμένο. 
3714 	Η λειτουργία αυτή είναι προνομιούχα σε συστήματα με προγενέστερες εκδόσεις του λογισμικού. 
3716 	Άγνωστος τύπος συσκευής. 
3717 	Το αρχείο καταγραφής έχει καταστραφεί. 
3718 	Τα ονόματα αρχείων των προγραμμάτων πρέπει να έχουν επέκταση .EXE. 
3719 	Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός κοινόχρηστου πόρου που να ταιριάζει και επομένως δεν έγινε καμία διαγραφή. 
3720 	Μια εσφαλμένη τιμή βρίσκεται στο πεδίο μονάδων ανά εβδομάδα της εγγραφής χρήστη. 
3725 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη διαγραφή του κοινόχρηστου στοιχείου. 
3726 	Το όνομα χρήστη δεν είναι έγκυρο. 
3727 	Ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι έγκυρος. 
3728 	Οι κωδικοί πρόσβασης δεν ταιριάζουν. 
3729 	Δεν αποκαταστάθηκαν όλες οι μόνιμες συνδέσεις σας. 
3730 	Αυτό το όνομα υπολογιστή ή το όνομα τομέα δεν είναι έγκυρο. 
3732 	Δεν είναι δυνατό να οριστούν τα προεπιλεγμένα δικαιώματα για αυτόν τον πόρο. 
3734 	Δεν εισαγάγατε έναν έγκυρο κωδικό πρόσβασης. 
3735 	Δεν εισαγάγατε ένα έγκυρο όνομα. 
3736 	Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση του ονομαζόμενου πόρου. 
3737 	Η συμβολοσειρά δικαιωμάτων περιέχει δικαιώματα που δεν είναι έγκυρα. 
3738 	Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο σε εκτυπωτές και συσκευές επικοινωνιών. 
3743 	Δεν έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι του διακομιστή για απομακρυσμένη διαχείριση. 
3752 	Κανένας χρήστης δεν έχει περίοδο λειτουργίας με αυτόν το διακομιστή. 
3756 	Αυτή δεν είναι μια έγκυρη απόκριση. 
3757 	Δεν δόθηκε μια έγκυρη απόκριση. 
3758 	Η λίστα προορισμού που παρέχεται δεν ταιριάζει με τη λίστα προορισμού της ουράς εκτύπωσης. 
3761 	Η καθορισμένη περιοχή ώρας τελειώνει πριν να αρχίσει. 
3764 	Η ώρα που παρέχεται δεν είναι ακριβώς κάθε ολόκληρη η ώρα. 
3765 	Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της 12ωρης και της 24ωρης μορφής ώρας. 
3767 	Έχει δοθεί μια μορφή ημερομηνίας που δεν είναι έγκυρη. 
3768 	Έχει δοθεί μια περιοχή ημέρας που δεν είναι έγκυρη. 
3769 	Έχει δοθεί μια περιοχή ώρας που δεν είναι έγκυρη. 
3770 	Τα ορίσματα στο NET USER δεν είναι έγκυρα. Ελέγξτε το ελάχιστο μήκος του κωδικού πρόσβασης ή και τα ορίσματα που παρέχονται. 
3771 	Η τιμή για το ENABLESCRIPT πρέπει να είναι YES. 
3773 	Έχει δοθεί ένας κωδικός χώρας που δεν είναι έγκυρος. 
3774 	Ο χρήστης δημιουργήθηκε με επιτυχία αλλά δεν ήταν δυνατό να προστεθεί στην τοπική ομάδα χρηστών. 
3775 	Το περιβάλλον του χρήστη δεν είναι έγκυρο. 
3777 	Η αποστολή αρχείων δεν υποστηρίζεται άλλο. 
3778 	Ίσως δεν μπορείτε να καθορίσετε διαδρομές για τα κοινόχρηστα στοιχεία ADMIN$ και IPC$. 
3784 	Μόνο τα κοινόχρηστα στοιχεία δίσκου μπορούν να σημειωθούν ότι έχουν τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης 
3802 	Τα δεδομένα του χρονοδιαγράμματος δεν είναι έγκυρα. 
3803 	Ο κατάλογος ρίζας LANMAN δεν είναι διαθέσιμος. 
3804 	Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του αρχείου SCHED.LOG. 
3805 	Η υπηρεσία Server δεν έχει ξεκινήσει. 
3806 	Το αναγνωριστικό εργασίας ΑΤ δεν υπάρχει. 
3807 	Το αρχείο του χρονοδιαγράμματος AT είναι κατεστραμμένο. 
3808 	Δεν ήταν δυνατή η διαγραφή εξαιτίας προβλήματος με το αρχείο χρονοδιαγράμματος AT. 
3809 	Οι χαρακτήρες της γραμμής εντολής δεν μπορούν να υπερβούν τους 259. 
3810 	Δεν ήταν δυνατή η ενημέρωση του αρχείου χρονοδιαγράμματος AT επειδή είναι γεμάτος ο δίσκος. 
3812 	Το αρχείο χρονοδιαγράμματος AT δεν είναι έγκυρο. Διαγράψτε το αρχείο και δημιουργήστε καινούριο. 
3813 	Το αρχείο του χρονοδιαγράμματος AT έχει διαγραφεί. 
3814 	Η σύνταξη αυτής της εντολής είναι: Εντολή AT [id] [/DELETE] AT ώρα [/EVERY:ημερομηνία | /NEXT:ημερομηνία] Η εντολή AT προγραμματίζει την εκτέλεση εντολής προγράμματος σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα σε διακομιστή. Προβάλλει επίσης τη λίστα προγραμ
3815 	Το χρονικό όριο της εντολής AT έληξε. Προσπαθήστε ξανά αργότερα. 
3816 	Η ελάχιστη διάρκεια κωδικού πρόσβασης για λογαριασμούς χρήστη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη διάρκεια κωδικού πρόσβασης. 
3817 	Καθορίσατε μια τιμή η οποία δεν είναι συμβατή με τους διακομιστές οι οποίοι χρησιμοποιούν προηγούμενη έκδοση λογισμικού. Ορίστε χαμηλότερη τιμή. 
3901 	**** 
3902 	**** μη αναμενόμενο τέλος μηνύματος **** 
3905 	Πιέστε ESC για έξοδο 
3906 	. 
3912 	Δεν βρέθηκε κανένας διακομιστής αναφοράς ωραρίου. 
3915 	Δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί ο κεντρικός κατάλογος του χρήστη. 
3916 	Ο κεντρικός κατάλογος του χρήστη δεν έχει καθοριστεί. 
3920 	Δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα γράμματα για τη μονάδα δίσκου. 
3936 	Ο υπολογιστής δεν έχει προς το παρόν ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί συγκεκριμένο διακομιστή SNTP. 
3953 	Η σύνταξη δεν είναι έγκυρη. 
3960 	Ο αριθμός αρχείου που καθορίσατε δεν είναι έγκυρος. 
3961 	Καθορίσατε έναν αριθμό εργασίας εκτύπωσης που δεν είναι έγκυρος. 
3963 	Δεν είναι δυνατό να βρεθεί ο λογαριασμός χρήστη ή ομάδας που καθορίστηκε. 
3965 	Ο χρήστης προστέθηκε αλλά δεν ήταν δυνατή η ενεργοποίησή του για τις υπηρεσίες "Αρχείο" και "Εκτύπωση" για το NetWare. 
3966 	Δεν έχουν εγκατασταθεί οι υπηρεσίες αρχείων και εκτυπώσεων για NetWare. 
3967 	Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση ιδιοτήτων χρήστη για τις υπηρεσίες "Αρχείο" και "Εκτύπωση" για το NetWare. 
3969 	Σύνδεση συμβατή με NetWare 
4000 	Το WINS συνάντησε σφάλμα κατά την εκτέλεση της εντολής. 
4001 	Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του τοπικού WINS. 
4002 	Η εισαγωγή από το αρχείο απέτυχε. 
4003 	Η αντιγραφή ασφαλείας απέτυχε. Είχε γίνει πλήρης αντιγραφή ασφαλείας; 
4004 	Η αντιγραφή ασφαλείας απέτυχε. Ελέγξτε τον κατάλογο όπου γίνεται η αντιγραφή ασφαλείας της βάσης δεδομένων. 
4005 	Το όνομα δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων WINS. 
4006 	Η δημιουργία αντιγράφου με ένα συνομιλητή με μη καθορισμένες παραμέτρους δεν επιτρέπεται. 
4100 	Το πρόγραμμα-πελάτης DHCP έλαβε μια διεύθυνση IP, η οποία χρησιμοποιείται ήδη στο δίκτυο. Η τοπική διασύνδεση θα απενεργοποιηθεί, μέχρι το πρόγραμμα-πελάτης DHCP να λάβει νέα διεύθυνση. 
4200 	Το GUID (μοναδικό αναγνωριστικό καθολικής χρήσης) που εκχωρήθηκε δεν αναγνωρίστηκε ως έγκυρο από μια υπηρεσία παροχής δεδομένων WMI. 
4201 	Το όνομα παρουσίας που μεταβιβάστηκε δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρο από μια υπηρεσία παροχής δεδομένων WMI. 
4202 	Το αναγνωριστικό στοιχείου δεδομένων που μεταβιβάστηκε δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρο από μια υπηρεσία παροχής δεδομένων WMI. 
4203 	Η αίτηση WMI δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί και πρέπει να επαναληφθεί. 
4204 	Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του προμηθευτή δεδομένων WMI. 
4205 	Η υπηρεσία παροχής WMI αναφέρει ένα σύνολο εμφανίσεων που δεν έχει καταχωρηθεί. 
4206 	Έχει ήδη ενεργοποιηθεί το μπλοκ δεδομένων ή η ειδοποίηση συμβάντων WMI. 
4207 	Το μπλοκ δεδομένων WMI δεν είναι πλέον διαθέσιμο. 
4208 	Η υπηρεσία δεδομένων WMI δεν υπάρχει. 
4209 	Ο προμηθευτής δεδομένων MI δεν είχε τη δυνατότητα να εκτελέσει την αίτηση. 
4210 	Οι πληροφορίες WMI MOF δεν είναι έγκυρες. 
4211 	Οι πληροφορίες καταχώρησης WMI δεν είναι έγκυρες. 
4212 	Έχει ήδη απενεργοποιηθεί το μπλοκ δεδομένων ή η ειδοποίηση συμβάντων WMI. 
4213 	Το στοιχείο δεδομένων ή μπλοκ δεδομένων WMI είναι μόνο για ανάγνωση. 
4214 	Το στοιχείο δεδομένων ή μπλοκ δεδομένων WMI δεν ήταν δυνατό να αλλάξει. 
4300 	Το αναγνωριστικό του μέσου αποθήκευσης δεν αντιπροσωπεύει ένα έγκυρο μέσο. 
4301 	Το αναγνωριστικό βιβλιοθήκης δεν αντιπροσωπεύει έγκυρη βιβλιοθήκη. 
4302 	Το αναγνωριστικό του συνόλου μέσων δεν αντιπροσωπεύει έγκυρο σύνολο μέσων. 
4303 	Η μονάδα δίσκου και το αποθηκευτικό μέσο δεν είναι συμβατά ή υπάρχουν σε διαφορετικές βιβλιοθήκες. 
4304 	Το αποθηκευτικό μέσο υπάρχει αυτήν τη στιγμή σε βιβλιοθήκη χωρίς σύνδεση και πρέπει να είναι συνδεδεμένο για την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. 
4305 	Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας σε βιβλιοθήκη χωρίς σύνδεση. 
4306 	Η βιβλιοθήκη, η μονάδα ή ο χώρος αποθήκευσης μέσων είναι κενά. 
4307 	Η βιβλιοθήκη, η μονάδα δίσκου ή το σύνολο μέσων πρέπει να είναι κενά για την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. 
4308 	Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή διαθέσιμα αποθηκευτικά μέσα σε αυτό το σύνολο μέσων ή τη βιβλιοθήκη. 
4309 	Απαιτείται πόρος γιατί η λειτουργία αυτή έχει απενεργοποιηθεί. 
4310 	Το αναγνωριστικό του συνόλου μέσων δεν αντιπροσωπεύει έγκυρο σύνολο μέσων καθαρισμού. 
4311 	Η εκκαθάριση της μονάδας δεν είναι δυνατή ή δεν υποστηρίζεται. 
4312 	Το αναγνωριστικό του αντικειμένου δεν ανταποκρίνεται σε έγκυρο αντικείμενο. 
4313 	Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση ή η εγγραφή στη βάση δεδομένων. 
4314 	Η βάση δεδομένων είναι γεμάτη. 
4315 	Το αποθηκευτικό μέσο δεν είναι συμβατό με τη συσκευή ή με το σύνολο μέσων. 
4316 	Ο πόρος που απαιτείται για τη λειτουργία αυτή δεν υπάρχει. 
4317 	Η αναγνώριση λειτουργίας δεν είναι έγκυρη. 
4318 	Το μέσο δεν έχει μονταριστεί ή δεν είναι έτοιμο για χρήση. 
4319 	Η συσκευή δεν είναι έτοιμη για χρήση. 
4320 	Η αίτηση δεν έγινε δεκτή από το χειριστή ή το διαχειριστή. 
4321 	Το αναγνωριστικό της μονάδας δεν ανταποκρίνεται σε έγκυρη μονάδα. 
4322 	Η βιβλιοθήκη είναι γεμάτη. Δεν υπάρχει υποδοχή διαθέσιμη για χρήση. 
4323 	Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση της μεταφοράς στο μέσο. 
4324 	Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του μέσου στη μονάδα. 
4325 	Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση της κατάστασης της μονάδας. 
4326 	Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση της κατάστασης της υποδοχής. 
4327 	Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση κατάστασης σχετικά με τη μεταφορά. 
4328 	Δεν είναι δυνατή η χρήση της μεταφοράς γιατί χρησιμοποιείται ήδη. 
4329 	Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ή το κλείσιμο της θύρας εισαγωγής/εξαγωγής. 
4330 	Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του μέσου επειδή βρίσκεται σε μονάδα δίσκου. 
4331 	Υπάρχει ήδη εφεδρική υποδοχή καθαρισμού. 
4332 	Δεν υπάρχει ακόμη εφεδρική υποδοχή καθαρισμού. 
4333 	Η κασέτα καθαρισμού έχει εκτελέσει το μέγιστο αριθμό καθαρισμών της μονάδας δίσκου. 
4334 	Μη αναμενόμενη αναγνώριση του μέσου. 
4335 	Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του τελευταίου στοιχείου που απομένει σε αυτήν την ομάδα ή τον πόρο. 
4336 	Το μήνυμα που παρέχεται υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος για αυτήν την παράμετρο. 
4337 	Ο τόμος περιέχει αρχεία συστήματος ή σελιδοποίησης. 
4338 	Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του τύπου αποθηκευτικού μέσου από αυτήν τη βιβλιοθήκη, εφόσον τουλάχιστον μία μονάδα δίσκου στη βιβλιοθήκη αναφέρει ότι μπορεί να υποστηρίξει αυτόν τον τύπο αποθηκευτικού μέσου. 
4339 	Δεν είναι δυνατό το μοντάρισμα αυτού του αποθηκευτικού μέσου για εργασία χωρίς σύνδεση σε αυτό το σύστημα, εφόσον δεν υπάρχουν ενεργοποιημένες μονάδες δίσκου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
4340 	Υπάρχει μια πιο καθαρή κασέτα στη βιβλιοθήκη κασετών. 
4341 	(Y/N) [N]
4342 	Σφάλμα:
4343 	ΟΚ
4344 	Y
4345 	N
4346 	Οτιδήποτε
4347 	A
4348 	P
4349 	(δεν βρέθηκε) 
4350 	Δεν ήταν δυνατή η ανάκληση του αρχείου από την απομακρυσμένη υπηρεσία αποθήκευσης. 
4351 	Η απομακρυσμένη υπηρεσία μέσων αποθήκευσης δεν είναι λειτουργική αυτή τη στιγμή. 
4352 	Η απομακρυσμένη υπηρεσία μέσων αποθήκευσης αντιμετώπισε ένα σφάλμα μέσου αποθήκευσης. 
4354 	Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης: 
4358 	Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το χρήστη: 
4359 	Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τον κοινόχρηστο πόρο: 
4360 	Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας πρόσβασης: 
4361 	Πληκτρολογήστε πάλι τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση: 
4362 	Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό πρόσβασης του χρήστη: 
4363 	Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης του χρήστη: 
4364 	Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας πρόσβασης: 
4365 	Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία του προγράμματος αναπαραγωγής: 
4368 	Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη: 
4372 	Λεπτομέρειες της εργασίας εκτύπωσης 
4378 	Είναι δυνατό να ελεγχθούν οι παρακάτω υπηρεσίες που εκτελούνται: 
4379 	Τα στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για τις παρακάτω υπηρεσίες που εκτελούνται: 
4381 	Η σύνταξη της εντολής είναι: 
4382 	Επιλογές αυτής της εντολής: 
4383 	Εισαγάγετε το όνομα του πρωτεύοντα ελεγκτή τομέα: 
4385 	Κυριακή
4386 	Δευτέρα
4387 	Τρίτη
4388 	Τετάρτη
4389 	Πέμπτη
4390 	Το αρχείο ή ο κατάλογος δεν αποτελεί σημείο επανάληψης της ανάλυσης. 
4391 	Δεν είναι δυνατός ο ορισμός του χαρακτηριστικού του σημείου νέας ανάλυσης, επειδή έρχεται σε διένεξη με ένα υπάρχον χαρακτηριστικό. 
4392 	Τα δεδομένα που βρίσκονται στο buffer νέας ανάλυσης σημείου δεν είναι έγκυρα. 
4393 	Η ετικέτα που βρίσκεται στο buffer νέας ανάλυσης σημείου δεν είναι έγκυρη. 
4394 	Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της ετικέτας που καθορίζεται στην αίτηση και της ετικέτας που είναι παρούσα στο σημείο νέας ανάλυσης. 
4395 	Τ
4396 	Π
4397 	Παρ
4398 	Σ
4399 	Σάβ.
4401 	Όνομα ομάδας
4402 	Σχόλιο
4403 	Μέλη
4406 	Όνομα ψευδώνυμου
4407 	Σχόλιο
4408 	Μέλη 
4411 	Όνομα χρήστη
4412 	Ονοματεπώνυμο
4413 	Σχόλιο
4414 	Σχόλιο χρήστη
4415 	Παράμετροι
4416 	Διεθνής κωδικός κλήσης
4417 	Επίπεδο δικαιωμάτων
4418 	Δικαιώματα χειριστή
4419 	Ενεργός λογαριασμός
4420 	Λήξη λογαριασμού
4421 	Τελευταίος ορισμός κωδικού πρόσβασης
4422 	Ημερομηνία λήξης του κωδικού πρόσβασης
4423 	Κωδικός πρόσβασης με δυνατότητα αλλαγής
4424 	Επιτρεπόμενοι σταθμοί εργασίας
4425 	Μέγιστος χώρος δίσκου
4426 	Χωρίς όριο
4427 	Μέλη του Local Group
4428 	Ελεγκτής τομέα
4429 	Δέσμη ενεργειών για σύνδεση
4430 	Τελευταία σύνδεση
4431 	Μέλη του Global Group
4432 	Επιτρεπόμενες ώρες σύνδεσης
4433 	Όλα
4434 	κανένα
4436 	Κεντρικός κατάλογος
4437 	Απαιτείται κωδικός πρόσβασης
4438 	Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης
4439 	Προφίλ χρήστη
4440 	Κλειδωμένο
4450 	Όνομα υπολογιστή
4451 	Όνομα χρήστη
4452 	Έκδοση λογισμικού
4453 	Ενεργός σταθμός εργασίας στο
4454 	Ριζικός κατάλογος των Windows NT 
4455 	Τομέας του σταθμού εργασίας
4456 	Τομέας σύνδεσης
4457 	Άλλοι τομείς
4458 	Αναμονή ανοίγματος COM (δευτερ.)
4459 	Μέτρηση αποστολών COM (byte)
4460 	Αναμονή αποστολών COM (χιλιοστά δευτερ.)
4461 	Αναμονή εκτύπωσης της περιόδου λειτουργίας DOS (δευτερ.)
4462 	Μέγιστο μέγεθος του αρχείου καταγραφής σφαλμάτων (KB)
4463 	Μέγιστο μέγεθος της μνήμης cache (KB)
4464 	Αριθμός των buffer δικτύου
4465 	Αριθμός των buffer για τους χαρακτήρες
4466 	Μέγεθος των buffer δικτύου
4467 	Μέγεθος των buffer για τους χαρακτήρες
4468 	Πλήρες όνομα υπολογιστή
4469 	Όνομα DNS του τομέα του σταθμού εργασίας
4470 	Windows 2002
4481 	Όνομα διακομιστή
4482 	Σχόλιο του διακομιστή
4483 	Αποστολή ειδοποίησης διαχειριστή στους
4484 	Έκδοση λογισμικού
4485 	Ομότιμος διακομιστής
4486 	Windows NT
4487 	Επίπεδο του διακομιστή
4488 	Windows NT Server
4489 	Ενεργός διακομιστής στο
4492 	Κρυφός διακομιστής
4500 	Η δυνατότητα "Αποθήκευση μοναδικής περιόδου λειτουργίας" δεν είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον τόμο. 
4506 	Μέγιστος αρ. συνδεδεμένων χρηστών
4507 	Μέγιστος αρ. ταυτόχρονων διαχειριστών
4508 	Μέγιστος αρ. κοινόχρηστων πόρων
4509 	Μέγιστος αρ. συνδέσεων στους πόρους
4510 	Μέγιστος αρ. ανοιχτών αρχείων στο διακομιστή
4511 	Μέγιστος αρ. ανοιχτών αρχείων ανά περίοδο λειτουργίας
4512 	Μέγιστος αρ. κλειδωμάτων αρχείων
4520 	Χρονική διάρκεια αδράνειας περιόδου λειτουργίας (λεπτά)
4526 	Επίπεδο-κοινοχρησίας
4527 	Επίπεδο-χρήστη
4530 	Διακομιστής χωρίς περιορισμούς
4570 	Πόσο χρόνο μετά τη λήξη επιβάλλεται αποσύνδεση χρήστη;:
4571 	Κλείδωμα λογαριασμού μετά από πόσους λάθος κωδ. πρόσβασης;:
4572 	Ελάχιστη διάρκεια του κωδικού πρόσβασης (ημέρες):
4573 	Μέγιστη διάρκεια του κωδικού πρόσβασης (ημέρες):
4574 	Ελάχιστο μήκος του κωδικού πρόσβασης:
4575 	Διατηρείται το μήκος του ιστορικού του κωδικού πρόσβασης:
4576 	Ρόλος του υπολογιστή:
4577 	Πρωτεύων ελεγκτής τομέα για τομέα σταθμού εργασίας:
4578 	Περιορισμός κλειδωμάτων:
4579 	Διάρκεια κλειδωμάτων (λεπτά):
4580 	Κλείδωμα του παράθυρου παρατήρησης (λεπτά):
4600 	Στατιστικά από
4601 	Αποδεκτές περίοδοι λειτουργίας
4602 	Περίοδοι που έληξαν
4603 	Περίοδοι που έληξαν για σφάλματα
4604 	Αποστολές σε ΚΒ
4605 	Λήψεις σε ΚΒ
4606 	Μέσος χρόνος απόκρισης (χλστ. δευτερ.)
4607 	Σφάλματα δικτύου
4608 	Προσπελάσιμα αρχεία
4609 	Εκτυπώσεις στην ουρά
4610 	Σφάλματα συστήματος
4611 	Παραβιάσεις κωδικού πρόσβασης
4612 	Παραβιάσεις δικαιωμάτων
4613 	Προσπελάσιμες συσκευές επικοινωνίας
4614 	Περίοδοι που ξεκίνησαν
4615 	Συνδεδεμένες πάλι περίοδοι
4616 	Αποτυχημένες εκκινήσεις περιόδων
4617 	Αποσυνδεδεμένες περίοδοι
4618 	Εκτελέσιμες είσοδοι/έξοδοι δικτύου
4619 	Προσπελάσιμα αρχεία και διοχετεύσεις
4620 	Buffer εξαντλημένης χρονικής διάρκειας 
4621 	Μεγάλα buffer
4622 	Απαιτούμενα buffer
4626 	Συνδέσεις που έγιναν
4627 	Απέτυχε η σύνδεση
4630 	Byte λήψης
4631 	Λήφθηκαν μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (SMB)
4632 	Byte μετάδοσης
4633 	Μεταδόθηκαν μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (SMB)
4634 	Λειτουργίες ανάγνωσης
4635 	Λειτουργίες εγγραφής
4636 	Απορριπτόμενες αναγνώσεις χωρίς επεξεργασία
4637 	Απορριπτόμενες εγγραφές χωρίς επεξεργασία
4638 	Σφάλματα δικτύου
4639 	Συνδέσεις που έγιναν
4640 	Συνδέσεις που έγιναν πάλι
4641 	Αποσυνδέσεις διακομιστή
4642 	Περίοδοι που ξεκίνησαν
4643 	Σταματημένες περίοδοι
4644 	Αποτυχημένες περίοδοι
4645 	Αποτυχημένες λειτουργίες
4646 	Μέτρηση net use
4647 	Αποτυχίες μέτρησης net use
4655 	Η προώθηση του ονόματος του μηνύματος ακυρώθηκε με επιτυχία. 
4661 	Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης έγινε με επιτυχία. 
4664 	Το μήνυμα στάλθηκε με επιτυχία σε όλους τους χρήστες του δικτύου. 
4666 	Το μήνυμα στάλθηκε με επιτυχία σε όλους τους χρήστες αυτού του διακομιστή. 
4696 	Windows NT Server 
4697 	Windows NT Workstation 
4698 	Workstation MS-DOS βελτιωμένη έκδοση 
4700 	Όνομα διακομιστή Παρατήρηση 
4702 	(UNC)
4703 	.
4704 	Τομέας 
4706 	Μη έγκυρη υπηρεσία παροχής δικτύου. Τα διαθέσιμα δίκτυα είναι: 
4710 	Δίσκος
4711 	Εκτύπωση
4712 	Επικοινωνία
4713 	IPC
4714 	Κατάσταση Τοπικό Απομακρυσμένο Δίκτυο 
4715 	ΟΚ
4716 	Ανενεργό
4717 	Διακόπηκε
4718 	Αποσυνδέθηκε
4719 	Σφάλμα:
4720 	Γίνεται σύνδεση
4721 	Γίνεται πάλι σύνδεση
4722 	Κατάσταση
4723 	Τοπικό όνομα
4724 	Απομακρυσμένο όνομα
4725 	Τύπος πόρου
4726 	Αρ. ανοιγμάτων
4727 	# Συνδέσεις
4728 	Μη διαθέσιμο
4730 	Όν.κοιν.στ. Πόρος Σχόλιο 
4731 	Όνομα κοινόχρηστου στοιχείου
4732 	Πόρος
4733 	Ουρά εκτύπωσης
4734 	Δικαίωμα
4735 	Μέγιστος αρ. χρηστών
4736 	Xωρίς όριο
4737 	Χρήστες
4739 	Προσωρινή αποθήκευση (Caching)
4740 	Αναγν. Διαδρομή Όνομα χρήστη # Κλειδωμάτων 
4741 	Αναγνωριστικό αρχείου
4742 	Κλειδώματα
4743 	Δικαιώματα
4744 	Όνομα κοινόχρηστου στοιχείου
4745 	Τύπος
4746 	Χρήση ως
4747 	Σχόλιο
4750 	Υπολογιστής Όνομα χρήστη Τύπος πρ.-πελάτη Ανοίγει χρόνο αδραν. 
4751 	Υπολογιστής
4752 	Χρονική διάρκεια περιόδου
4753 	Χρόνος αδράνειας
4754 	Κοινή χρήση Τύπος Αρ. ανοιγμάτων 
4755 	Τύπος προγράμματος-πελάτη
4756 	Σύνδεση ως Guest
4770 	Μη αυτόματη προσωρινή αποθήκευση εγγράφων
4771 	Αυτόματη προσωρινή αποθήκευση εγγράφων
4772 	Αυτόματη προσωρινή αποθήκευση προγραμμάτων και εγγράφων
4773 	Η προσωρινή αποθήκευση απενεργοποιήθηκε
4774 	Αυτόματα 
4775 	Μη αυτόματη
4776 	Έγγραφα
4777 	Προγράμματα
4778 	κανένα
4800 	Όνομα
4801 	Προωθήθηκε στο
4802 	Προωθήθηκε από 
4803 	Χρήστες του διακομιστή 
4804 	Η αποστολή δικτύου διακόπηκε από το χρήστη με το πάτημα των πλήκτρων Ctrl+Break. 
4810 	Όνομα # εργασίας Μέγεθος Κατάσταση 
4811 	εργασίες
4812 	Εκτύπωση
4813 	Όνομα
4814 	Εργασία #
4815 	Μέγεθος
4816 	Κατάσταση
4817 	Αρχείο διαχωρισμού
4818 	Σχόλιο
4819 	Προτεραιότητα 
4820 	Εκτύπωση μετά
4821 	Εκτύπωση μέχρι
4822 	Επεξεργαστής εκτύπωσης
4823 	Πρόσθετες πληροφορίες
4824 	Παράμετροι
4825 	Συσκευές εκτύπωσης
4826 	Εκτυπωτής ενεργός
4827 	Εκτυπωτής σε αναμονή
4828 	Σφάλμα εκτυπωτή
4829 	Εκτυπωτής καταργείται
4830 	Άγνωστη κατάσταση εκτυπωτή
4841 	Εργασία #
4842 	Αίτηση χρήστη
4843 	Ειδοποίηση
4844 	Τύπος δεδομένων της εκτύπωσης
4845 	Παράμετροι εργασίας
4846 	Αναμονή
4847 	Σε αναμονή στην ουρά
4848 	Στην ουρά
4849 	Διακόπηκε
4850 	Χωρίς σύνδεση
4851 	Σφάλμα:
4852 	Τέλος χαρτιού
4853 	Απαιτούμενη επέμβαση
4854 	Εκτύπωση
4855 	στο
4862 	Πρόγραμμα οδήγησης
4930 	Όνομα χρήστη Τύπος Ημερομηνία
4931 	Κλείδωμα
4932 	Υπηρεσία
4933 	Διακομιστής
4934 	Ο διακομιστής ξεκίνησε
4935 	Ο διακομιστής διακόπηκε
4936 	Ο διακομιστής συνέχισε
4937 	Ο διακομιστής σταμάτησε
4938 	Περίοδος λειτουργίας
4939 	Πρόσβαση ως Guest
4940 	Σύνδεση χρήστη
4941 	Σύνδεση ως Administrator
4942 	Κανονική αποσύνδεση
4943 	Σύνδεση
4944 	Σφάλμα αποσύνδεσης
4945 	Αυτόματη αποσύνδεση στο τέλος της περιόδου λειτουργίας
4946 	Αποσύνδεση ως διαχειριστής στο τέλος της περιόδου λειτουργίας
4947 	Ανώμαλο τέλος της περιόδου λειτουργίας εξαιτίας των περιορισμών σύνδεσης
4948 	Υπηρεσία
4957 	Λογαρισμός
4964 	Τροποποιήθηκαν οι ρυθμίσεις του συστήματος λογαριασμού
4965 	Περιορισμοί σύνδεσης
4966 	Υπέρβαση ορίου: ΑΓΝΩΣΤΟ
4967 	Υπέρβαση ορίου: ώρες σύνδεσης
4968 	Υπέρβαση ορίου: λήξη λογαριασμού
4969 	Υπέρβαση ορίου: Το αναγνωριστικό του σταθμού εργασίας δεν είναι έγκυρο
4970 	Υπέρβαση ορίου: απενεργοποίηση account
4971 	Υπέρβαση ορίου: κατάργηση account
4972 	Κοινή χρήση
4978 	Εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης
4979 	Απαιτούμενο δικαίωμα διαχείρισης
4980 	Πρόσβαση
4984 	Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση
4985 	άγνωστο
4986 	άλλο
4987 	Διάρκεια:
4988 	Διάρκεια: δεν υπάρχει
4989 	Διάρκεια: λιγότερη από ένα δευτερόλεπτο
4990 	(καμία)
4994 	Η πρόσβαση τελείωσε
4995 	Σύνδεση στο δίκτυο
4996 	Συνδέσεις που δεν επιτράπηκαν
4997 	Πρόγραμμα Μήνυμα Ώρα
4999 	Ο διαχειριστής ξεκλείδωσε τον λογαρισμό
5000 	Κλείσιμο περιόδου λειτουργίας δικτύου
5001 	Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του πόρου του συμπλέγματος σε άλλη ομάδα, λόγω της εξάρτησης άλλων πόρων από αυτόν. 
5002 	Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της εξάρτησης πόρου συμπλέγματος. 
5003 	Δεν είναι δυνατή η εξάρτηση του πόρου του συμπλέγματος από τον καθορισμένο πόρο, επειδή είναι ήδη εξαρτημένος. 
5004 	Ο πόρος του συμπλέγματος δεν λειτουργεί. 
5005 	Δεν υπάρχει διαθέσιμος κόμβος συμπλέγματος για αυτήν τη λειτουργία. 
5006 	Ο πόρος του συμπλέγματος δεν υπάρχει. 
5007 	Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του πόρου συμπλέγματος. 
5008 	Τερματίζεται η λειτουργία του συμπλέγματος. 
5009 	Δεν είναι δυνατή η κατάργηση κόμβου συμπλέγματος από το σύμπλεγμα, εκτός και αν ο κόμβος είναι εκτός λειτουργίας ή είναι ο τελευταίος κόμβος. 
5010 	Το αντικείμενο υπάρχει ήδη. 
5011 	Το αντικείμενο υπάρχει ήδη στη λίστα. 
5012 	Η ομάδα συμπλεγμάτων δεν είναι διαθέσιμη για νέες αιτήσεις. 
5013 	Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός της ομάδας συμπλέγματος. 
5014 	Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της λειτουργίας, επειδή η ομάδα συμπλεγμάτων δεν είναι συνδεδεμένη. 
5015 	Ο κόμβος συμπλέγματος δεν είναι ο κάτοχος του πόρου. 
5016 	Ο κόμβος συμπλέγματος δεν είναι ο κάτοχος της ομάδας. 
5017 	Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία του πόρου του συμπλέγματος στην καθορισμένη εποπτεία πόρου. 
5018 	Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση του πόρου του συμπλέγματος από την εποπτεία πόρου. 
5019 	Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της λειτουργίας, επειδή ο πόρος του συμπλέγματος είναι συνδεδεμένος. 
5020 	Δεν ήταν δυνατή η διαγραφή ή η αποσύνδεση του πόρου του συμπλέγματος, επειδή πρόκειται για τον πόρο απαρτίας. 
5021 	Το σύμπλεγμα δεν ήταν δυνατό να ορίσει τον καθορισμένο πόρο ως πόρο απαρτίας, επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να είναι πόρος απαρτίας. 
5022 	Τερματίζεται η λειτουργία του λογισμικού συμπλέγματος. 
5023 	Η κατάσταση της ομάδας ή του πόρου δεν είναι σωστή για την εκτέλεση της λειτουργίας που ζητήθηκε. 
5024 	Οι ιδιότητες αποθηκεύτηκαν, αλλά δεν θα ισχύουν όλες οι αλλαγές μέχρι την επόμενη σύνδεση του πόρου. 
5025 	Το σύμπλεγμα δεν ήταν δυνατό να ορίσει τον καθορισμένο πόρο ως πόρο απαρτίας, επειδή δεν ανήκει σε κλάση κοινόχρηστου χώρου αποθήκευσης. 
5026 	Δεν ήταν δυνατή η διαγραφή του πόρου του συμπλέγματος, επειδή πρόκειται για πόρο πυρήνα. 
5027 	Απέτυχε η σύνδεση του πόρου απαρτίας. 
5028 	Το αρχείο καταγραφής απαρτίας δεν ήταν δυνατό να δημιουργηθεί ή να μονταριστεί με επιτυχία. 
5029 	Το αρχείο καταγραφής συμπλέγματος είναι κατεστραμμένο. 
5030 	Δεν ήταν δυνατή η καταγραφή της εγγραφής στο αρχείο καταγραφής συμπλέγματος, εφόσον υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος. 
5031 	Το αρχείο καταγραφής συμπλεγμάτων υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθός του. 
5032 	Δεν εντοπίστηκε καμία εγγραφή σημείου ελέγχου στο αρχείο καταγραφής συμπλεγμάτων. 
5033 	Ο ελάχιστος απαιτούμενος χώρος δίσκου που χρειάζεται για τη δημιουργία αρχείου καταγραφής δεν είναι διαθέσιμος. 
5034 	Ο κόμβος του συμπλέγματος δεν μπόρεσε να αποκτήσει τον έλεγχο του πόρου απαρτίας, επειδή ο πόρος ανήκει σε άλλον ενεργό κόμβο. 
5035 	Δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο συμπλεγμάτων για αυτήν τη λειτουργία. 
5036 	Δεν υπάρχει διαθέσιμος κόμβος συμπλέγματος για αυτήν τη λειτουργία. 
5037 	Για να εκτελεστεί αυτή η λειτουργία πρέπει να εκτελούνται όλοι οι κόμβοι του συμπλέγματος. 
5038 	Ένας πόρος του συμπλέγματος απέτυχε. 
5039 	Ο κόμβος του συμπλέγματος δεν είναι έγκυρος. 
5040 	Ο κόμβος του συμπλέγματος υπάρχει ήδη. 
5041 	Κάποιος κόμβος βρίσκεται σε διαδικασία σύνδεσης με το σύμπλεγμα. 
5042 	Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του κόμβου συμπλέγματος. 
5043 	Δεν ήταν δυνατή η εύρεση των πληροφοριών για τον τοπικό κόμβο του συμπλέγματος. 
5044 	Το δίκτυο συμπλεγμάτων υπάρχει ήδη. 
5045 	Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του δικτύου συμπλεγμάτων. 
5046 	Η διασύνδεση του δικτύου συμπλεγμάτων υπάρχει ήδη. 
5047 	Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διασύνδεσης του δικτύου συμπλεγμάτων. 
5048 	Η αίτηση του συμπλέγματος δεν είναι έγκυρη για αυτό το αντικείμενο. 
5049 	Η υπηρεσία παροχής δικτύου συμπλεγμάτων δεν είναι έγκυρη. 
5050 	Ο κόμβος του συμπλέγματος είναι εκτός λειτουργίας. 
5051 	Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον κόμβο του συμπλέγματος. 
5052 	Ο κόμβος του συμπλέγματος δεν αποτελεί μέλος του συμπλέγματος. 
5053 	Δεν εκτελείται λειτουργία σύνδεσης στο σύμπλεγμα. 
5054 	Το δίκτυο συμπλεγμάτων δεν είναι έγκυρο. 
5055 	Μάρ.
5056 	Ο κόμβος του συμπλέγματος λειτουργεί. 
5057 	Η διεύθυνση IP του συμπλέγματος χρησιμοποιείται ήδη. 
5058 	Δεν έχει γίνει παύση στον κόμβο του συμπλέγματος. 
5059 	Δεν υπάρχει διαθέσιμο περιβάλλον ασφαλείας συμπλέγματος. 
5060 	Οι παράμετροι του δικτύου συμπλεγμάτων δεν έχουν ρυθμιστεί για εσωτερική επικοινωνία του συμπλέγματος. 
5061 	Ο κόμβος του συμπλέγματος λειτουργεί ήδη. 
5062 	Ο κόμβος του συμπλέγματος είναι ήδη εκτός λειτουργίας. 
5063 	Το δίκτυο συμπλεγμάτων είναι ήδη συνδεδεμένο. 
5064 	Το δίκτυο συμπλεγμάτων είναι ήδη αποσυνδεδεμένο. 
5065 	Ο κόμβος του συμπλέγματος αποτελεί ήδη μέλος του συμπλέγματος. 
5066 	Το δίκτυο συμπλεγμάτων είναι το μόνο που έχει ρυθμιστεί για εσωτερική επικοινωνία συμπλέγματος μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ενεργών κόμβων συμπλέγματος. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της δυνατότητας εσωτερικής επικοινωνίας από το δίκτυο. 
5067 	Ένας ή περισσότεροι πόροι του συμπλέγματος εξαρτώνται από το δίκτυο για την παροχή υπηρεσιών στα προγράμματα-πελάτες. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της δυνατότητας πρόσβασης από πρόγραμμα-πελάτη του δικτύου. 
5068 	Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας στον πόρο του συμπλέγματος, επειδή πρόκειται για πόρο απαρτίας. Δεν μπορείτε να αποσυνδέσετε τον πόρο απαρτίας ή να τροποποιήσετε την πιθανή λίστα κατόχων του. 
5069 	Ο πόρος απαρτίας συμπλέγματος δεν επιτρέπεται να έχει εξαρτήσεις. 
5070 	Έχει γίνει παύση του κόμβου του συμπλέγματος. 
5071 	Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον πόρο του συμπλέγματος. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτού του πόρου από τον κόμβο ιδιοκτησίας. 
5072 	Ο κόμβος του συμπλέγματος δεν είναι έτοιμος να εκτελέσει τη λειτουργία που ζητήθηκε. 
5073 	Τερματίζεται η λειτουργία του κόμβου συμπλέγματος. 
5074 	Η λειτουργία σύνδεσης στο σύμπλεγμα ματαιώθηκε. 
5075 	Η λειτουργία σύνδεσης στο σύμπλεγμα απέτυχε εξαιτίας μη συμβατών εκδόσεων λογισμικού μεταξύ του κόμβου σύνδεσης και του υπολογιστή υποστήριξης. 
5076 	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αυτού του πόρου, επειδή το σύμπλεγμα εξάντλησε το όριο του αριθμού των πόρων που μπορεί να παρακολουθεί. 
5077 	Οι παράμετροι του συστήματος άλλαξαν στη διάρκεια της λειτουργίας σύνδεσης ή σχηματισμού του συμπλέγματος. Η λειτουργία σύνδεσης ή σχηματισμού ματαιώθηκε. 
5078 	Δεν εντοπίστηκε ο καθορισμένος τύπος πόρου. 
5079 	Ο καθορισμένος κόμβος δεν υποστηρίζει πόρο αυτού του τύπου. Αυτό ίσως να οφείλεται στις ασυνέπειες εκδόσεων ή στην απουσία του DLL πόρου σε αυτόν τον κόμβο. 
5080 	Το καθορισμένο όνομα πόρου δεν υποστηρίζεται από αυτό το DLL πόρου. Αυτό ίσως να οφείλεται σε ένα εσφαλμένο (ή τροποποιημένο) όνομα που δόθηκε στο DLL πόρου. 
5081 	Δεν ήταν δυνατή η καταχώρηση πακέτου ελέγχου ταυτότητας με το διακομιστή RPC. 
5082 	Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της ομάδας, επειδή ο κάτοχος της ομάδας δεν ανήκει στην προτιμώμενη λίστα για την ομάδα. Για να αλλάξετε τον κόμβο κατόχου για την ομάδα, μετακινήστε την ομάδα. 
5083 	Η λειτουργία σύνδεσης απέτυχε, επειδή ο αριθμός ακολουθίας της βάσης δεδομένων συμπλέγματος έχει αλλάξει ή δεν είναι συμβατός με τον κόμβο κλειδώματος. Αυτό μπορεί να συμβεί στη διάρκεια μιας λειτουργίας σύνδεσης, εάν η βάση δεδομένων συμπλέγματος άλλαζε 
5084 	Η εποπτεία πόρου δεν θα επιτρέψει την εκτέλεση της λειτουργίας Fail, όσο ο πόρος βρίσκεται στην τρέχουσα κατάστασή του. Αυτό μπορεί να συμβεί αν ο πόρος βρίσκεται σε κατάσταση εκκρεμότητας. 
5085 	Ένας κώδικας που δεν δημιουργεί κλειδώματα έλαβε μια αίτηση να δεσμεύσει το κλείδωμα για την εκτέλεση καθολικών ενημερώσεων. 
5086 	Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του δίσκου απαρτίας από την υπηρεσία συμπλέγματος. 
5087 	Η βάση δεδομένων συμπλεγμάτων που διαθέτει αντίγραφο ασφαλείας είναι πιθανώς κατεστραμμένη. 
5088 	Υπάρχει ήδη ρίζα DFS σε αυτόν τον κόμβο συμπλεγμάτων. 
5089 	Η προσπάθεια τροποποίησης μιας ιδιότητας πόρου απέτυχε, επειδή έρχεται σε διένεξη με κάποια άλλη υπάρχουσα ιδιότητα. 
5090 	Ισπανία
5091 	Δανία
5092 	Σουηδία
5093 	Νορβηγία
5094 	Γερμανία
5095 	Αυστραλία
5096 	Ιαπωνία
5097 	Κορέα
5098 	Κίνα (PRC)
5099 	Ταϊβάν
5100 	Ασία
5101 	Πορτογαλία
5102 	Φινλανδία
5103 	Αραβικά
5104 	Εβραϊκά
5153 	Η υπηρεσία UPS πρόκειται να πραγματοποιήσει τον τελικό τερματισμό λειτουργίας. 
5170 	Ο σταθμός εργασίας πρέπει να ξεκινήσει με την εντολή NET START. 
5175 	Απομακρυσμένο IPC
5176 	Απομακρυσμένη διαχείριση
5177 	Προεπιλεγμένη κοινή χρήση
5291 	Ποτέ
5292 	Ποτέ
5293 	Ποτέ
5295 	NET.HLP
5296 	NET.HLP
5300 	Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5301 	Μη έγκυρο μήκος buffer του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) στις εντολές SEND DATAGRAM, SEND BROADCAST, ADAPTER STATUS, ή SESSION STATUS. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5302 	Ο πίνακας περιγραφής δεδομένων που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) δεν είναι έγκυρος. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5303 	Η εντολή που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) δεν είναι έγκυρη. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5304 	Το πρόγραμμα συσχέτισης μηνυμάτων που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) δεν είναι έγκυρο. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5305 	Έληξε εντολή μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB). Η περίοδος λειτουργίας μπορεί να τερματίστηκε με μη φυσιολογικό τρόπο. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5306 	Παραλήφθηκε μήνυμα μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) που δεν ήταν πλήρες. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5307 	Η διεύθυνση buffer που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) δεν είναι έγκυρη. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5308 	Ο αριθμός περιόδου λειτουργίας που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) δεν είναι ενεργός. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5309 	Δεν υπήρχε διαθέσιμος πόρος στον προσαρμογέα δικτύου. Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5310 	Η περίοδος λειτουργίας που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είχε κλείσει. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5311 	Η εντολή του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) έχει ακυρωθεί. Το μπλοκ ελέγχου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5312 	Το τμήμα του μηνύματος που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) δεν είναι λογικό. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5313 	Το όνομα υπάρχει ήδη στον πίνακα ονομάτων του τοπικού προσαρμογέα. Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5314 	Ο πίνακας ονομάτων του προσαρμογέα δικτύου είναι πλήρης. Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5315 	Το όνομα δικτύου έχει ενεργές περιόδους λειτουργίας και ακυρώνεται η καταχώρησή του. Η εντολή μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) ολοκληρώθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5316 	Μια εντολή Receive Lookahead η οποία εκδόθηκε στο παρελθόν είναι ενεργή για αυτήν την περίοδο λειτουργίας. Η εντολή του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα.
5317 	Ο πίνακας των τοπικών περιόδων λειτουργίας είναι πλήρης. Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5318 	Μια ανοιχτή περίοδος λειτουργίας μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Δεν εκκρεμεί καμιά εντολή LISTEN στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5319 	Ο αριθμός ονόματος που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) δεν είναι έγκυρος. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5320 	Το όνομα κλήσης που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί ή δεν αποκρίνεται. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5321 	Δεν εντοπίστηκε το όνομα που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB). Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση '*' ή 00h στο όνομα του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB). Το όνομα ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5322 	Το όνομα που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) χρησιμοποιείται σε απομακρυσμένο προσαρμογέα. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5323 	Το όνομα που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) έχει διαγραφεί. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5324 	Η περίοδος λειτουργίας που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) τερματίστηκε με μη φυσιολογικό τρόπο. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5325 	Το πρωτόκολλο δικτύου έχει εντοπίσει δύο ή περισσότερα όμοια ονόματα στο δίκτυο. Τομπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5326 	Παραλήφθηκε μη αναμενόμενο πακέτο πρωτοκόλλων. Μπορεί να υπάρχει μια απομακρυσμένη συσκευή η οποία δεν είναι συμβατή. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5333 	Η διασύνδεση NetBIOS είναι απασχολημένη. Απορρίφθηκε η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB). Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5334 	Εκκρεμούν πάρα πολλές εντολές μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB). Απορρίφθηκε η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB). Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5335 	Το όνομα προσαρμογέα που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) δεν είναι έγκυρο. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5336 	Η εντολή του μπλοκ ελέγχου δικτύου ολοκληρώθηκε (NCB) κατά την εμφάνιση λειτουργίας ακύρωσης. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5337 	Το όνομα που ορίζεται στο μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι δεσμευμένο. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5338 	Η εντολή του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) δεν είναι έγκυρη ώστε να ακυρωθεί. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5351 	Υπάρχουν πολλές αιτήσεις μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) για την ίδια περίοδο λειτουργίας. Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) δεν έγινε αποδεκτή. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5352 	Σημειώθηκε σφάλμα προσαρμογέα δικτύου. Η μοναδική εντολή NetBIOS που μπορεί να εκδοθεί είναι NCB RESET. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5354 	Έγινε υπέρβαση του μέγιστου αριθμού εφαρμογών. Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5356 	Οι πόροι που ζητήθηκαν δεν είναι διαθέσιμοι. Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5364 	Εμφανίστηκε σφάλμα συστήματος. Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5365 	Εμφανίστηκε αποτυχία αθροίσματος ελέγχου ROM. Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5366 	Εμφανίστηκε αποτυχία στον έλεγχο RAM. Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5367 	Εμφανίστηκε αποτυχία σε ψηφιακό loopback. Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5368 	Εμφανίστηκε αποτυχία σε αναλογικό loopback. Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5369 	Εμφανίστηκε αποτυχία διασύνδεσης. Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5370 	Παραλήφθηκε κωδικός επιστροφής μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) που δεν αναγνωρίζεται. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5380 	Εμφανίστηκε εσφαλμένη λειτουργία προσαρμογέα δικτύου. Η αίτηση του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) απορρίφθηκε. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5381 	Η εντολή του μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) εκκρεμεί ακόμη. Το μπλοκ ελέγχου δικτύου (NCB) είναι τα δεδομένα. 
5509 	Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση των Windows 2000 με την τρέχουσα ρύθμιση. Αντίθετα χρησιμοποιείται μια προηγούμενη ρύθμιση λειτουργίας. 
5600 	Δεν ήταν δυνατή η κοινή χρήση της διαδρομής χρήστη ή δέσμης ενεργειών. 
5601 	Ο κωδικός πρόσβασης για αυτόν τον υπολογιστή δεν εντοπίζεται στην τοπική βάση δεδομένων ασφαλείας. 
5602 	Εμφανίστηκε εσωτερικό σφάλμα κατά την πρόσβαση σε τοπική βάση ασφαλείας ή σε βάση ασφαλείας του δικτύου του υπολογιστή. 
5705 	Το cache του αρχείου καταγραφής αλλαγών που διατηρείται από την υπηρεσία "Σύνδεση στο Δίκτυο" για αλλαγές της βάσης δεδομένων έχει καταστραφεί. Γίνεται επανεκκίνηση του αρχείου καταγραφής αλλαγών από την υπηρεσία "Σύνδεση στο Δίκτυο". 
5728 	Δεν είναι δυνατή η φόρτωση οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταφοράς. 
5739 	Ο τομέας αυτός έχει περισσότερες καθολικές ομάδες από όσες είναι δυνατό να ανατυπωθούν σε LanMan BDC. Διαγράψτε μερικές από τις καθολικές σας ομάδες ή καταργήστε τα LanMan BDC από τον τομέα. 
5742 	Δεν ήταν δυνατή η ανάκτηση από την υπηρεσία των μηνυμάτων που απαιτούνται για την εκκίνηση προγραμμάτων-πελατών απομακρυσμένης εκκίνησης. 
5743 	Σημειώθηκε σοβαρό σφάλμα στην υπηρεσία και δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να παρέχει απομακρυσμένη εκκίνηση για προγράμματα-πελάτες απομακρυσμένης εκκίνησης 3Com 3Start. 
5744 	Σημειώθηκε ένα σοβαρό σφάλμα συστήματος στην υπηρεσία και θα τερματιστεί. 
5760 	Η υπηρεσία εντόπισε σφάλμα κατά την αξιολόγηση παραμέτρων RPL. 
5761 	Παρουσιάστηκε σφάλμα στην υπηρεσία κατά τη δημιουργία προφίλ RPL για όλες τις παραμέτρους. 
5762 	Η υπηρεσία εντόπισε σφάλμα κατά την πρόσβαση στο μητρώο. 
5763 	Παρουσιάστηκε σφάλμα στην υπηρεσία κατά την αντικατάσταση πιθανώς παλαιότερων RPLDISK.SYS. 
5764 	Παρουσιάστηκε σφάλμα στην υπηρεσία κατά την προσθήκη λογαριασμών ασφαλείας ή κατά την εγκατάσταση αδειών αρχείου. Οι λογαριασμοί αυτοί είναι η τοπική ομάδα RPLUSER και οι λογαριασμοί χρήστη για τους επί μέρους σταθμούς εργασίας RPL. 
5765 	Η υπηρεσία απέτυχε να δημιουργήσει εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων της. 
5766 	Δεν ήταν δυνατή η προετοιμασία της υπηρεσίας από τη βάση δεδομένων της. Η βάση δεδομένων μπορεί να λείπει ή να έχει καταστραφεί. Η υπηρεσία θα προσπαθήσει να επαναφέρει τη βάση δεδομένων από το αντίγραφο ασφαλείας. 
5767 	Η υπηρεσία δεν είχε τη δυνατότητα να επαναφέρει τη βάση δεδομένων της από το αντίγραφο ασφαλείας. Δεν θα γίνει εκκίνηση της υπηρεσίας. 
5768 	Η υπηρεσία επανέφερε με επιτυχία τη βάση δεδομένων της από το αντίγραφο ασφαλείας. 
5769 	Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση της υπηρεσίας από τη βάση δεδομένων της την οποία επανέφερε. Δεν θα γίνει εκκίνηση της υπηρεσίας. 
5771 	Η βάση δεδομένων απομακρυσμένης εκκίνησης ήταν σε μορφή NT 3.5 / NT 3.51 και τα NΤ προσπαθούν να τη μετατρέψουν σε μορφή NT 4.0. Ο μετατροπέας JETCONV θα κάνει εγγραφή στο αρχείο καταγραφής εφαρμογών όταν τελειώσει. 
5781 	Η δυναμική καταχώρηση ή κατάργηση καταχώρησης μιας ή περισσότερων εγγραφών DNS απέτυχε επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διακομιστές DNS. 
5890 	Επιχειρήθηκε μια λειτουργία η οποία δεν είναι συμβατή με την τρέχουσα κατάσταση σχέσης μέλους του κόμβου. 
5891 	Οι πόροι απαρτίας δεν περιέχουν το αρχείο καταγραφής απαρτίας. 
5892 	Ο μηχανισμός συμμετοχής μέλους απαιτεί τον τερματισμό λειτουργίας της υπηρεσίας συμπλέγματος σε αυτόν τον κόμβο. 
5893 	Η λειτουργία σύνδεσης απέτυχε, επειδή το αναγνωριστικό παρουσίας συμπλέγματος του κόμβου σύνδεσης δεν ταιριάζει με το αναγνωριστικό παρουσίας συμπλέγματος του υπολογιστή υποστήριξης. 
5894 	Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί αντίστοιχο δίκτυο για τη διεύθυνση IP που έχει καθοριστεί. Καθορίστε επίσης μια μάσκα υποδικτύου και ένα δίκτυο συμπλεγμάτων. 
5895 	Ο πραγματικός τύπος δεδομένων της ιδιότητας δεν αντιστοιχούσε στον αναμενόμενο τύπο δεδομένων της ιδιότητας. 
5896 	Ο κόμβος συμπλέγματος καταργήθηκε με επιτυχία από το σύμπλεγμα, αλλά δεν έγινε εκκαθάριση του κόμβου. Οι εκτεταμένες πληροφορίες κατάστασης που εξηγούν γιατί δεν έγινε εκκαθάριση του κόμβου είναι διαθέσιμες. 
5897 	Δύο ή περισσότερες τιμές παραμέτρων που έχουν καθοριστεί για τις ιδιότητες πόρου βρίσκονται σε διένεξη. 
5898 	Ο υπολογιστής αυτός δεν είναι δυνατό να είναι μέλος συμπλέγματος. 
5899 	Αυτός ο υπολογιστής δεν είναι δυνατόν να γίνει μέλος του συμπλέγματος, επειδή δεν έχει εγκατασταθεί σε αυτόν η σωστή έκδοση των Windows. 
5900 	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία συμπλέγματος με το καθορισμένο όνομα συμπλέγματος, επειδή αυτό το όνομα συμπλέγματος χρησιμοποιείται ήδη. Καθορίστε διαφορετικό όνομα για το σύμπλεγμα. 
6000 	Το καθορισμένο αρχείο δεν είναι κρυπτογραφημένο. 
6001 	Το καθορισμένο αρχείο δεν είναι κρυπτογραφημένο. 
6002 	Το καθορισμένο αρχείο είναι κρυπτογραφημένο και ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να το αποκρυπτογραφήσει. 
6003 	Δεν έχει ρυθμιστεί έγκυρη πολιτική αποκατάστασης κρυπτογράφησης για αυτό το σύστημα. 
6004 	Το πρόγραμμα οδήγησης κρυπτογράφησης που ζητήθηκε δεν έχει φορτωθεί για αυτό το σύστημα. 
6005 	Το αρχείο κρυπτογραφήθηκε με διαφορετική πρόγραμμα οδήγησης κρυπτογράφησης από αυτό που έχει φορτωθεί αυτή τη στιγμή. 
6006 	Δεν έχουν οριστεί κλειδιά EFS για το χρήστη. 
6007 	Το καθορισμένο αρχείο δεν έχει κρυπτογραφηθεί. 
6008 	Το καθορισμένο αρχείο δεν είναι στην ορισμένη μορφή εξαγωγής EFS. 
6009 	Το καθορισμένο αρχείο είναι μόνο ανάγνωσης. 
6010 	Ο κατάλογος έχει απενεργοποιηθεί για κρυπτογράφηση. 
6011 	Ο διακομιστής δεν θεωρείται αξιόπιστος για απομακρυσμένη λειτουργία κρυπτογράφησης.
6012 	Η πολιτική αποκατάστασης, της οποίας οι παράμετροι έχουν ρυθμιστεί για αυτό το σύστημα, περιέχει ένα πιστοποιητικό αποκατάστασης που δεν είναι έγκυρο. 
6013 	Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται στο αρχείο προέλευσης χρειάζεται μεγαλύτερο buffer κλειδιού από αυτό που βρίσκεται στο αρχείο προορισμού. 
6014 	Το διαμέρισμα του δίσκου δεν υποστηρίζει την κρυπτογράφηση αρχείων. 
6015 	Αυτός ο υπολογιστής έχει απενεργοποιηθεί για κρυπτογράφηση αρχείων. 
6016 	Απαιτείται νεότερο σύστημα για την αποκρυπτογράφηση αυτού του κρυπτογραφημένου αρχείου. 
6118 	Η λίστα των διακομιστών για αυτήν την ομάδα εργασίας δεν είναι αυτήν τη στιγμή διαθέσιμη 
6200 	Η υπηρεσία του Χρονοδιαγράμματος εργασιών, για να λειτουργεί κανονικά, πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να εκτελείται στο λογαριασμό συστήματος. κάθε εργασία μπορεί να ρυθμιστεί να εκτελείται σε άλλους λογαριασμούς. 
7001 	Το καθορισμένο όνομα περιόδου λειτουργίας δεν είναι έγκυρο. 
7002 	Το καθορισμένο πρόγραμμα οδήγησης πρωτοκόλλων δεν είναι έγκυρο. 
7003 	Το καθορισμένο πρόγραμμα οδήγησης πρωτοκόλλου δεν εντοπίστηκε στη διαδρομή του συστήματος. 
7004 	Το καθορισμένο πρόγραμμα οδήγησης σύνδεσης τερματικού δεν εντοπίστηκε στη διαδρομή του συστήματος. 
7005 	Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία κλειδιού μητρώου για καταγραφή συμβάντων για αυτήν την περίοδο λειτουργίας. 
7006 	Μια υπηρεσία με το ίδιο όνομα υπάρχει ήδη στο σύστημα. 
7007 	Εκκρεμεί μια λειτουργία κλεισίματος στην περίοδο λειτουργίας. 
7008 	Δεν υπάρχουν ελεύθερα διαθέσιμα buffer εξόδου. 
7009 	Το αρχείο MODEM.INF δεν βρέθηκε. 
7010 	Το όνομα μόντεμ δεν βρέθηκε στο MODEM.INF. 
7011 	Το μόντεμ δεν δέχτηκε την εντολή που στάλθηκε σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του ρυθμισμένου μόντεμ συμφωνεί με το συνδεδεμένο μόντεμ. 
7012 	Το μόντεμ δεν ανταποκρίθηκε στην εντολή που στάλθηκε σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι το μόντεμ είναι σωστά συνδεδεμένο και βρίσκεται σε λειτουργία. 
7013 	Ο εντοπισμός φορέα απέτυχε ή ο φορέας απορρίφθηκε λόγω της αποσύνδεσης. 
7014 	Δεν εντοπίστηκε σήμα τηλεφωνικής επιλογής στον απαιτούμενο χρόνο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι λειτουργεί. 
7015 	Εντοπίστηκε σήμα κατειλημμένου στην απομακρυσμένη τοποθεσία κατά την επιστροφή κλήσης. 
7016 	Εντοπίστηκε φωνή κατά την κλήση επιστροφής στην απομακρυσμένη τοποθεσία. 
7017 	Σφάλμα προγράμματος οδήγησης μεταφοράς 
7022 	Η καθορισμένη περίοδος λειτουργίας δεν είναι δυνατό να βρεθεί. 
7023 	Το καθορισμένο όνομα περιόδου λειτουργίας χρησιμοποιείται ήδη. 
7024 	Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της λειτουργίας που ζητήθηκε, επειδή η σύνδεση τερματικού είναι αυτήν τη στιγμή απασχολημένη με την επεξεργασία μιας λειτουργίας σύνδεσης, αποσύνδεσης, επαναφοράς ή διαγραφής. 
7025 	Έγινε προσπάθεια σύνδεσης σε μια περίοδο λειτουργίας της οποίας η κατάσταση βίντεο δεν υποστηρίζεται από τον τρέχοντα πελάτη. 
7035 	Η εφαρμογή επεχείρησε την ενεργοποίηση της κατάστασης γραφικών DOS. Η κατάσταση γραφικών DOS δεν υποστηρίζεται. 
7037 	Το δικαίωμά σας για διαλογική σύνδεση έχει απενεργοποιηθεί. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας. 
7038 	Η λειτουργία που ζητήθηκε δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί μόνο στην κονσόλα συστήματος. Αυτό είναι συχνά το αποτέλεσμα ενός προγράμματος οδήγησης ή DLL συστήματος το οποίο απαιτεί άμεση πρόσβαση κονσόλας. 
7040 	Το πρόγραμμα-πελάτης απέτυχε να ανταποκριθεί στο μήνυμα σύνδεσης του διακομιστή. 
7041 	Η αποσύνδεση της περιόδου λειτουργίας κονσόλας δεν υποστηρίζεται. 
7042 	Η επανασύνδεση μιας αποσυνδεδεμένης περιόδου λειτουργίας στην κονσόλα δεν υποστηρίζεται. 
7044 	Η αίτηση για τον απομακρυσμένο έλεγχο άλλης ενότητας απορρίφθηκε. 
7045 	Απαγορεύεται η πρόσβαση στην περίοδο λειτουργίας που ζητήθηκε. 
7049 	Το καθορισμένο πρόγραμμα οδήγησης σύνδεσης τερματικού δεν είναι έγκυρο. 
7050 	Η περίοδος λειτουργίας που ζητήθηκε δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί από μακριά. Ίσως η περίοδος λειτουργίας να είναι αποσυνδεδεμένη ή να μην υπάρχει συνδεδεμένος χρήστης. 
7051 	Η περίοδος λειτουργίας που ζητήθηκε δεν έχει ρυθμιστεί για να επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο. 
7052 	Η αίτησή σας να συνδεθείτε σε αυτόν τον Terminal Server απορρίφθηκε. Ο αριθμός άδειας χρήσης για το πρόγραμμα-πελάτη του Terminal Server χρησιμοποιείται από άλλον χρήστη αυτήν τη στιγμή. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος, για να λάβετε έναν μ
7053 	Η αίτησή σας να συνδεθείτε σε αυτόν τον Terminal Server απορρίφθηκε. Ο αριθμός άδειας χρήσης για το πρόγραμμα-πελάτη του Terminal Server δεν εισήχθηκε για αυτό το αντίγραφο του προγράμματος-πελάτη. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος. 
7054 	Το σύστημα προσέγγισε το όριο των αδειών σύνδεσης. Προσπαθήστε πάλι αργότερα. 
7055 	Το πρόγραμμα-πελάτης που χρησιμοποιείτε δεν έχει άδεια χρήσης αυτού του συστήματος. Η αίτηση σύνδεσής σας απορρίφθηκε. 
7056 	Η άδεια του συστήματος έχει λήξει. Η αίτησής σας για σύνδεση απορρίφθηκε. 
7057 	Δεν ήταν δυνατός ο τερματισμός του απομακρυσμένου ελέγχου, επειδή η καθορισμένη περίοδος λειτουργίας δεν ελέγχεται αυτήν τη στιγμή από μακριά. 
7058 	Ο απομακρυσμένος έλεγχος της κονσόλας τερματίστηκε, επειδή άλλαξε η κατάσταση εμφάνισης. Δεν υποστηρίζεται αλλαγή της κατάστασης εμφάνισης σε μια περίοδο λειτουργίας απομακρυσμένου ελέγχου. 
8001 	Πραγματοποιήθηκε εσφαλμένη κλήση της υπηρεσίας αναπαραγωγής αρχείων API. 
8002 	Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της υπηρεσίας αναπαραγωγής αρχείων. 
8003 	Δεν είναι δυνατή η διακοπή της υπηρεσίας αναπαραγωγής αρχείων. 
8004 	Το API της Υπηρεσίας αναπαραγωγής αρχείων τερμάτισε την αίτηση. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ίσως να έχει περισσότερες πληροφορίες. 
8005 	Η Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων τερμάτισε την αίτηση. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ίσως να έχει περισσότερες πληροφορίες. 
8006 	Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με την Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ίσως να έχει περισσότερες λεπτομέρειες. 
8007 	Η Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων δεν μπορεί να ικανοποιήσει την αίτηση, επειδή ο χρήστης δεν έχει επαρκή δικαιώματα. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ίσως να έχει περισσότερες λεπτομέρειες. 
8008 	Η Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων δεν μπορεί να ικανοποιήσει την αίτηση, επειδή η υπηρεσία RPC (κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας) με έλεγχο ταυτότητας δεν είναι διαθέσιμη. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ίσως να έχει περισσότερες πληροφορίες. 
8009 	Η Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων δεν μπορεί να ικανοποιήσει την αίτηση, επειδή ο χρήστης δεν έχει επαρκή δικαιώματα στον ελεγκτή τομέα. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ίσως να έχει περισσότερες πληροφορίες. 
8010 	Η Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων δεν μπορεί να ικανοποιήσει την αίτηση, επειδή η υπηρεσία RPC (κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας) με έλεγχο ταυτότητας δεν είναι διαθέσιμη στον ελεγκτή τομέα. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ίσως να έχει περισσότερες πληροφορί
8011 	Η Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων στον ελεγκτή τομέα. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ίσως να έχει περισσότερες πληροφορίες. 
8012 	Η Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων στον ελεγκτή τομέα δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων σε αυτόν τον υπολογιστή. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ίσως να έχει περισσότερες πληροφορίες. 
8013 	Η Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων δεν μπορεί να συμπληρώσει τον τόμο του συστήματος, λόγω εσωτερικού σφάλματος. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ίσως να έχει περισσότερες πληροφορίες. 
8014 	Η Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων δεν μπορεί να συμπληρώσει τον τόμο του συστήματος, λόγω εσωτερικού χρονικού ορίου. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ίσως να έχει περισσότερες πληροφορίες. 
8015 	Η Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων δεν μπορεί να επεξεργαστεί την αίτηση. Ο τόμος του συστήματος είναι απασχολημένος με προηγούμενη αίτηση. 
8016 	Η Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων δεν μπορεί να διακόψει την αναπαραγωγή του τόμου του συστήματος, λόγω εσωτερικού σφάλματος. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ίσως να έχει περισσότερες πληροφορίες. 
8017 	Η Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων εντόπισε μια παράμετρο που δεν ήταν έγκυρη. 
8200 	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας καταλόγου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο καταγραφής συμβάντων. 
8201 	Η υπηρεσία καταλόγου έκανε τοπική εκτίμηση των μελών ομάδας. 
8202 	Η καθορισμένη ιδιότητα ή τιμή υπηρεσίας καταλόγου δεν υπάρχει. 
8203 	Η σύνταξη της ιδιότητας που καθορίστηκε στην υπηρεσία καταλόγου δεν είναι έγκυρη. 
8204 	Η σύνταξη της ιδιότητας που καθορίστηκε στην υπηρεσία καταλόγου δεν έχει οριστεί. 
8205 	Η καθορισμένη ιδιότητα ή τιμή υπηρεσίας καταλόγου υπάρχει ήδη. 
8206 	Η υπηρεσία καταλόγου είναι απασχολημένη. 
8207 	Η υπηρεσία καταλόγου δεν είναι διαθέσιμη. 
8208 	Η υπηρεσία καταλόγου δεν ήταν δυνατό να εκχωρήσει ένα σχετικό αναγνωριστικό. 
8209 	Η υπηρεσία καταλόγου εξάντλησε το σύνολο των σχετικών αναγνωριστικών. 
8210 	Η λειτουργία που ζητήθηκε δεν ήταν δυνατό να εκτελεστεί επειδή η υπηρεσία καταλόγου δεν είναι η κύρια για αυτόν τον τύπο λειτουργίας. 
8211 	Η υπηρεσία καταλόγου δεν ήταν δυνατό να προετοιμάσει το υποσύστημα που εκχωρεί σχετικά αναγνωριστικά. 
8212 	Η λειτουργία που ζητήθηκε δεν ικανοποιεί έναν ή περισσότερους περιορισμούς που σχετίζονται με την κλάση του αντικειμένου. 
8213 	Η υπηρεσία καταλόγου είναι δυνατό να εκτελέσει τη λειτουργία που ζητήθηκε μόνο σε ένα αντικείμενο κόμβου. 
8214 	Η υπηρεσία καταλόγου δεν είναι δυνατό να εκτελέσει τη λειτουργία που ζητήθηκε στο χαρακτηριστικό RDN ενός αντικειμένου. 
8215 	Η υπηρεσία καταλόγου εντόπισε μια προσπάθεια τροποποίησης της κλάσης αντικειμένου για ένα αντικείμενο. 
8216 	Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας μετακίνησης μεταξύ τομέων που ζητήθηκε. 
8217 	Δεν είναι δυνατή η επαφή με το διακομιστή καθολικού καταλόγου. 
8218 	Το αντικείμενο πολιτικής είναι κοινόχρηστο και μπορεί μόνο να τροποποιηθεί στη ρίζα. 
8219 	Το αντικείμενο πολιτικής δεν υπάρχει. 
8220 	Οι πληροφορίες πολιτικής που ζητήθηκαν βρίσκονται μόνο στην υπηρεσία καταλόγου. 
8221 	Μια προαγωγή ελεγκτή τομέα είναι αυτήν τη στιγμή ενεργή. 
8222 	Μια προαγωγή ελεγκτή τομέα δεν είναι αυτήν τη στιγμή ενεργή. 
8224 	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα λειτουργίας. 
8225 	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα πρωτοκόλλου. 
8226 	Έγινε υπέρβαση του χρονικού ορίου για αυτήν την αίτηση. 
8227 	Έγινε υπέρβαση του ορίου μεγέθους για αυτήν την αίτηση. 
8228 	Έγινε υπέρβαση του ορίου διαχείρισης για αυτήν την αίτηση. 
8229 	Η αντιπαράθεση επέστρεψε ως απόκριση ψευδές. 
8230 	Η αντιπαράθεση επέστρεψε ως απόκριση αληθές. 
8231 	Η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται από το διακομιστή. 
8232 	Απαιτείται ασφαλέστερη μέθοδος ελέγχου ταυτότητας για αυτόν το διακομιστή. 
8233 	Ακατάλληλος έλεγχος ταυτότητας. 
8234 	Ο μηχανισμός ελέγχου ταυτότητας είναι άγνωστος. 
8235 	Ο διακομιστής επέστρεψε μια παραπομπή. 
8236 	Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει την κρίσιμη επέκταση που ζητήθηκε. 
8237 	Η αίτηση αυτή απαιτεί ασφαλή σύνδεση. 
8238 	Ακατάλληλη συμφωνία. 
8239 	Παραβίαση των περιορισμών. 
8240 	Δεν υπάρχει τέτοιο αντικείμενο στο διακομιστή. 
8241 	Υπάρχει πρόβλημα ψευδώνυμου. 
8242 	Ορίστηκε μη έγκυρη σύνταξη dn. 
8243 	Το αντικείμενο είναι τύπου κόμβου. 
8244 	Υπάρχει πρόβλημα διακοπής αναφοράς ψευδωνύμου. 
8245 	Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της αίτησης από το διακομιστή. 
8246 	Εντοπίστηκε ένας βρόχος. 
8247 	Παραβίαση ονομασίας. 
8248 	Το σύνολο αποτελεσμάτων είναι πολύ εκτεταμένο. 
8249 	Η λειτουργία αφορά πολλαπλές DSA. 
8250 	Ο διακομιστής δεν λειτουργεί. 
8251 	Παρουσιάστηκε ένα τοπικό σφάλμα. 
8252 	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κωδικοποίησης. 
8253 	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα αποκωδικοποίησης. 
8254 	Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του φίλτρου αναζήτησης. 
8255 	Μία ή περισσότερες παράμετροι δεν είναι έγκυρες. 
8256 	Η καθορισμένη μέθοδος δεν υποστηρίζεται. 
8257 	Δεν επιστράφηκαν αποτελέσματα. 
8258 	Ο καθορισμένος έλεγχος δεν υποστηρίζεται από το διακομιστή. 
8259 	Εντοπίστηκε βρόχος παραπομπών από το πρόγραμμα-πελάτη. 
8260 	Έγινε υπέρβαση του προκαθορισμένου ορίου παραπομπών. 
8261 	Απαιτείται έλεγχος SORT για την αναζήτηση. 
8262 	Τα αποτελέσματα της αναζήτησης υπερβαίνουν την περιοχή μετατόπισης που έχει καθοριστεί. 
8301 	Το αντικείμενο ρίζας πρέπει να είναι η αρχή ενός σχήματος ονομάτων. Το αντικείμενο ρίζας δεν είναι δυνατό να έχει εμφανιζόμενο γονικό στοιχείο. 
8302 	Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας προσθήκης ρεπλίκας. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εγγραφής στο σχήμα ονομάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί η ρεπλίκα.
8303 	Παρουσιάστηκε μια αναφορά σε ένα χαρακτηριστικό που δεν έχει οριστεί στο σχήμα. 
8304 	Έγινε υπέρβαση του μέγιστου μεγέθους αντικειμένου. 
8305 	Έγινε προσπάθεια προσθήκης αντικειμένου στον κατάλογο με όνομα που χρησιμοποιείται ήδη. 
8306 	Έγινε προσπάθεια προσθήκης αντικειμένου μιας κλάσης, για την οποία δεν έχει οριστεί RDN στο σχήμα. 
8307 	Έγινε προσπάθεια προσθήκης ενός αντικειμένου, με τη χρήση ενός RDN που δεν είναι το RDN που έχει οριστεί στο σχήμα. 
8308 	Κανένα από τα χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν δεν εντοπίστηκε στα αντικείμενα. 
8309 	Tο buffer του χρήστη είναι υπερβολικά μικρό. 
8310 	Το χαρακτηριστικό που έχει καθοριστεί στη λειτουργία δεν είναι παρόν στο αντικείμενο. 
8311 	Η λειτουργία τροποποίησης δεν είναι έγκυρη. Κάποια στοιχεία της τροποποίησης δεν επιτρέπονται. 
8312 	Το καθορισμένο αντικείμενο είναι πολύ εκτεταμένο. 
8313 	Ο καθορισμένος τύπος εμφάνισης δεν είναι έγκυρος. 
8314 	Η λειτουργία πρέπει να εκτελεστεί σε κύριο DSA. 
8315 	Πρέπει να καθοριστεί το χαρακτηριστικό κλάσης αντικειμένου. 
8316 	Λείπει ένα απαιτούμενο χαρακτηριστικό. 
8317 	Έγινε προσπάθεια τροποποίησης ενός αντικειμένου, για να συμπεριληφθεί ένα χαρακτηριστικό που δεν είναι έγκυρο για την κλάση του. 
8318 	Το καθορισμένο χαρακτηριστικό βρίσκεται ήδη στο αντικείμενο. 
8320 	Το καθορισμένο χαρακτηριστικό δεν είναι παρόν ή δεν διαθέτει τιμές. 
8321 	Καθορίστηκαν πολλές τιμές για ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να έχει μόνο μία τιμή. 
8322 	Μια τιμή για το χαρακτηριστικό δεν ανήκε στην αποδεκτή περιοχή τιμών. 
8323 	Η καθορισμένη τιμή υπάρχει ήδη. 
8324 	Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του χαρακτηριστικού, επειδή δεν είναι παρόν στο αντικείμενο. 
8325 	Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της τιμής του χαρακτηριστικού, επειδή δεν είναι παρούσα στο αντικείμενο. 
8326 	Το καθορισμένο αντικείμενο ρίζας δεν μπορεί να είναι δευτερεύουσα αναφορά. 
8327 	Δεν επιτρέπεται η αλυσωτή. 
8328 	Δεν επιτρέπεται η αλυσωτή αξιολόγηση. 
8329 	Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας, επειδή το γονικό στοιχείο του αντικειμένου δεν είναι εμφανιζόμενο ή έχει διαγραφεί. 
8330 	Δεν επιτρέπονται τα γονικά στοιχεία που είναι ψευδώνυμα. Τα ψευδώνυμα είναι αντικείμενα Leaf. 
8331 	Το αντικείμενο και το γονικό στοιχείο πρέπει να είναι του ίδιου τύπου, είτε και τα δύο κύρια αρχεία είτε και τα δύο ρεπλίκες. 
8332 	Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας, επειδή υπάρχουν εξαρτημένα αντικείμενα. Αυτή η λειτουργία είναι δυνατό να εκτελεστεί σε αντικείμενο Leaf. 
8333 	Δεν είναι δυνατή εύρεση του αντικειμένου καταλόγου 
8334 	Αντικείμενα των οποίων λείπουν τα ψευδώνυμα. 
8335 	Εσφαλμένη σύνταξη ονόματος αντικειμένου. 
8336 	Δεν επιτρέπεται ένα ψευδώνυμο να αναφέρεται σε άλλο ψευδώνυμο. 
8337 	Δεν είναι δυνατό να διακοπεί η αναφορά του ψευδώνυμου. 
8338 	Λειτουργία εκτός του πεδίου. 
8339 	Η λειτουργία δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί, επειδή έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατάργησης του αντικειμένου. 
8340 	Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του αντικειμένου DSA. 
8341 	Παρουσιάστηκε σφάλμα στην υπηρεσία καταλόγου. 
8342 	Η λειτουργία είναι δυνατό να εκτελεστεί μόνο σε εσωτερικό πρωτεύον αντικείμενο DSA. 
8343 	Το αντικείμενο πρέπει να ανήκει στην κλάση DSA. 
8344 	Τα δικαιώματα πρόσβασης δεν επαρκούν για την εκτέλεση της λειτουργίας. 
8345 	Δεν είναι δυνατή η προσθήκη του αντικειμένου, επειδή το γονικό στοιχείο δεν υπάρχει στη λίστα με τα πιθανά ανώτερα στοιχεία. 
8346 	Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτό το χαρακτηριστικό, επειδή το χαρακτηριστικό ανήκει στη Διαχείριση ασφαλείας λογαριασμών (SAM). 
8347 	Το όνομα περιέχει πολλά τμήματα. 
8348 	Το όνομα είναι υπερβολικά μεγάλο. 
8349 	Η τιμή ονόματος είναι υπερβολικά μεγάλη. 
8350 	Παρουσιάστηκε σφάλμα στην υπηρεσία καταλόγου κατά την ανάλυση ενός ονόματος. 
8351 	Η υπηρεσία καταλόγου δεν είναι δυνατό να λάβει τον τύπο χαρακτηριστικού για ένα όνομα. 
8352 	Το όνομα δεν προσδιορίζει αντικείμενο. Το όνομα προσδιορίζει ανύπαρκτο αντικείμενο. 
8353 	Η περιγραφή ασφαλείας είναι υπερβολικά μικρή. 
8354 	Η περιγραφή ασφαλείας δεν είναι έγκυρη. 
8355 	Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία ονόματος για το αντικείμενο που έχει διαγραφεί. 
8356 	Πρέπει να υπάρχει ήδη το γονικό στοιχείο ενός δευτερεύοντος υπονοούμενου. 
8357 	Το αντικείμενο πρέπει να είναι ένα περιβάλλον ονομάτων. 
8358 	Δεν επιτρέπεται η προσθήκη ενός χαρακτηριστικού, το οποίο ανήκει στο σύστημα. 
8359 	Η κλάση του αντικειμένου πρέπει να είναι κλάση δομής. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία εμφάνισης κλάσης προτύπου. 
8360 	Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του αντικειμένου σχήματος. 
8361 	Υπάρχει ήδη τοπικό αντικείμενο με αυτό το GUID (αδρανές ή ενεργό). 
8362 	Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας σε σύνδεση επιστροφής. 
8363 	Δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί η παραπομπή για το καθορισμένο σχήμα ονομάτων. 
8364 	Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας, επειδή η υπηρεσία καταλόγου τερματίζεται. 
8365 	Η αίτηση υπηρεσίας καταλόγου δεν είναι έγκυρη. 
8366 	Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του χαρακτηριστικού κατόχου ρόλου. 
8367 	Η λειτουργία FSMO που ζητήθηκε απέτυχε. Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον τρέχοντα κάτοχο του FSMO. 
8368 	Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση DN μέσω ενός σχήματος ονομάτων. 
8369 	Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του χαρακτηριστικού, επειδή ανήκει στο σύστημα. 
8370 	Μόνο το πρόγραμμα αναπαραγωγής έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει αυτήν τη λειτουργία. 
8371 	Η καθορισμένη κλάση δεν προσδιορίζεται. 
8372 	Η καθορισμένη κλάση δεν είναι δευτερεύουσα. 
8373 	Η αναφορά ονόματος δεν είναι έγκυρη. 
8374 	Η διασταυρωμένη αναφορά δεν υπάρχει. 
8375 	Δεν επιτρέπεται η διαγραφή κύριας παραπομπής. 
8376 	Οι ειδοποιήσεις δευτερεύοντος δέντρου υποστηρίζονται μόνο σε επικεφαλίδες NC. 
8377 	Φίλτρο ειδοποίησης υπερβολικά σύνθετο. 
8378 	Απέτυχε η ενημέρωση του σχήματος: διπλό RDN. 
8379 	Απέτυχε η ενημέρωση του σχήματος: διπλό OID. 
8380 	Απέτυχε η ενημέρωση του σχήματος: διπλό αναγνωριστικό MAPI. 
8381 	Απέτυχε η ενημέρωση του σχήματος: διπλό αναγνωριστικό GUID αναγνωριστικού σχήματος. 
8382 	Απέτυχε η ενημέρωση του σχήματος: διπλό όνομα προβολής LDAP. 
8383 	Απέτυχε η ενημέρωση του σχήματος: το κατώτερο όριο περιοχής είναι μικρότερο του ανώτερου ορίου. 
8384 	Απέτυχε η ενημέρωση του σχήματος: δεν συμφωνεί η σύνταξη. 
8385 	Απέτυχε η διαγραφή σχήματος: το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται στη λίστα χαρακτηριστικών must-contain. 
8386 	Απέτυχε η διαγραφή σχήματος: το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται στη λίστα χαρακτηριστικών may-contain. 
8387 	Απέτυχε η ενημέρωση σχήματος: το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται στη λίστα χαρακτηριστικών may-contain. 
8388 	Απέτυχε η ενημέρωση σχήματος: το χαρακτηριστικό στη λίστα χαρακτηριστικών must-contain δεν υπάρχει. 
8389 	Απέτυχε η ενημέρωση σχήματος: η κλάση στη λίστα aux-class δεν υπάρχει ή δεν είναι βοηθητική κλάση. 
8390 	Απέτυχε η ενημέρωση σχήματος: η κλάση στη λίστα poss-superiors δεν υπάρχει. 
8391 	Απέτυχε η ενημέρωση σχήματος: η κλάση στη λίστα subclassof δεν υπάρχει ή δεν ικανοποιεί τους κανόνες ιεραρχίας. 
8392 	Απέτυχε η ενημέρωση του σχήματος: η σύνταξη του Rdn-Att-Id είναι εσφαλμένη. 
8393 	Απέτυχε η διαγραφή του σχήματος: η κλάση χρησιμοποιείται ως βοηθητική. 
8394 	Απέτυχε η διαγραφή του σχήματος: η κλάση χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα. 
8395 	Απέτυχε η διαγραφή του σχήματος: η κλάση χρησιμοποιείται πιθανώς ως ανώτερη. 
8396 	Η ενημέρωση της διάταξης απέτυχε στην επανάληψη του υπολογισμού της μνήμης cache των επικυρώσεων. 
8397 	Η διαγραφή του δέντρου δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να επαναληφθεί η αίτηση, για να συνεχιστεί η διαγραφή του δέντρου. 
8398 	Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας διαγραφής που ζητήθηκε. 
8399 	Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αναγνωριστικού κλάσης Governs-ID για την εγγραφή σχήματος. 
8400 	Εσφαλμένη σύνταξη του συνδυασμού του χαρακτηριστικού. 
8401 	Δεν είναι δυνατή η προσωρινή αποθήκευση του χαρακτηριστικού. 
8402 	Δεν είναι δυνατή η προσωρινή αποθήκευση της κλάσης. 
8403 	Δεν ήταν δυνατή η κατάργηση του χαρακτηριστικού από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης. 
8404 	Δεν ήταν δυνατή η κατάργηση της κλάσης από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης. 
8405 	Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του χαρακτηριστικού του διακεκριμένου ονόματος. 
8406 	Λείπει μια απαιτούμενη δευτερεύουσα αναφορά. 
8407 	Δεν ήταν δυνατή η ανάκτηση του χαρακτηριστικού του τύπου εμφάνισης. 
8408 	Παρουσιάστηκε ένα εσωτερικό σφάλμα. 
8409 	Σφάλμα της βάσης δεδομένων. 
8410 	Λείπει το χαρακτηριστικό GOVERNSID. 
8411 	Λείπει ένα προβλεπόμενο χαρακτηριστικό. 
8412 	Λείπει μια παραπομπή από το καθορισμένο σχήμα ονομάτων. 
8413 	Παρουσιάστηκε σφάλμα ελέγχου ασφαλείας. 
8414 	Δεν έχει φορτωθεί το σχήμα. 
8415 	Απέτυχε η εκχώρηση σχήματος. Ελέγξτε αν εξαντλείται η μνήμη του υπολογιστή. 
8416 	Απέτυχε η λήψη της απαιτούμενης σύνταξης για το σχήμα χαρακτηριστικού. 
8417 	Η καθολική επαλήθευση καταλόγου απέτυχε. Ο καθολικός κατάλογος δεν είναι διαθέσιμος ή δεν υποστηρίζει τη λειτουργία. Κάποιο τμήμα του καταλόγου δεν είναι διαθέσιμο αυτήν τη στιγμή. 
8418 	Η λειτουργία αναπαραγωγής απέτυχε, λόγω ασυμφωνίας σχήματος μεταξύ των διακομιστών που σχετίζονται με τη λειτουργία. 
8419 	Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του αντικειμένου DSA. 
8420 	Δεν είναι δυνατή η εύρεση του περιβάλλοντος ονομάτων. 
8421 	Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του περιεχομένου ονομασίας στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης. 
8422 	Δεν ήταν δυνατή η ανάκτηση του εξαρτώμενου αντικειμένου. 
8423 	Η τροποποίηση απαγορεύτηκε για λόγους ασφαλείας. 
8424 	Η λειτουργία δεν έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει την κρυφή εγγραφή. 
8425 	Το αρχείο ιεραρχίας δεν είναι έγκυρο. 
8426 	Η προσπάθεια δημιουργίας του πίνακα ιεραρχίας απέτυχε. 
8427 	Η παράμετρος ρύθμισης καταλόγου λείπει από το μητρώο. 
8428 	Η προσπάθεια υπολογισμού των δεικτών του Βιβλίου διευθύνσεων απέτυχε. 
8429 	Δεν ήταν δυνατή η εκχώρηση του πίνακα ιεραρχίας. 
8430 	Η υπηρεσία καταλόγου συνάντησε εσωτερικό σφάλμα. 
8431 	Η υπηρεσία καταλόγου συνάντησε άγνωστο σφάλμα. 
8432 	Ένα αντικείμενο ρίζας απαιτεί ανώτερη κλάση. 
8433 	Αυτός ο διακομιστής καταλόγου τερματίζεται και δεν είναι δυνατό να αναλάβει την ιδιοκτησία νέων κινητών ρόλων λειτουργίας μοναδικού κύριου διακομιστή. 
8434 	Λείπουν υποχρεωτικές πληροφορίες παραμέτρων από την υπηρεσία καταλόγου και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της κατοχής κινητών ρόλων λειτουργίας μοναδικού κύριου διακομιστή. 
8435 	Η υπηρεσία καταλόγου δεν ήταν δυνατό να μεταφέρει την κατοχή ενός ή περισσότερων κινητών ρόλων λειτουργίας μοναδικού κύριου διακομιστή σε άλλους διακομιστές. 
8436 	Απέτυχε η λειτουργία ρεπλίκας. 
8437 	Η παράμετρος που καθορίστηκε για αυτήν τη λειτουργία αναπαραγωγής δεν ήταν έγκυρη. 
8438 	Η υπηρεσία καταλόγου είναι πάρα πολύ απασχολημένη για να ολοκληρώσει τη λειτουργία αναπαραγωγής αυτήν τη στιγμή. 
8439 	Το διακεκριμένο όνομα που έχει καθοριστεί για αυτήν τη λειτουργία αναπαραγωγής δεν είναι έγκυρο. 
8440 	Το σχήμα ονομάτων που έχει καθοριστεί για αυτήν τη λειτουργία αναπαραγωγής δεν είναι έγκυρο. 
8441 	Το διακεκριμένο όνομα που έχει καθοριστεί για αυτήν τη λειτουργία αναπαραγωγής υπάρχει ήδη. 
8442 	Το σύστημα αναπαραγωγής συνάντησε εσωτερικό σφάλμα. 
8443 	Παρουσιάστηκε μια ασυνέπεια βάσης δεδομένων στη λειτουργία αναπαραγωγής. 
8444 	Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με το διακομιστή που έχει καθοριστεί για αυτήν τη λειτουργία αναπαραγωγής. 
8445 	Παρουσιάστηκε αντικείμενο με μη έγκυρο τύπο εμφάνισης στη λειτουργία αναπαραγωγής. 
8446 	Απέτυχε η εκχώρηση μνήμης από τη λειτουργία αναπαραγωγής. 
8447 	Παρουσιάστηκε σφάλμα του συστήματος αλληλογραφίας στη λειτουργία αναπαραγωγής. 
8448 	Οι πληροφορίες αναφοράς της αναπαραγωγής για το διακομιστή προορισμού υπάρχουν ήδη. 
8449 	Οι πληροφορίες αναφοράς της αναπαραγωγής για το διακομιστή προορισμού δεν υπάρχουν. 
8450 	Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του σχήματος ονομάτων, επειδή έχει γίνει αναπαραγωγή του σε άλλον διακομιστή. 
8451 	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα βάσης δεδομένων στη λειτουργία αναπαραγωγής. 
8452 	Το σχήμα ονομάτων βρίσκεται σε διαδικασία κατάργησης ή δεν έχει αναπαραχθεί από τον καθορισμένο διακομιστή. 
8453 	Απόρριψη πρόσβασης ρεπλίκας. 
8454 	Η λειτουργία που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται από αυτήν την έκδοση της υπηρεσίας καταλόγου. 
8455 	Ακυρώθηκε η κλήση της απομακρυσμένης διαδικασίας αναπαραγωγής. 
8456 	Ο διακομιστής προέλευσης απορρίπτει αυτήν τη στιγμή αιτήσεις αναπαραγωγής. 
8457 	Ο διακομιστής προορισμού απορρίπτει αυτήν τη στιγμή αιτήσεις αναπαραγωγής. 
8458 	Η λειτουργία αναπαραγωγής απέτυχε, λόγω διένεξης ονομάτων αντικειμένων. 
8459 	Επαναλήφθηκε η εγκατάσταση της προέλευσης αναπαραγωγής. 
8460 	Η λειτουργία αναπαραγωγής απέτυχε, επειδή λείπει ένα απαιτούμενο γονικό αντικείμενο. 
8461 	Η λειτουργία ρεπλίκων ενήργησε πρώτη. 
8462 	Η προσπάθεια συγχρονισμού της αναπαραγωγής διακόπηκε, λόγω έλλειψης ενημερώσεων. 
8463 	Η λειτουργία αναπαραγωγής τερματίστηκε, επειδή τερματίζεται η λειτουργία του συστήματος. 
8464 	Η προσπάθεια συγχρονισμού της αναπαραγωγής απέτυχε, καθώς το μερικό σύνολο χαρακτηριστικών προορισμού δεν είναι υποσύνολο του μερικού συνόλου χαρακτηριστικών προέλευσης. 
8465 	Η προσπάθεια συγχρονισμού της αναπαραγωγής απέτυχε, επειδή μια κύρια ρεπλίκα προσπάθησε να συγχρονιστεί από μια μερική ρεπλίκα. 
8466 	Υπήρξε επικοινωνία με το διακομιστή που καθορίστηκε για αυτήν τη λειτουργία αναπαραγωγής, αλλά δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία αυτού του διακομιστή με έναν πρόσθετο διακομιστή, ο οποίος απαιτείται για την ολοκλήρωση της λειτουργίας. 
8467 	Η έκδοση του σχήματος της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory του δάσους προέλευσης δεν είναι συμβατή με την έκδοση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory σε αυτόν τον υπολογιστή. Πρέπει να αναβαθμίσετε το λειτουργικό σύστημα σε έναν ελεγκτή τομέα στο
8468 	Απέτυχε η ενημέρωση σχήματος: Υπάρχει ήδη ένα χαρακτηριστικό με το ίδιο αναγνωριστικό σύνδεσης. 
8469 	Μετάφραση ονόματος: Γενικό σφάλμα επεξεργασίας. 
8470 	Μετάφραση ονόματος: Δεν ήταν η εύρεση του ονόματος ή τα δικαιώματα για την εμφάνιση του ονόματος δεν είναι επαρκή. 
8471 	Μετάφραση ονόματος: Το όνομα εισόδου έχει αντιστοιχιστεί με περισσότερα από ένα ονόματα εξόδου. 
8472 	Μετάφραση ονόματος: Το όνομα εισόδου βρέθηκε, αλλά όχι η συσχετισμένη μορφή εξόδου. 
8473 	Μετάφραση ονόματος: Δεν ήταν δυνατή η πλήρης επίλυση, βρέθηκε μόνο ο τομέας. 
8474 	Μετάφραση ονόματος: Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση μόνο συντακτικής αντιστοίχησης στον υπολογιστή-πελάτη, χωρίς σύνδεση με το δίκτυο. 
8475 	Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ενός att που έχει δημιουργηθεί. 
8476 	Το χαρακτηριστικό OM-Object-Class που καθορίστηκε είναι εσφαλμένο για ένα χαρακτηριστικό με την καθορισμένη σύνταξη. 
8477 	Η αίτηση αναπαραγωγής έχει καταχωρηθεί. Αναμένεται απάντηση. 
8478 	Η λειτουργία που ζητήθηκε απαιτεί μια υπηρεσία καταλόγου και δεν υπήρχε καμία διαθέσιμη. 
8479 	Το εμφανιζόμενο όνομα LDAP της κλάσης ή του χαρακτηριστικού περιέχει χαρακτήρες που δεν είναι ASCII. 
8480 	Η λειτουργία αναζήτησης που ζητήθηκε υποστηρίζεται μόνο για βασικές αναζητήσεις. 
8481 	Η αναζήτηση δεν μπόρεσε να ανακτήσει χαρακτηριστικά από τη βάση δεδομένων. 
8482 	Η λειτουργία ενημέρωσης σχήματος προσπάθησε να προσθέσει ένα χαρακτηριστικό σύνδεσης για το προηγούμενο, το οποίο δεν έχει αντίστοιχη σύνδεση για το επόμενο. 
8483 	Η προέλευση και ο προορισμός μιας μετακίνησης μεταξύ τομέων δεν συμφωνούν ως προς τον αριθμό χρονικής σήμανσης του αντικειμένου. Η προέλευση ή ο προορισμός δεν έχουν την νεότερη έκδοση του αντικειμένου. 
8484 	Η προέλευση και ο προορισμός μιας μετακίνησης μεταξύ τομέων δεν συμφωνούν ως προς το τρέχον όνομα του αντικειμένου. Η προέλευση ή ο προορισμός δεν έχουν την νεότερη έκδοση του αντικειμένου. 
8485 	Η προέλευση και ο προορισμός για τη λειτουργία μετακίνησης μεταξύ τομέων είναι ίδια. Ο καλών θα πρέπει να χρησιμοποιήσει λειτουργία τοπικής μετακίνησης, αντί για λειτουργία μετακίνησης μεταξύ τομέων. 
8486 	Η προέλευση και ο προορισμός για μια μετακίνηση μεταξύ τομέων δεν συμφωνούν ως προς το σχήμα ονομάτων στο σύμπλεγμα δομών. Η προέλευση ή ο προορισμός δεν έχουν την νεότερη έκδοση του κοντέινερ διαμερισμάτων. 
8487 	Ο προορισμός μιας μετακίνησης μεταξύ τομέων δεν είναι έγκυρος για το σχήμα ονομάτων προορισμού. 
8488 	Η προέλευση και ο προορισμός μιας μετακίνησης μεταξύ τομέων δεν συμφωνούν ως προς την ταυτότητα του αντικειμένου προέλευσης. Η προέλευση ή ο προορισμός δεν έχουν την τελευταία έκδοση του αντικειμένου προέλευσης. 
8489 	Είναι ήδη γνωστό ότι το αντικείμενο που μετακινείται μεταξύ τομέων έχει διαγραφεί από το διακομιστή προορισμού. Ο διακομιστής προέλευσης δεν έχει την νεότερη έκδοση του αντικειμένου προέλευσης. 
8490 	Κάποια άλλη λειτουργία που απαιτεί αποκλειστική πρόσβαση στο FSMO του PDC (Πρωτεύοντα Ελεγκτή Τομέα) βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. 
8491 	Μια λειτουργία μετακίνησης μεταξύ τομέων απέτυχε, ώστε υπάρχουν δύο εκδόσεις του μετακινούμενου αντικειμένου - μία στον τομέα προέλευσης και μία στον τομέα προορισμού. Το αντικείμενο προορισμού πρέπει να καταργηθεί, για την επαναφορά του συστήματος σε κα
8492 	Αυτό το αντικείμενο δεν είναι δυνατό να μετακινηθεί μεταξύ ορίων τομέα, είτε επειδή οι μετακινήσεις μεταξύ τομέων δεν επιτρέπονται για αυτήν την κλάση, είτε επειδή το αντικείμενο έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, π.χ.: αξιόπιστο λογαριασμό ή περιορισμένο
8493 	Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση αντικειμένων με ιδιότητα μέλους μεταξύ ορίων τομέα όπως γινόταν παλαιότερα, γιατί έτσι θα παραβιάζονταν οι συνθήκες ιδιότητας μέλους της ομάδας λογαριασμού. Καταργήστε το αντικείμενο από τα μέλη ομάδας λογαριασμού και προσπα
8494 	Μια κεφαλή σχήματος ονομάτων πρέπει να είναι άμεσο εξαρτημένο στοιχείο μιας άλλης κεφαλής σχήματος ονομάτων, όχι ενός εσωτερικού κόμβου. 
8495 	Ο κατάλογος δεν είναι δυνατό να επικυρώσει το προτεινόμενο όνομα σχήματος ονομάτων, επειδή δεν διαθέτει μια ρεπλίκα του σχήματος ονομάτων επάνω από το προτεινόμενο σχήμα ονομάτων. Βεβαιωθείτε ότι ο πρωτεύων ρόλος ονομασίας τομέων ανήκει σε ένα διακομιστή
8496 	Ο τομέας προορισμού πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία με τοπικές ρυθμίσεις. 
8497 	Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας, επειδή ο διακομιστής δεν διαθέτει κοντέινερ δομής στον τομέα με ενδιαφέρον. 
8498 	Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση μη κενών ομάδων λογαριασμών μεταξύ τομέων. 
8499 	Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση μη κενών ομάδων πόρων μεταξύ τομέων. 
8500 	Οι σημαίες αναζήτησης για το χαρακτηριστικό δεν είναι έγκυρες. Το bit ANR είναι έγκυρο μόνο σε χαρακτηριστικά συμβολοσειρών Unicode ή Teletex. 
8501 	Οι διαγραφές δέντρων που ξεκινούν από ένα αντικείμενο, το οποίο έχει μια κεφαλή NC ως εξαρτημένο στοιχείο, δεν επιτρέπονται. 
8502 	Η υπηρεσία καταλόγου δεν μπόρεσε να κλειδώσει ένα δέντρο στην προετοιμασία για διαγραφή δέντρου, επειδή το δέντρο βρισκόταν σε χρήση. 
8503 	Η υπηρεσία καταλόγου δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τη λίστα αντικειμένων προς διαγραφή, κατά την προσπάθεια διαγραφής δέντρου. 
8505 	Μόνο ένας administrator έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τη λίστα μελών μιας ομάδας διαχείρισης. 
8506 	Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του αναγνωριστικού πρωτεύουσας ομάδας για ένα λογαριασμό ελεγκτή τομέα. 
8507 	Έγινε προσπάθεια τροποποίησης της διάταξης βάσης. 
8508 	Δεν επιτρέπεται η προσθήκη ενός νέου υποχρεωτικού χαρακτηριστικού σε μια υπάρχουσα κλάση, η διαγραφή ενός υποχρεωτικού χαρακτηριστικού από μια υπάρχουσα κλάση ή η προσθήκη ενός προαιρετικού χαρακτηριστικού στην ειδική κλάση Top, η οποία δεν αποτελεί χαρακ
8509 	Η ενημέρωση του σχήματος δεν επιτρέπεται σε αυτόν τον ελεγκτή τομέα (DC), επειδή ο ελεγκτής τομέα δεν είναι ο κάτοχος του ρόλου FSMO του σχήματος. 
8510 	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός αντικειμένου αυτής της κλάσης κάτω από το κοντέινερ σχήματος. Είναι δυνατή μόνο η δημιουργία αντικειμένων σχήματος χαρακτηριστικού και αντικειμένων σχήματος κλάσης κάτω από το κοντέινερ σχήματος. 
8511 	Η εγκατάσταση ρεπλίκας/εξαρτημένου στοιχείου δεν μπόρεσε να λάβει το χαρακτηριστικό objectVersion στο κοντέινερ σχήματος στον ελεγκτή τομέα προέλευσης. Είτε λείπει το χαρακτηριστικό από το κοντέινερ σχήματος είτε οι πιστοποιήσεις που παρέχονται δεν έχουν 
8512 	Η εγκατάσταση ρεπλίκας/εξαρτημένου στοιχείου δεν μπόρεσε να διαβάσει το χαρακτηριστικό objectVersion στην ενότητα SCHEMA του αρχείου schema.ini στον κατάλογο system32. 
8513 	Ο καθορισμένος τύπος ομάδας δεν είναι έγκυρος. 
8514 	Δεν είναι δυνατή η ένθεση καθολικών ομάδων σε μεικτό τομέα, αν η ομάδα έχει δυνατότητα ασφαλείας. 
8515 	Δεν είναι δυνατή η ένθεση τοπικών ομάδων σε μεικτό τομέα, αν η ομάδα έχει δυνατότητα ασφαλείας. 
8516 	Μια καθολική ομάδα δεν είναι δυνατό να έχει μια τοπική ομάδα ως μέλος. 
8517 	Μια καθολική ομάδα δεν είναι δυνατό να έχει μια ομάδα γενικής χρήσης ως μέλος. 
8518 	Μια κεντρική ομάδα δεν μπορεί να έχει μια τοπική ομάδα ως μέλος. 
8519 	Μια καθολική ομάδα δεν μπορεί να διαθέτει μέλος δύο τομέων. 
8520 	Μια τοπική ομάδα δεν είναι δυνατό να έχει ως μέλος μια άλλη τοπική ομάδα όλων των τομέων. 
8521 	Μια ομάδα με πρωτεύοντα μέλη δεν είναι δυνατό να αλλάξει σε ομάδα χωρίς δυνατότητα ασφαλείας. 
8522 	Η φόρτωση του χώρου cache σχήματος δεν μπόρεσε να μετατρέψει τη συμβολοσειρά του προεπιλεγμένου SD σε αντικείμενο σχήματος κλάσης. 
8523 	Μόνο τα DSA που έχουν ρυθμιστεί να είναι διακομιστές καθολικών καταλόγων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν τον πρωτεύοντα ρόλο FSMO ονομασίας τομέων. (Ισχύει μόνο για τους διακομιστές των Windows 2000) 
8524 	Η λειτουργία DSA δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί, λόγω αποτυχίας αναζήτησης DNS. 
8525 	Κατά την επεξεργασία μιας αλλαγής στο όνομα κεντρικού υπολογιστή DNS για ένα αντικείμενο, οι τιμές κύριου ονόματος υπηρεσίας (Service Principal Name) δεν ήταν δυνατό να διατηρηθούν σε συγχρονισμό. 
8526 	Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του χαρακτηριστικού περιγραφής ασφαλείας. 
8527 	Δεν βρέθηκε το αντικείμενο που ζητήθηκε, αλλά βρέθηκε αντικείμενο με αυτό το κλειδί. 
8528 	Η σύνταξη του συνδεδεμένου χαρακτηριστικού που προστίθεται είναι εσφαλμένη. Οι συνδέσεις για το επόμενο μπορούν μόνο να έχουν τη σύνταξη 2.5.5.1, 2.5.5.7 και 2.5.5.14 και οι ανάστροφες συνδέσεις μπορούν μόνο να έχουν τη σύνταξη 2.5.5.1 
8529 	Η Διαχείριση λογαριασμών ασφαλείας πρέπει να εξασφαλίσει τον κωδικό πρόσβασης εκκίνησης. 
8530 	Η Διαχείριση λογαριασμών ασφαλείας πρέπει να εξασφαλίσει το κλειδί εκκίνησης από δισκέτα. 
8531 	Δεν είναι δυνατή η εκκίνησης της υπηρεσίας καταλόγου. 
8532 	Οι υπηρεσίες καταλόγου δεν είναι δυνατό να ξεκινήσουν. 
8533 	Η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή-πελάτη και του διακομιστή απαιτεί εμπιστευτικότητα πακέτου ή ανώτερη. 
8534 	Ο τομέας προέλευσης ίσως να μην είναι στο ίδιο σύμπλεγμα δομών με τον προορισμό. 
8535 	Ο τομέας προορισμού πρέπει να βρίσκεται στην ομάδα δέντρων. 
8536 	Η λειτουργία απαιτεί την ενεργοποίηση του ελέγχου τομέα προορισμού. 
8537 	Η λειτουργία δεν είχε τη δυνατότητα να εντοπίσει ελεγκτή τομέα για τον τομέα προέλευσης. 
8538 	Το αντικείμενο προέλευσης πρέπει να είναι ομάδα ή χρήστης. 
8539 	Το SID του αντικειμένου προέλευσης υπάρχει ήδη στο σύμπλεγμα δομών προορισμού. 
8540 	Το αντικείμενο προέλευσης και προορισμού πρέπει να είναι του ίδιου τύπου. 
8542 	Οι πληροφορίες σχήματος δεν ήταν δυνατό να συμπεριληφθούν στην αίτηση αναπαραγωγής. 
8543 	Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της λειτουργίας αναπαραγωγής, λόγω ασυμβατότητας σχήματος. 
8544 	Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της λειτουργίας αναπαραγωγής, λόγω ασυμβατότητας προηγούμενου σχήματος. 
8545 	Δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή της ενημέρωσης αναπαραγωγής, επειδή η προέλευση ή ο προορισμός δεν έχει ακόμα λάβει πληροφορίες σχετικά με μια πρόσφατη λειτουργία μετακίνησης μεταξύ τομέων. 
8546 	Δεν ήταν δυνατή η διαγραφή του τομέα που ζητήθηκε, επειδή υπάρχουν ελεγκτές τομέα που περιέχουν ακόμα αυτόν τον τομέα. 
8547 	Η λειτουργία που ζητήθηκε είναι δυνατό να εκτελεστεί μόνο σε ένα καθολικό διακομιστή καταλόγου. 
8548 	Μια τοπική ομάδα είναι δυνατό να είναι μέλος μόνο άλλων τοπικών ομάδων στον ίδιο τομέα. 
8549 	Οι ξένες αρχές ασφαλείας δεν είναι δυνατό να είναι μέλη των κεντρικών ομάδων. 
8550 	Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του χαρακτηριστικού στον καθολικό κατάλογο, για λόγους ασφαλείας. 
8551 	Δεν ήταν δυνατή η λήψη του σημείου ελέγχου με τον PDC (Πρωτεύοντα Ελεγκτή Τομέα), επειδή αυτήν τη στιγμή γίνεται επεξεργασία πάρα πολλών τροποποιήσεων. 
8552 	Η λειτουργία απαιτεί την ενεργοποίηση του ελέγχου τομέα προέλευσης. 
8553 	Η δημιουργία αντικειμένων οντοτήτων ασφαλείας είναι δυνατή μόνο μέσα σε σχήματα ονομάτων τομέων. 
8554 	Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία ενός κύριου ονόματος υπηρεσίας (Service Principal Name - SPN), επειδή το όνομα κεντρικού υπολογιστή που δόθηκε δεν έχει την απαιτούμενη μορφή. 
8555 	Προωθήθηκε φίλτρο το οποίο χρησιμοποιεί κατασκευασμένα χαρακτηριστικά. 
8556 	Η τιμή του χαρακτηριστικού unicodePwd πρέπει να είναι μέσα σε διπλά εισαγωγικά. 
8557 	Ο υπολογιστής σας δεν ήταν δυνατό να αποτελέσει μέλος του τομέα. Έχετε υπερβεί το μέγιστο αριθμό των λογαριασμών υπολογιστών που επιτρέπεται να δημιουργηθούν σε αυτόν τον τομέα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος για να τροποποιήσετε αυτό το ό
8558 	Για λόγους ασφαλείας, η λειτουργία πρέπει να εκτελεστεί στον ελεγκτή τομέα προορισμού. 
8559 	Για λόγους ασφαλείας, ο ελεγκτής τομέα προέλευσης πρέπει να είναι NT4SP4 ή μεγαλύτερος. 
8560 	Δεν είναι δυνατή η διαγραφή σημαντικών αντικειμένων συστήματος της υπηρεσίας καταλόγου στη διάρκεια λειτουργιών διαγραφής δέντρων. Η διαγραφή δέντρων ίσως να εκτελέστηκε μερικώς. 
8563 	Αυτή η έκδοση των Windows είναι πολύ παλιά για να υποστηρίξει την τρέχουσα συμπεριφορά συμπλέγματος δομών καταλόγου. Πρέπει να αναβαθμίσετε το λειτουργικό σύστημα αυτού του διακομιστή πριν να γίνει ελεγκτής τομέων σε αυτό το σύμπλεγμα δομών. 
8564 	Αυτή η έκδοση των Windows είναι πολύ παλιά για να υποστηρίξει την τρέχουσα συμπεριφορά τομέων. Πρέπει να αναβαθμίσετε το λειτουργικό σύστημα αυτού του διακομιστή πριν να γίνει ελεγκτής τομέων σε αυτόν τον τομέα. 
8565 	Αυτή η έκδοση των Windows δεν υποστηρίζει πλέον την έκδοση συμπεριφοράς που χρησιμοποιείται σε αυτό το δάσος καταλόγου. Πρέπει να προωθήσετε την έκδοση συμπεριφοράς του δάσους, για να είναι δυνατή η μετατροπή αυτού του διακομιστή σε ελεγκτή τομέα στο δάσ
8566 	Αυτή η έκδοση των Windows δεν υποστηρίζει πλέον την έκδοση συμπεριφοράς που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να ενημερώσετε την έκδοση συμπεριφοράς τομέων, ώστε ο διακομιστής γίνει ελεγκτής τομέων σε αυτόν τον τομέα. 
8567 	Η έκδοση των Windows δεν είναι συμβατή με την έκδοση συμπεριφοράς του τομέα ή του συμπλέγματος δομών. 
8568 	Η έκδοση συμπεριφοράς δεν είναι δυνατό να αυξηθεί στην τιμή που ζητήθηκε, επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν ελεγκτές τομέων με εκδόσεις μικρότερες από την τιμή που έχει ζητηθεί.
8569 	Η τιμή έκδοσης συμπεριφοράς δεν είναι δυνατό να αυξηθεί ενώ ο τομέας εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεικτή λειτουργία τομέα. Πρέπει πρώτα να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας του τομέα σε λειτουργία με τοπικές ρυθμίσεις και έπειτα να αυξήσετε την έκδοση συμ
8570 	Η σειρά ταξινόμησης που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται. 
8571 	Εντοπίστηκε αντικείμενο με μη μοναδικό όνομα. 
8572 	Ο λογαριασμός της μηχανής δημιουργήθηκε προτού τα NT4. Πρέπει να δημιουργηθεί πάλι ο λογαριασμός. 
8573 	Η βάση δεδομένων βρίσκεται εκτός του χώρου αποθήκευσης εκδόσεων. 
8574 	Δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί η λειτουργία, επειδή χρησιμοποιήθηκαν πολλοί έλεγχοι σε διένεξη. 
8575 	Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός έγκυρου τομέα αναφοράς περιγραφής ασφαλείας για αυτό το διαμέρισμα. 
8576 	Απέτυχε η ενημέρωση του σχήματος: Το αναγνωριστικό σύνδεσης είναι δεσμευμένο. 
8577 	Απέτυχε η ενημέρωση του σχήματος: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναγνωριστικά σύνδεσης. 
8578 	Μια ομάδα λογαριασμών δεν είναι δυνατό να περιέχει μια καθολική ομάδα ως μέλος της. 
8579 	Δεν επιτρέπονται οι λειτουργίες μετονομασίας ή μετακίνησης σε κεφαλές σχήματος ονομάτων ή σε αντικείμενα μόνο για ανάγνωση. 
8580 	Δεν επιτρέπονται οι λειτουργίες μετακίνησης σε αντικείμενα στο σχήμα περιβάλλοντος ονομάτων. 
8581 	Ορίστηκε σημαία συστήματος στο αντικείμενο, η οποία δεν επιτρέπει τη μετακίνηση ή τη μετονομασία του αντικειμένου. 
8582 	Αυτό το αντικείμενο δεν επιτρέπεται να αλλάξει το παλιό γονικό του κοντέινερ. Δεν απαγορεύονται οι μετακινήσεις σε αυτό το αντικείμενο, αλλά περιορίζονται σε αντίγραφα κοντέινερ. 
8583 	Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της επίλυσης, δημιουργήθηκε αναφορά σε άλλο σύμπλεγμα δομών. 
8584 	Η ενέργεια που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται σε τυπικό διακομιστή. 
8585 	Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση σε ένα διαμέρισμα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που βρίσκεται σε απομακρυσμένο διακομιστή. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί τουλάχιστον ένας διακομιστής για το συγκεκριμένο διαμέρισμα. 
8586 	Ο κατάλογος δεν είναι δυνατό να επικυρώσει το προτεινόμενο όνομα περιβάλλοντος ονομασίας (ή διαμερίσματος), επειδή δεν έχει ρεπλίκα ούτε μπορεί να επικοινωνήσει με μια ρεπλίκα του περιβάλλοντος ονομασίας επάνω από το προτεινόμενο περιβάλλον ονομασίας. Βε
8587 	Πραγματοποιήθηκε υπέρβαση του ορίου νήματος για αυτήν την αίτηση. 
8588 	Ο διακομιστής του καθολικού καταλόγου δεν βρίσκεται στην πλησιέστερη τοποθεσία. 
8589 	Το DS δεν είναι δυνατό να παράγει ένα κύριο όνομα υπηρεσίας (SPN) με το οποίο να εκτελέσει έναν αμοιβαίο έλεγχο ταυτότητας του διακομιστή προορισμού, επειδή το αντίστοιχο αντικείμενο διακομιστή στην τοπική βάση δεδομένων DS δεν έχει ιδιότητα serverReferen
8590 	Η υπηρεσία καταλόγου απέτυχε να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας ενός χρήστη. 
8591 	Η υπηρεσία καταλόγου δεν είναι δυνατό να αναλύσει τη δέσμη ενεργειών λόγω σφάλματος σύνταξης. 
8592 	Η υπηρεσία καταλόγου δεν είναι δυνατό να επεξεργαστεί τη δέσμη ενεργειών λόγω σφάλματος. 
8593 	Η υπηρεσία καταλόγου δεν είναι δυνατό να εκτελέσει τη λειτουργία που ζητήθηκε, επειδή οι διακομιστές που περιλαμβάνονται ανήκουν σε διαφορετικές εποχές αναπαραγωγής (που συνήθως σχετίζεται με μετονομασία τομέα που βρίσκεται σε εξέλιξη). 
8594 	Πρέπει να επαναληφθεί η διαπραγμάτευση της σύνδεσης υπηρεσίας καταλόγου, εξαιτίας μιας αλλαγής στις πληροφορίες επεκτάσεων διακομιστή. 
8595 	Η λειτουργία δεν επιτρέπεται σε απενεργοποιημένη παραπομπή. 
8596 	Απέτυχε η ενημέρωση του σχήματος: Καμία τιμή δεν είναι διαθέσιμη για το msDS-IntId. 
8597 	Απέτυχε η ενημέρωση του σχήματος: Διπλό msDS-INtId. Επαναλάβετε τη λειτουργία. 
8598 	Απέτυχε η διαγραφή του σχήματος: χρησιμοποιείται χαρακτηριστικό στο rDNAttID. 
8599 	Η υπηρεσία καταλόγου απέτυχε να εγκρίνει την αίτηση. 
8600 	Η υπηρεσία καταλόγου δεν είναι δυνατό να επεξεργαστεί τη δέσμη ενεργειών, επειδή δεν είναι έγκυρη. 
8601 	Η λειτουργία απομακρυσμένης δημιουργίας παραπομπής απέτυχε στον πρωτεύοντα ρόλο ονομασίας τομέων FSMO. Το σφάλμα της λειτουργίας βρίσκεται στα εκτεταμένα δεδομένα.
9001 	Δεν είναι δυνατό ο διακομιστής DNS να ερμηνεύσει τη μορφή. 
9002 	Αποτυχία του διακομιστή DNS. 
9003 	Το όνομα DNS δεν υπάρχει. 
9004 	Η αίτηση DNS δεν υποστηρίζεται από το διακομιστή του ονόματος. 
9005 	Αρνούμενη λειτουργία DNS. 
9006 	Το όνομα DNS υπάρχει, ενώ δεν θα έπρεπε. 
9007 	Το σύνολο DNS RR υπάρχει, ενώ δεν θα έπρεπε. 
9008 	Το σύνολο DNS RR δεν υπάρχει, ενώ θα έπρεπε. 
9009 	Διακομιστής DNS ο οποίος δεν είναι εμπιστοσύνης για τη ζώνη. 
9010 	Το όνομα DNS στην ενημέρωση ή το prereq δεν βρίσκεται στη ζώνη. 
9016 	Απέτυχε η επαλήθευση της υπογραφής DNS. 
9017 	Εσφαλμένο κλειδί DNS. 
9018 	Υπογραφή DNS της οποίας έχει λήξει η εγκυρότητα. 
9501 	Δεν βρέθηκε καμία καταχώρηση για το ερώτημα του καθορισμένου DNS. 
9502 	Εσφαλμένο πακέτο DNS. 
9503 	Κανένα πακέτο DNS. 
9504 	Σφάλμα DNS, να ελεγχθεί rcode. 
9505 	Πακέτο DNS χωρίς ασφάλεια. 
9551 	Ο τύπος DNS δεν είναι έγκυρος. 
9552 	Η διεύθυνση IP δεν είναι έγκυρη. 
9553 	Η ιδιότητα δεν είναι έγκυρη. 
9554 	Επανάληψη αργότερα της λειτουργίας DNS. 
9555 	Η εγγραφή για το όνομα και τον τύπο που δόθηκαν δεν είναι μοναδική. 
9556 	Το όνομα DNS δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές RFC. 
9557 	Το όνομα DNS είναι ένα έγκυρο όνομα DNS. 
9558 	Το όνομα DNS είναι διάτρητο (πολλές ετικέτες). 
9559 	Το όνομα DNS είναι ενός μόνο τμήματος. 
9560 	Το όνομα DNS περιέχει χαρακτήρα που δεν είναι έγκυροι. 
9561 	Το όνομα DNS είναι πλήρως αριθμητικό. 
9562 	Η λειτουργία που ζητήθηκε δεν επιτρέπεται σε ριζικό διακομιστή DNS. 
9601 	Η ζώνη DNS δεν υπάρχει. 
9602 	Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες ζώνης DSA. 
9603 	Λειτουργία η οποία δεν είναι έγκυρη για τη ζώνη DNS. 
9604 	Ρύθμιση παραμέτρων της ζώνης DNS η οποία δεν είναι έγκυρη . 
9605 	Η ζώνη DNS δεν έχει εγγραφή SOA. 
9606 	Η ζώνη DNS δεν έχει εγγραφή Διακομιστή ονόματος (NS).
9607 	Κλειδωμένη ζώνη DNS. 
9608 	Απέτυχε η δημιουργία της ζώνης DNS. 
9609 	Η ζώνη DNS υπάρχει ήδη. 
9610 	Η ζώνη αυτόματου DNS υπάρχει ήδη. 
9611 	Ο τύπος ζώνης DNS δεν είναι έγκυρος. 
9612 	Η δευτερεύουσα ζώνη DNS απαιτεί κύρια διεύθυνση IP. 
9613 	Ζώνη μη δευτερεύοντος DNS. 
9614 	Απαιτείται διεύθυνση δευτερεύοντος IP. 
9615 	Απέτυχε η προετοιμασία WINS. 
9616 	Απαιτούνται διακομιστές WINS. 
9617 	Απέτυχε η κλήση προετοιμασίας NBTSTAT. 
9618 	Η διαγραφή του SOA δεν είναι έγκυρη 
9619 	Υπάρχει ήδη μια ζώνη προώθησης υπό όρους για αυτό τον όνομα. 
9620 	Οι παράμετροι της ζώνης αυτής θα πρέπει να ρυθμιστούν με μία ή περισσότερες διευθύνσεις IP κεντρικού διακομιστή DNS. 
9621 	Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας, επειδή έχει τερματιστεί η λειτουργία της ζώνης. 
9651 	Η ζώνη κύριου DNS απαιτεί ένα αρχείο δεδομένων. 
9652 	Όνομα του αρχείου δεδομένων που δεν είναι έγκυρο για τη ζώνη DNS. 
9653 	Δεν είναι δυνατό να ανοιχτεί το αρχείο δεδομένων για τη ζώνη DNS. 
9654 	Δεν είναι δυνατή η εγγραφή του αρχείου δεδομένων για τη ζώνη DNS. 
9655 	Σφάλμα κατά την ανάγνωση αρχείου δεδομένων για τη ζώνη DNS. 
9701 	Η καταχώρηση DNS δεν υπάρχει. 
9702 	Σφάλμα μορφής καταχωρήσεων DNS.
9703 	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία κόμβου στο DNS. 
9704 	Άγνωστος τύπος καταχώρησης DNS. 
9705 	Έληξε το χρονικό όριο καταχώρησης DNS.
9706 	Όνομα που δεν υπάρχει στη ζώνη DNS. 
9707 	Εντοπίστηκε ένας βρόχος CNAME. 
9708 	Ο κόμβος είναι μια καταχώρηση DNS CNAME. 
9709 	Υπάρχει ήδη εγγραφή CNAME για το δεδομένο όνομα. 
9710 	Καταχώρηση μόνο στη ρίζα της ζώνης DNS. 
9711 	Καταχωρήσεις DNS που υπάρχουν ήδη. 
9712 	Σφάλμα δεδομένων της ζώνης δευτερεύοντος DNS. 
9713 	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία δεδομένων στη μνήμη cache DNS. 
9714 	Το όνομα DNS δεν υπάρχει. 
9715 	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία καταχωρήσεων της κατάδειξης (PTR). 
9716 	Η κατάργηση του τομέα DNS ακυρώθηκε. 
9717 	Η υπηρεσία καταλόγου δεν είναι διαθέσιμη. 


Error Messages for Windows v2.9
Copyright (c) 1998-2005 by Gregory Braun. All rights reserved.

Windows Stop Messages or Blue Screens of Death
http://aumha.org/win5/kbestop.php
http://www.updatexp....p-messages.html

Επισυνάψεις αρχείων
Ημ/νια Δημιουργίας: 19 Ιανουάριος 2009 - 08:57 μμ


0 Σχόλια