Σε ισχύ είναι από χθες οι διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ανοιχτού Διαδικτύου (ΕΚΑΔ) για τις ταχύτητες στα σταθερά δίκτυα.

Όπως αναφέρει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet θα πρέπει να ενημερώνουν πλέον τους συνδρομητές των σταθερών δικτύων για «τις ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες της σύνδεσής τους, και όχι μόνο για τις ονομαστικές και διαφημιζόμενες ταχύτητες». Έτσι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του καταναλωτή για ένα πρόγραμμα σταθερής τηλεφωνίας που παρέχει και πρόσβαση στο Internet, θα πρέπει να υπάρχει σχετική ενημέρωση για τις τις ταχύτητες που μπορεί να αναμένει στη σύνδεσή του, πριν την υπογραφή της σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για υφιστάμενους συνδρομητές οι οποίοι μπορούν να ενημερωθούν τηλεφωνικά είτε από την ιστοσελίδα του παρόχου, για τις ταχύτητες σύνδεσης που τους αφορούν.

Η ΕΕΤΤ διευκρινίζει ότι η ενημέρωση για τις ταχύτητες σύνδεσης αποτελεί μέρος των όρων της σύμβασης, ενώ ο συνδρομητής αποκτά δικαίωμα αποζημιώσεων ή επανορθώσεων σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις από την ελάχιστη ταχύτητα. Παραδείγματα δυνατών επανορθώσεων ή αποζημιώσεων είναι η έκπτωση στον λογαριασμό, η δυνατότητα επιλογής πακέτου με χαμηλότερη ονομαστική ταχύτητα, η επιστροφή τμήματος ή συνόλου του παγίου, ή ο συνδυασμός αυτών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων του 30% για ADSL δίκτυα και 20% για τις υπόλοιπες τεχνολογίες (π.χ. VDSL, Fiber To The Home-FTTH) από την τιμή της ελάχιστης ταχύτητας για την οποία ενημερώθηκε, ο συνδρομητής αποκτά και το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης, εφόσον το πρόβλημα δεν διορθωθεί εντός 30 ημερών (με εξαίρεση τις υποχρεώσεις του συνδρομητή για καταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού ή κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο).

Κάθε καταναλωτής που έχει παράπνονο από την ελάχιστη ταχύτητα της σύνδεσής του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του παρόχου προκειμένου να γίνει εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου. Αυτή μπορεί μπορεί να περιλαμβάνει και διενέργεια μετρήσεων από την πλευρά των συνδρομητών, με βάση τα μετρητικά εργαλεία που παρέχει η κάθε εταιρεία/πάροχος. Επίσης, οι πάροχοι θα επικαιροποιούν τις τιμές των ταχυτήτων σύνδεσης τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και οι συνδρομητές θα έχουν δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, εφόσον  υποβαθμίζονται οι ήδη παρεχόμενες ταχύτητες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις νέες διαδικασίες, υπάρχουν δημοσιευμένες στις παρακάτω ιστοσελίδες κάθε παρόχου. Επιπλέον, θα υπάρχει και προσωποποιημένη ενημέρωση στους υφιστάμενους συνδρομητές για τις αλλαγές των όρων της σύμβασης, μέσω του λογαριασμού τους ή μέσω SMS ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

  • Like 9
  • Thanks 2
  • Haha 10