Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση συντονισμένης δράσης της Ε.Ε. για την έγκαιρη και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας του Διαδικτύου, InternetProtocolIPv6, δραστηριοποιείται και συμβάλλει ενεργά στην προετοιμασία των φορέων της χώρας μας.

 

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ε.Ε., η ανάπτυξη της διαδικτυακής τεχνολογίας ενδέχεται να οδηγήσει σε κρίση, όταν το παλιό σύστημα κορεστεί από ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Με το νέο πρωτόκολλο, το IPv6, δημιουργείται ένας πρακτικά απεριόριστος αριθμός διαδικτυακών διευθύνσεων, που όχι μόνο θα καλύψει τις ανάγκες, αλλά επιπλέον θα δώσει ώθηση στη δημιουργία περισσότερο καινοτόμων εφαρμογών του Διαδικτύου. Με στόχο την ομαλή μετάβαση στο νέο πρωτόκολλο, η Ε.Ε. έθεσε ως στόχο το 25% των ευρωπαίων πολιτών (βιομηχανία, δημόσια διοίκηση, νοικοκυριά) να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλοIPv6 μέχρι το 2010, προκειμένου να αποφευχθεί πρόσθετη επιβάρυνση των καταναλωτών και να δοθεί στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Η ΕΔΕΤ AE εργάζεται από το 2000 με στόχο την μετάβαση στο νέο πρωτόκολλο και απετέλεσε έναν από τους πρωτοπόρους ερευνητικούς φορείς στον τομέα αυτό. Συμμετείχε ως ένας από τους βασικούς φορείς του ευρωπαϊκού έργου "Διεθνές Πιλοτικό Δίκτυο IPv6 Μεγάλης Κλίμακας" ("Large Scale International IPv6 Pilot Network"-6NET), το οποίο εφάρμοσε το νέο πρωτόκολλο και δημιούργησε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων με πείρα στην εφαρμογή του IPv6. Η κοινοπραξία του 6ΝΕΤ εγκατέστησε δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, βασιζόμενο εξολοκλήρου στην τεχνολογία IPv6, προσφέροντας τη δυνατότητα για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών. Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, τα ευρωπαϊκά δίκτυα έρευνας, συμπεριλαμβανομένου και του ευρωπαϊκού δικτύου κορμού GEANT, παρέχουν ήδη υπηρεσίες διασύνδεσης IPv6 στους φορείς τους.

 

Η ΕΔΕΤ ΑΕ, συμμετείχε επίσης ενεργά στο έργο 6DISS, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με το πρωτόκολλο IPv6 σε λιγότερο τεχνολογικά αναπτυγμένες περιοχές εκτός Ε.Ε. (κύριως στην περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης), ενώ προχώρησε και στην ανταλλαγή εμπειριών με αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες στην Κίνα και Ινδία.

 

Σήμερα η ΕΔΕΤ ΑΕ, συντελεί στην προσπάθεια αποτελεσματικής μετάβασης στο νέο πρωτόκολλο, μέσω των έργων:

 

* 6DEPLOY, http://www.6deploy.org/, που στοχεύει στην μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με την τεχνολογία IPv6 σε οργανισμούς που συντηρούν ηλεκτρονικές (δικτυακές ή υπολογιστικές) ερευνητικές υποδομές, σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο- FP7, σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και σε εμπορικά περιβάλλοντα στην Ευρώπη

 

* EFIPSANS, http://www.efipsans.org/, που έχει στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού και τη διευκόλυνση της υλοποίησης αυτόνομων δικτύων, μέσω της χρήσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τεχνολογίας IPv6.

 

Source.png Πηγή: grnet.gr