Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ενέκρινε την τελική μορφή της Προσφοράς Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής του ΟΤΕ (LLOFFER), η οποία αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για την δίκαιη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική υλοποίηση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Η συγκεκριμένη απόφαση της ΕΕΤΤ αποτέλεσε προϊόν εξαντλητικής και ενδελεχούς διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν δημόσιες διαβουλεύσεις με το σύνολο των φορέων της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Οι επιμέρους ρυθμίσεις της Προσφοράς Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής ορίστηκαν με βάση τα εγκεκριμένα από την ΕΕΤΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρα για τις Αγορές 13 (χονδρική αγορά τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών) και 14 (χονδρική αγορά ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών) των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της ελληνικής αγοράς και την επιτυχημένη διεθνή πρακτική.

 

Πιο συγκεκριμένα, η Προσφορά Αναφοράς ορίζει τους κανόνες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες, με βάση τις οποίες ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες και συναφείς ευκολίες στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου οι τελευταίοι να είναι σε θέση να προσφέρουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες στους καταναλωτές σε σχέση με τον ΟΤΕ. Παράλληλα, προβλέπονται με σαφήνεια οι οικονομικοί όροι που αφορούν στην προσφορά Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής, (πχ διαδικασίες τιμολόγησης, εξόφλησης, επίλυσης τυχόν διαφορών επί οικονομικών θεμάτων), ενώ ρυθμίζονται και θέματα που σχετίζονται με την αναφορά και αποκατάσταση βλαβών. Επιπλέον, βάσει των νέων διαδικασιών, προβλέπεται και η καταβολή από τον ΟΤΕ ρητρών προς τους εν λόγω παρόχους, στην περίπτωση μη συμμόρφωσής του με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

 

Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί στενά την πορεία εφαρμογής της παρούσας Προσφοράς, επιφυλασσόμενη του δικαιώματος να προβεί σε αναθεωρήσεις του περιεχομένου της, εφόσον παραστεί σχετική ανάγκη, ενώ ταυτόχρονα καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επωφεληθούν από τις νέες δυνατότητες που παρέχει η σημαντική αυτή κανονιστική απόφαση, προς το συμφέρον του ανταγωνισμού, των καταναλωτών και των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες.

 

Source.png Πηγή: eett.gr