Προς το περιεχόμενο

Δεν μπορώ να συνδεθώ σε ορισμένα site.


billyyo

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Γεια σε όλους. Τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζω ένα περίεργο και πολύ ενοχλητικό πρόβλημα: Δεν μπορώ να συνδεθώ σε κάποια site (site not found, server error) ενώ σε άλλα συνδέομαι κανονικά. Τι συμβαίνει???

Μακάρι να μπορείται να με βοηθεισετε!!!

 

Σας στέλνω το log από το hijackthis (συγνώμη για το μεγάλο μέγεθος):

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:40:51, on 18.04.2006

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

C:\Programme\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Programme\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Programme\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Programme\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe

C:\Programme\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe

C:\Programme\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe

C:\Programme\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Programme\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Programme\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Programme\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Programme\Launch Manager\OSD.exe

C:\Programme\Launch Manager\Wbutton.exe

C:\Programme\Wistron\AVManager\AVManager.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AOL\ACS\AOLDial.exe

C:\Programme\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Programme\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

C:\Programme\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programme\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programme\Valve\Steam\Steam.exe

C:\Programme\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Programme\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Programme\DT\T-Sinus 130data 11Mbps WLAN USB Adapter\monitordt.exe

C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\Reggi\Desktop\HijackThis.exe

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\programme\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar mit Pop-Up-Blocker - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Programme\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programme\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] C:\Programme\Launch Manager\LaunchAp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] C:\Programme\Launch Manager\HotkeyApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] C:\Programme\Launch Manager\OSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Programme\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] C:\Programme\Launch Manager\CtrlVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVManager] "C:\Programme\Wistron\AVManager\AVManager.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Monitor] C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [AOLDialer] C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AOL\ACS\AOLDial.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Programme\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Programme\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [iCQ Lite] C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programme\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programme\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Programme\Valve\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader - Schnellstart.lnk = C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: T-Sinus 130data WLAN USB Monitor.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Google-Suche - res://c:\programme\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: &Ins Deutsche όbersetzen - res://c:\programme\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Im Cache gespeicherte Seite - res://c:\programme\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Senden an &Bluetooth - C:\Programme\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Verweisseiten - res://c:\programme\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Δhnliche Seiten - res://c:\programme\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Programme\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Programme\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: MedionShop - {E18B757F-2F92-410D-8CBC-405F07B0606A} - http://www.medionshop.de/ (file missing) (HKCU)

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1104261081168

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2799558B-D693-4699-AED7-2DD800E37982}: NameServer = 212.185.252.201,194.25.2.129

O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\system32\btxppanel.dll

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Programme\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Programme\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Programme\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Programme\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Programme\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe

O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Programme\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe

O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Programme\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Programme\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν βρήκα πολλά για το συγκεκριμένο πρόβλημα αλλά κάπου προτείνουν να χρησιμοποιήσω το WinShockXpFix. Ελπίζω να δουλέψει!

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 2 εβδομάδες αργότερα...

Αρχειοθετημένο

Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...

Χρησιμοποιούμε  cookies για να απολαμβάνεις το insomnia προσωποποιημένο στις ανάγκες σου αλλά και για την παροχή στοιχείων επισκεψιμότητας για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας