Προς το περιεχόμενο
petasis

Καταργήθηκε η υποχρεωτική εγγύηση;

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Για να καταλάβω, γιατί θα τρελαθώ: Ο νόμος 2251/94 περί εγγυήσεων, έγραφε στο άρθρο 5 παράγραφο 3:

Αναφορά σε κείμενο

3. Σε περίπτωση προμήθειας καινουργών προϊόντων με μακρά διάρκεια (διαρκών καταναλωτικών αγαθών), ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στον καταναλωτή γραπτή εγγύηση στην ελληνική γλώσσα, η οποία να αναφέρει τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης του προμηθευτή, το δικαιούχο, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκειά της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από την άποψη της τεχνολογίας, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια της ζωής τους.

https://www.e-nomothesia.gr/sunegoros-tou-katanalote/n-2251-1994.html

Ή όπως είχε κωδικοποιηθεί από το ευρωπαϊκό κέντρο προστασίας καταναλωτή: https://www.eccgreece.gr/wp-content/uploads/2015/07/N2251-1994-enc2007-el1.pdf

Αναφορά σε κείμενο

Άρθρο 5, παράγραφος 4:

4. Όταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή, ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει αυτήν εγγράφως ή με άλλο τεχνικό μέσο αποτύπωσης που μπορεί να είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή. Σε περίπτωση προμήθειας καινουργών προϊόντων με μακρά διάρκεια ζωής (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), η παροχή γραπτής εγγύησης είναι υποχρεωτική. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Στην εγγύηση πρέπει να δηλώνονται, με σαφήνεια και πληρότητα, τα δικαιώματα που έχει ο καταναλωτής σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και να διευκρινίζεται ότι, τα δικαιώματα αυτά δεν θίγονται από την εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η
διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους.

Τώρα, όπως καταλαβαίνω ψηφίστηκε ο Νόμος 4512/2018 που αλλάζει τον 2251/94 να λέει: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/217614/nomos-2251-1994

Αναφορά σε κείμενο

Άρθρο 5α, παράγραφος 1:

1. Κάθε πωλητής ή παραγωγός μπορεί να παρέχει εμπορική εγγύηση, η οποία συνίσταται στην ανάληψη από μέρους του κάθε μορφής υποχρέωση έναντι του καταναλωτή, επιπλέον της νόμιμης εγγύησης, για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα με οποιονδήποτε τρόπο του καταναλωτικού αγαθού, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, αν αυτό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση.

Και στο 5α, παράγραφος 3:

3. Η παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεστεί και να απαιτήσει την τήρησή της. Όταν για διαρκή καταναλωτικά αγαθά με εκτιμώμενη πιθανή διάρκεια ζωής άνω των δύο (2) ετών δεν παρέχεται εμπορική εγγύηση, ο πωλητής το γνωστοποιεί στον καταναλωτή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο εγγράφως ή πάνω σε σταθερό μέσο πριν από την πώληση και ταυτόχρονα γνωστοποιεί με τον ίδιο τρόπο ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα δικαιώματά του καταναλωτή από τη διετή νόμιμη εγγύηση, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου και στα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. H πιθανή διάρκεια ζωής του αγαθού είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, μέχρις ότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Ο πωλητής φέρει το βάρος απόδειξης ότι έλαβε χώρα η ενημέρωση αυτή.

Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι βγήκε το υποχρεωτικό της εγγύησης, με τον 4512/2018.

Πώς είναι δυνατόν να έγινε τέτοια αλλαγή και να μην το μάθαμε;;;

Και έχω ήδη το πρώτο κρούσμα: η ASUS Greece μου λέει ότι δεν παρέχουν εγγύηση σε καταναλωτές, μόνο σε μεταπωλητές. Και εκεί που πήγα να τους πω ότι δεν ισχύει αυτό που μου λένε, βλέπω ότι τελικά ισχύει. 😞

Επεξ/σία από petasis
O 4512 είναι ο νόμος που αλλάζει τον 2251/1994

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αυτο δεν έχειε να κάνει με το παρακάτω; https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_el.htm

 

-Συμπληρωματικές εγγυήσεις (εμπορικές εγγυήσεις)

Τα καταστήματα ή οι κατασκευαστές σάς προσφέρουν συχνά συμπληρωματική εμπορική εγγύηση , η οποία είτε περιλαμβάνεται στην τιμή πώλησης του προϊόντος είτε χρεώνεται επιπλέον.

Η συμπληρωματική αυτή εγγύηση σάς παρέχει μεγαλύτερη προστασία αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά ή μειώνει την ελάχιστη 2ετή εγγύηση, την οποία δικαιούστε πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Ομοίως, εάν ένα κατάστημα σάς πωλεί ένα νέο προϊόν φθηνότερα και ισχυρίζεται ότι δεν έχετε εγγύηση, αυτό σημαίνει μόνο ότι δεν έχετε συμπληρωματική προστασία. Έχετε πάντα το δικαίωμα σε δωρεάν 2ετή εγγύηση αν το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά.

  • Like 1

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Ναι έχει σχέση με το παραπάνω, αλλά η 2ετή "εγγύηση" που προβλέπει η οδηγία της ΕΕ, δεν είναι εγγύηση. Δηλαδή αφορά μόνο τα ελαττώματα που υπήρχαν στο προϊόν όταν το παρέλαβες.

Τα οποία ελαττώματα τεκμαίρονται ότι υπάρχουν αν το προϊόν χαλάσει το 1ο εξάμηνο. Αν περάσει το 6μηνο, και χαλάσει το προϊόν, πρέπει να αποδείξεις ότι παρέλαβες ελαττωματικό προϊόν και ότι το ελάττωμα υπήρχε την ημέρα της παράδοσης.

Είναι ο 3043/2002: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/178668

Ο 3043/2002 δεν σε καλύπτει αν το ελάττωμα δεν υπήρχε κατά την ημέρα της παράδοσης, αλλά κάτι χάλασε στην πορεία. Ο 3043 σου δίνει ένα 6μηνο, και 2 χρόνια αν μπορείς να αποδείξεις ελάττωμα κατά την παράδοση (μέσω δικαστηρίου). Ο 3043 δεν είναι εγγύηση (και δεν αναφέρει και την λέξη εγγύηση μέσα).

  • Like 2

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Με την asus είχα τεράστιο θέμα με λάπτοπ. Φάγανε την καταγγελία τους και ηρέμησαν. Από τις χειρότερες εταιρίες που συνάντησα πότε.

  • Like 1
  • Thanks 1

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Η παράγραφος που παρέθεσες γράφει ξεκάθαρα "πέραν της νόμιμης εγγύησης".

Ισχύει κανονικά η 2ετης εγγύηση. Δεν έχει αλλάξει κάτι.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
3 ώρες πριν, txcellas είπε

Με την asus είχα τεράστιο θέμα με λάπτοπ. Φάγανε την καταγγελία τους και ηρέμησαν. Από τις χειρότερες εταιρίες που συνάντησα πότε.

 

2 ώρες πριν, Paparokas1985 είπε

Παντως με δικό μου άσους, το έστειλα στο τμήμα που έχουν στη Λάρισα και σε 3 μήνες μου βαλανε στο λογαριασμό μου το 75% της αρχικής τιμής του λάπτοπ που ήταν προβληματικό (το είχα ήδη κάνα χρόνο γι'αυτό δεν πήρα το 100%) . Πολύ ευχαριστημένος ξαναγορασα ασους

Το θέμα μας δεν είναι η ASUS πάντως.

2 ώρες πριν, MakeGreeceSexyAgain είπε

Η παράγραφος που παρέθεσες γράφει ξεκάθαρα "πέραν της νόμιμης εγγύησης".

Ισχύει κανονικά η 2ετης εγγύηση. Δεν έχει αλλάξει κάτι.

Έχεις κάποιο νόμο που να λέει για 2ετή εγγύηση; Να τον βάλω στην απάντηση;

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Στα iphone παντα υπηρχε ενα θεμα με το ενα χρονο περιορισμενη εγγυηση..

Βεβαια μετα τα σερβις ειχαν την ευκολια να τα χαρακτηρισουν οτι πηραν υγρασια /διαβρσωση μεσα και εβγαζαν οποιο ηθελαν εκτος εγγυησης

Επεξ/σία από kage

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
8 hours ago, petasis said:

Και έχω ήδη το πρώτο κρούσμα: η ASUS Greece μου λέει ότι δεν παρέχουν εγγύηση σε καταναλωτές, μόνο σε μεταπωλητές. Και εκεί που πήγα να τους πω ότι δεν ισχύει αυτό που μου λένε, βλέπω ότι τελικά ισχύει. 😞

Μου αρέσει που το έχεις βάλει και σε bold:

«ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στον καταναλωτή γραπτή εγγύηση»

Ποιός είναι ο προμηθευτής σου εσένα; Αγόρασες απευθείας από την ASUS ή από κάποιο κατάστημα;

Πρέπει να το έχουμε πει και πέντε χιλιάδες φορές: η εγγύηση είναι ένα πράγμα που αφορά τον καταναλωτή και τον πωλητή. Μην πηγαίνετε απευθείας σε κατασκευαστές για να κάνετε χρήση της εγγύησης, χάνετε βασικά σας δικαιώματα έτσι.

Επίσης, 4512/2018, άρθρο 103, παράγραφος 3:

«3. Η παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεστεί και να απαιτήσει την τήρησή της. Όταν για διαρκή καταναλωτικά αγαθά με εκτιμώμενη πιθανή διάρκεια ζωής άνω των δύο (2) ετών δεν παρέχεται εμπορική εγγύηση, ο πωλητής το γνωστοποιεί στον καταναλωτή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο εγγράφως ή πάνω σε σταθερό μέσο πριν από την πώληση και ταυτόχρονα γνωστοποιεί με τον ίδιο τρόπο ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα δικαιώματά του καταναλωτή από τη διετή νόμιμη εγγύηση, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου και στα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. H πιθανή διάρκεια ζωής του αγαθού είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, μέχρις ότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Ο πωλητής φέρει το βάρος απόδειξης ότι έλαβε χώρα η ενημέρωση αυτή.»

Επεξ/σία από Malthador
  • Like 1
  • Sad 1

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
On 25/10/2019 at 05:42, kage said:

Στα iphone παντα υπηρχε ενα θεμα με το ενα χρονο περιορισμενη εγγυηση..

Βεβαια μετα τα σερβις ειχαν την ευκολια να τα χαρακτηρισουν οτι πηραν υγρασια /διαβρσωση μεσα και εβγαζαν οποιο ηθελαν εκτος εγγυησης

Δεν υπήρχε κάποιο νομικό θέμα. Πλέον ο νόμος επιτρέπει να σου δίνει καθόλου εγγύηση.

On 25/10/2019 at 06:25, Malthador said:

Μου αρέσει που το έχεις βάλει και σε bold:

«ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στον καταναλωτή γραπτή εγγύηση»

Ποιός είναι ο προμηθευτής σου εσένα; Αγόρασες απευθείας από την ASUS ή από κάποιο κατάστημα;

Πρέπει να το έχουμε πει και πέντε χιλιάδες φορές: η εγγύηση είναι ένα πράγμα που αφορά τον καταναλωτή και τον πωλητή. Μην πηγαίνετε απευθείας σε κατασκευαστές για να κάνετε χρήση της εγγύησης, χάνετε βασικά σας δικαιώματα έτσι.

Επίσης, 4512/2018, άρθρο 103, παράγραφος 3:

«3. Η παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεστεί και να απαιτήσει την τήρησή της. Όταν για διαρκή καταναλωτικά αγαθά με εκτιμώμενη πιθανή διάρκεια ζωής άνω των δύο (2) ετών δεν παρέχεται εμπορική εγγύηση, ο πωλητής το γνωστοποιεί στον καταναλωτή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο εγγράφως ή πάνω σε σταθερό μέσο πριν από την πώληση και ταυτόχρονα γνωστοποιεί με τον ίδιο τρόπο ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα δικαιώματά του καταναλωτή από τη διετή νόμιμη εγγύηση, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου και στα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. H πιθανή διάρκεια ζωής του αγαθού είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, μέχρις ότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Ο πωλητής φέρει το βάρος απόδειξης ότι έλαβε χώρα η ενημέρωση αυτή.»

Το ότι το έχετε πει 5.000 φορές, δεν σημαίνει ότι έχεις καταλάβει κιόλας τον νόμο. Ο νόμος περί εγγυήσεων, ορίζει σαφώς τον προμηθευτή, και είναι ο πωλητής, ο εισαγωγέας, ο κατασκευαστής, κλπ. Ο αστικός κώδικας μιλά μόνο για τον πωλητή επειδή αφορά μόνο την παράδοση και το πολύ το 1ο εξάμηνο.

Υποχρεωτική "διετή" νόμιμη εγγύηση δεν υπάρχει, και αναφορά του νόμου δεν υπάρχει. Άλλωστε στο λέει ο νόμος, ότι γράφει ο νόμος στο άρθρο 5 (δηλαδή προαιρετική εμπορική εγγύηση) και το 534 του αστικού κώδικα:

Quote

Άρθρο 534

      Πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα.

Και μιας και έχω κάνει 2 δικαστήρια με το 534 του αστικού κώδικα, ξέρω πώς ερμηνεύετε από τα δικαστήρια ο 2043/2002. Κέρδισα γιατί και στα 2 δικαστήρια απέδειξα ότι το ελάττωμα υπήρχε κατά την παράδοση. Αντίθετα σε προιόν που χάλασε στον 13ο μήνα με εγγύηση 12 μήνες, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο από την γενική γραμματεία προστασίας καταναλωτή και τον συνήγορο καταναλωτή. Επειδή ΔΕΝ υπάρχει 2ετή εγγύηση.

 

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Από ότι διαβάζω σε παρεμφερές φόρουμ, εκτός από την ASUS, άρχισε και η GIGABYTE τα "δεν ξέρω τι είναι εγγύηση".

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Έχει αρκετές εταιρίες που δεν θέλουν να μπλέκουν με καταναλωτές για σέρβις, ίσως ασχοληθούν μόνο αν το κατάστημα αγοράς έχει κλείσει αλλιώς πετάνε τι μπαλάκι στον πωλητή

Και όχι ο νόμος δεν λέει πουθενά ότι δεν πρέπει να δίνουν εγγύηση πρέπει να μάθετε να ξεχωρίζετε την νόμιμη εγγύηση από την εμπορική εγγύηση

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
2 hours ago, Inuyasha said:

Και όχι ο νόμος δεν λέει πουθενά ότι δεν πρέπει να δίνουν εγγύηση πρέπει να μάθετε να ξεχωρίζετε την νόμιμη εγγύηση από την εμπορική εγγύηση

Πάψε, έχει κάνει δύο δικαστήρια, σίγουρα ξέρει να ξεχωρίζει την νόμιμη από την εμπορική εγγύηση, όπως ξέρει να ξεχωρίζει τον πωλητή από τον κατασκευαστή και τον εισαγωγέα...

Επεξ/σία από Malthador

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Δημιουργία νέου...

Χρήσιμες πληροφορίες

Με την περιήγησή σας στο insomnia.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies που ενισχύουν σημαντικά την εμπειρία χρήσης.